fredag 30 januari 2009

Utredning om Fritt Val igång

Så är då processen igång för att utreda införandet av Fritt Val i hemtjänsten i Eslöv. Efter 1,5 års diskuterande är processen äntligen i gång.
Tidsplanen som vi fattade beslut om på Vård- och Omsorgsnämndens AU idag ser ut som så att utredningsfasen sträcker sig längst till september i år, men får avslutas tidigare (för mig gärna i maj/juni). När då de politiska beslutet är taget, senast på September-KF, påbörjas införandefasen som beräknas ta 6 månader. Projektplanen säger att vi kan ha infört Fritt Val inom hemtjänsten tidigast hösten 2010. Min förhoppning är att vi skall kunna vara igång under våren 2010.

Eslöv har ansökt om projektpengar och fått 2 miljoner. 350 000 av dessa används under utredningsfasen. Resterande 1,65 miljoner skall användas till införandefasen. Skulle det nu bli så (gud förbjude) att det bli nej till införandet av Fritt Val i kommunfullmäktige återbetalas dessa pengar till staten.

/LH

torsdag 29 januari 2009

Replik till Kent Karlsson (Kd)

Replik till Kent Karlsson (Kd) – SKD 2009-01-29

Alla vet att folkpartiets familjepolitik inte är den samma som kristdemokraternas. I den kompromiss som ligger till grund för alliansregeringens beslut om att tillåta kommuner som så önskar att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, är regelverket så uppstyrt att endast ca 150 familjer i Eslöv skulle komma ifråga för ett kommunalt vårdnadsbidrag. Om man tittar på de kommuner som infört kommunalt vårdnadsbidrag kan man knappast påstå att det varit avgörande för familjernas val av barnomsorg. I Eslöv uppskattar vi att det skulle kosta skattebetalarna ca 1,3 miljoner om 30 familjer av de 150, skulle välja ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr.

Har vi råd till detta med finanskrisen bankande på vår port? Vi i folkpartiet vill först höja kvaliteten i vår befintliga barnomsorg och ha den kommunala ekonomin i ordning innan vi kan tänka oss ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Hur vi i folkpartiet resonerade och motiverade vårt beslut att yrka avslag till kristdemokraternas motion finns att läsa på fpeslov.blogspot.com den 8 oktober och 27 oktober 2008.

Kristdemokraternas motion var en ren partimotion. Folkpartiet stödjer givetvis alltid en motion som alla fyra allianspartierna i Eslöv har undertecknat. Däremot känner vi oss inte tvingade att stödja en motion från något annat parti, speciellt om den inte överensstämmer med vår politik. Jag förutsätter att Kristdemokraterna resonerar på samma vis.

Lesley Holmberg (fp)

onsdag 28 januari 2009

Jämför gymnasieskolorna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har starta en ny webbsida där man kan jämföra resultaten mellan landets olika gymnasieskolor. www.skl.se/jamforgymnasieskola

/LH

tisdag 27 januari 2009

Är vi överens om problemen inom räddningstjänsten?

Tyvärr blev debatten i kommunfullmäktige förryckt av ordförandes agerande. Jag tycker det är viktigt att vi får möjlighet att debattera vår räddningstjänst – därför en interpellation. Interpellationens frågor och följdfrågor är utgångspunkten för en debatt kring ämnet. I interpellationsdebatten fattas inga beslut utan syftet är att se om det finns en gemensam insikt om problemet eller klargöra åsiktsskillnader. Interpellationsdebatten är kunskapshöjande – men då måste debatten få vara fri.

Tony Hansson påpekade i sitt interpellationssvar att det är Kommunstyrelsen som har ansvaret för räddningstjänsten i kommunen. Problemet är att KS inte någon gång debatterat eller fått rapporter från Räddningstjänst syd, där Tony är 2:e vice ordförande. Vi övriga ledamöter i KS är hänvisade till www.rsyd.se för att inhämta information.
Allmänheten klagar på oss. Med all rätt.

Räddningstjänst syd klarar inte att uppnå målen. Då är antingen målen orealistiska eller så har man inte avsatt tillräckligt med resurser för att nå målen.
Antalet olyckor ökar år för år och Eslöv växer. Samtidigt minskar Eslövs kostnader för räddningstjänsten. 2006 betalade vi 18,4 miljoner och 2007 15,2 miljoner (Rsyd hemsida). Det som vi drog ner på var de sk tilläggstjänsterna.

Detta rimmar illa med den bild som kommunalrådet Cecilia Lind (s) gav på näringslivsträffen den 19 januari på Stadshuset. På direkt fråga svarade CL att 1) vi har inte dragit ner på räddningstjänsten 2) vi förstärker from oktober 2008. En bild som jag inte kände igen.
I SKD den 26 januari på Lundasidan kan man läsa om socialdemokraten Per Olsson som ställer frågan ” skulle förstörelsen på Killebäckskolan ha blivit så omfattande ifall inte räddningstjänsten fått spara så mycket?” Frågan är relevant även för oss i Eslöv eftersom vi samarbetar i räddningstjänsten inte minst i Revinge/Löberödsområdet.
”På socialdemokraternas hemsida finns ett inlägg av en tjänsteman inom räddningstjänsten. Han påpekar att den operativa verksamheten inom Räddningstjänst syd har bantats kraftfullt de senaste åren.
Han säger att i området har 40 % av personalen skurits bort. – Detta påverkar i allra högsta grad våra möjligheter att rädda liv och utveckling av bränder. Alla bränder är små i början. Ifall räddningstjänsten har tillräcklig styrka kan de så förbli, skriver tjänstemannen.” Allt enligt SKD.

Denna bild stämmer inte med den bild Cecilia Lind ger – detta ville jag fråga om. Tony ger bilden av att Räddningstjänsten inte når sina mål, tjänstemannen ger bilden av att det beror på resursbrist. Vi måste bli överens om problembilden - men då krävs en fri debatt.

Jag menar att första styrkan som når olycksplatsen omedelbart skall kunna göra en relevant skadebegränsning och räddningsinsats. Man skall inte behöva stå och vänta på att det skall komma mer folk så man kan gå in i en byggnad och bekämpa elden inne i huset. Tiden är viktig i alla moment av en räddningsinsats. Det behöver man inte vara proffs för att förstå.

Interpellation om Räddningstjänsten

I kvällens kommunfullmäktige kom alliansens interpellation om Räddningstjänsten upp. I korthet handlar frågan om räddningstjänstens insatstider och insatskapacitet i olika kommundelar.

Tony Hansson, som bl.a. är Eslövs representant i Räddningstjänst Syd gav ett kortfattat svar som i sammanfattning lyder:

"Målet om olycksinsatser [..] säger att 90% av olyckstillfällena ska nås inom 10 min och 100% inom 20 min. Under tiden januari-augusti 2008 var framkomsttiderna inom 10 minuter 83.5% och 20 minuter 95.5%"

Som en brasklapp får man också veta att dessa siffror gäller hela förbundet, dvs Eslöv, Lund, Kävlinge, Burlöv och Malmö, alltså kan siffrorna vara både bättre eller sämre i Eslöv.

Alliansens fråga handlar om;
1) Insatstider för olika kommundelar i Eslöv. Detta redovisas ej.
2) Insatskapacitet (tex rökdykning eller ej) för olika kommundelar. Detta redovisas ej.

När Lesley Holmberg då går upp och ställer följdfrågor till Tony Hansson och Räddningstjänstens direktör Per Vidlund så blir han genast tystad av Lena Larsson (s) som är ordförande i kommunfullmäktige. Med tanke på att delar av Räddningsjänstens direktion, stationsbefälet i Eslöv samt ett flertal åhörare (jag antar att de flesta var brandmän) var närvarande, så har jag mycket svårt att förstå ordförandens ovilja att tillåta följdfrågor.

Kanske var Lena Larsson bara en god kamrat som ställde upp när Tony Hansson (s) inte hade svaren, vad vet jag...

Tack vare ett klent svar av Tony Hansson och med god hjälp av Lena Larssons munkavle så kan vi konstatera att vi inte vet ett skit mer om Räddningstjänst Syds insatsförmågor eller tider än innan mötet. Så vad gör man nu? Ställer samma interpellation igen, för att äntligen få svaren?

Det är höga murar runt informationen i socialdemokraternas Eslöv. Allt enligt devisen, "information är makt"

onsdag 21 januari 2009

En ny försvarslinje

På Folk och Försvarskonferensen i Sälen idag uttryckte Jan Björklund några, för försvarsministern Sten Tolgfors, mycket kontroversiella åsikter, nämligen att;

1) Vi måste kunna mobilisera fler soldater och brigader än idag, i en framtida hotsituation.

2) Vi måste upprätthålla kompetens inom alla viktiga militära förmågor. (tex inom flygvapnet)

3) Vi måste erkänna att det var ett misstag att avmilitärisera Gotland.

Hela rapporten kan läsas här. Talet som Björklund höll kan du läsa här.

På sin blogg skriver Sten Tolgfors att såna här utspel "stökar till processen" och avfärdar resonemanget.

Responsen på uttalandet är minst sagt blandat. SVD välkomnar det och hoppas att det inte redan är för sent. Sydsvenskans ledare tycker att utvecklingen bådar gott. Men alliansens övriga partier mullrar, och det är förstås inte alls kul för moderaterna att deras forna kärnfråga tas över av Folkpartiet. Det finns säkert en del missnöjda moderatväljare som välkomnar detta utspel. Magnus Andersson (c) utlovar en "klapp på kinden, rent retoriskt alltså" och tycker det enbart är populism.

Låt mig först slå fast att jag är okunnig i försvarsfrågan. Jag är inte insatt i detalj vare sig i budgetfrågor, insatsförmågor eller hotbilder. Men jag tror personligen att Sverige behöver ha ett starkt försvar, i synnerhet som vi inte är med i NATO. Danmark kan kosta på sig att specialicera sitt försvar, och tex inte ha en enda ubåt, men detta beror ju på att de inom ramen för NATO kan i viss mån styra vilken insatsförmåga varje land ska ha. Sverige behöver däremot ha ett komplett försvar och då får man räkna med att det kostar mer också. Ett starkt försvar är inget man påbörjar uppbyggnaden av när hotbilderna står klara, utan åratal tidigare. Därmed inte sagt att man ska gå tillbaka till det gamla invasionsförsvaret - men jag tror att många (inklusive jag själv) börjar se att vår omvärld återigen påkallar en hög försvarsnivå.

Vissa har reagerat på timingen, att detta nu läggs när försvarsberedningen snart ska lämna en slutrapport. Visst, det kan man göra. Men om man står för en åsikt måste den väl också få diskuteras. Riktigt så bråttom är det inte att lägga en försvarsproposition.

Jag tror på allmän värnplikt och större intagningskvoter än idag. Detta ger en mängd goda effekter utöver de uppenbara, tex att det skapar en medvetenhet om försvaret, fyller på hemvärnsföreningarna (som det borde satsas mer på) och ger integrationsfördelar. Både unga män, kvinnor, ungdomar från invandrartäta förorter och från Diplomatstaden lär sig att respektera varann och möts som jämlikar.

Ryssarna har sedan Putins maktövertagande gått i en oroväckande riktning och någon omsvängning i en mer liberal riktning går inte att se ännu. Sveriges försvarsinriktning måste påverkas av detta, men även vår (EU:s) energipolitik är nu i högsta grad en säkerhetspolitisk fråga. Europa behöver slå sig fri från Rysslands bojor och i betydligt större utsträckning vara självförsörjande på energi, både genom förnyelsebart och med kärnkraft.

Mycket möjligt att jag har trampat i klaveret nånstans här i texten, men timmen är sen och ev. förtydliganden eller dementier tar vi i kommentarsfältet, kära läsare. ;-)


Frykman
MinaModerataKarameller
Staffan Danielsson (c)
DN
Sydsvenskan
HD
SVD

tisdag 20 januari 2009

Gymnasieskolan en ekonomisk ”gökunge”

Eslövs gymnasieskola börjar allt mer ta formen av en ekonomisk ”gökunge”, för många klasser och underskott i 20-miljonersklassen. Vi har avtal med andra kommuner som gör att en omstrukturering tar minst tre till fyra år att genomföra.

Eslöv saknar ekonomiska reserver. En möjligheter är att omfördela skattepengar mellan nämnderna. Skall vård- och omsorgsnämnden minska sin ram för att kommunen skall kunna täcka upp underskotten i gymnasieskolan? Samma fråga kan ställas till grundskolan och barnomsorgen. Kanske skall vi dra in på asfalten. Kan vi dra ner på kultur och fritid? Kan vi låna till driften av gymnasieskolan? Instinktivt känner jag att inget av alternativen ovan är realistiskt och möjligt att genomföra. Vård och omsorg och Barn och familj har redan genomfört stora besparingar. Det finns inga utrymmen att dra in ytterligare på kommunens kärnverksamheter.

Självklart är jag förvånad att socialdemokraternas budget visade sig så ihålig redan efter en månad in på budgetåret 2009. Nu ser vi risken av att inte spara i ladorna i goda tider och ha reserver nu när vi står på tröskeln till en djup lågkonjunktur.

Kan vi klara budgeten och rädda välfärden i Eslöv? Eslöv har inga skulder men vi använder våra inkomster till 100 %. Eslöv ligger på plats 14 när det gäller skattesatsen. 1 kronas skattehöjning innebär ca 40 miljoner ökade intäkter till kommunkassan. En femtioöring innebär ca 20 miljoner plus– eller vad vi behöver för att klara dagens gymnasieskola.

Jag kan tänka mig att diskutera en skattehöjning på en femtioöring om man samtidigt omstrukturerar gymnasieskolan och är beredd att sänka skatten med 50 öringen när saneringen är genomförd.
Givetvis blir det skattebetalarna i Eslöv som drabbas. Jag skulle tro att det innebär ca 1000 kr i ökad skatt per år för den enskilde i Eslöv.
Det naggar på det jobbskattteavdrag som regeringen har genomfört. (Du kan se hur mycket din skatt sänks på www.jobbskatteavdrag.se). Finns det fler alternativ? Inte som jag ser det för att snabbt komma tillrätta med en sargad kommunbudget. På lite längre sikt måste vi ta hjälp av privata företag i skol- och vårdbranschen om vi skall klara välfärden i Eslöv.

måndag 19 januari 2009

Gästbloggare - Olle Schmidt

Fp Eslöv har nu det stora nöjet att få presentera Olle Schmidt, Folkpartiets ledamot i Europaparlamentet och vårt andranamn i provvalet inför EP-valet i år. Kolla även in Olles egna hemsida, där du också kan följa hans nyhetsbrev, tal och pressmeddelanden.

Vi välkomnar också Olle till Eslöv nu på fredag den 23/1, där han ska träffa företag och organisationer. Detta berättar han själv om nedan.


---------------------------------------------------------------------------


Malmö, söndagen den 18 januari 2009.


Bästa läsare

Detta är min blogg-premiär.

Jag måste erkänna att jag gör det med viss tvekan. Jag har så gott det nu går under några år försökt följa vad som skrivs i bloggosfären. En hel del av det som jag har läst har känts mindre viktigt att veta, ibland har tonen varit både rå och osaklig. Men en hel del intressant har också dykt upp. Men framförallt har det känts så otroligt mycket.

Informationsflödet är som bekant outsinligt. Men jag har kommit på andra tankar. Inte för att jag tror att jag har så mycket nytt att komma med utan för att bloggmiljön i allmänhet har blivit ett allt viktigare instrument i en öppen demokratisk dialog. Det som definitivt fått mig att vilja delta är de många blogginlägg som jag i mitt direkta arbete i Europaparlamentet har haft nytta av, inte minst i de förslag till olika regleringar av Internet som varit aktuella under det senaste året. Sedan kan man ju heller inte undgå att ge FRA-debatten en viss bäring på mitt beslut.

Hursomhelst, nu är jag här. I veckan startar jag min egen blogg, hoppas jag, om vi får ordning på det tekniska. Men detta inlägg tar steget via de aktiva liberalerna i Eslöv, som varit något av folkpartistiska pionjärer vad gäller det liberala skånska bloggandet.

I veckan har vi haft vår månadssession i Strasbourg. Denna vackra och historiska stad vid gränsen mellan Tyskland och Frankrike, som tyvärr allt oftare sammankopplas med Europaparlamentets kostsamma, ineffektiva och miljöförstörande pendlande mellan Bryssel och Strasbourg. Trots stora ansträngningar - bland annat av Sveriges EU-minister Cecilia Malmström – har vi inte lyckats få en ändring till stånd. Nu är jag dock optimist och tror att miljökraven kommer att göra att också Frankrikes president kommer att få ge sig och hitta en rimlig lösning på denna så kritiserade flyttcirkus, det vill säga förlägga alla möten i Bryssel.

De stora debattämnena i veckan har varit Gaza och gasen. Hårda ord har fällts. Det tjeckiska inkommande ordförandeskapet har också presenterat sitt program för det här halvåret. Förväntningarna är inte så stora, eftersom den politiska ledningen i Prag är omvittnat EU-negativa. Det är ingenting som går hem i parlamentet med undantag för en minoritet av EU-skeptiker, i första hand ute på högerkanten, där bl a den svenska Junilistan huserar. Men jag tycker nog att premiärministern och utrikesministern klarade sig riktigt hyggligt.

Både Gaza och gasen verkar idag – söndag – gå mot en lösning.

Först Gaza. Att vapnen tystnat i Gaza är givetvis en stor lättnad för oss alla. Man kan kritisera Israels reaktion och självfallet uttrycka sin stora upprördhet över de många civila offren. Dock kan man inte enligt min mening glömma bort den typ av terrorverksamhet som Hamas i åratal har bedrivit, ett skamlöst utnyttjande av barn och kvinnor i det krig som bedrivs mot Israel. Åtta års ständiga raketattacker med stöd av Iran.

För mig är det inte alltid så lätt att vara Israelvän, när man ser bombernas fasansfulla verkningar. Samtidigt måste staten Israels rätt att existera slås fast.

Hamas är för mig ingen anständig samtalspartner så länge de bedriver denna hemska terrorverksamhet och inte erkänner Israels rätt att existera. Detta är nödvändigt att gång på gång påminna om. Också för dem som demonstrerar, där för övrigt en del slagordsförfattare totalt har tappat besinningen.

Låt oss aldrig glömma att Israel är den enda demokratin i Mellanöstern, omgiven av idel, i varierande drag, odemokratiska statsledningar .

I spåren av konflikten breder sig anti-semitismen och Judehatet ut sig i Europa, också i vårt land. Att attackera det judiska kapellet i Malmö eller försöka bränna ned Synagogan i Helsingborg måste med kraft fördömas.

Världen måste hitta en lösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida.

Så till gasen. Effekterna av Moskvas vilja till maktdemonstration har frysande bulgarer och slovaker fått uppleva de senaste veckorna. Att den ryska statsledningen har problem med Ukraina får gå ut över andra i ett kallt Europa. Nu verkar en lösning vara på gång. Men det långsiktiga svaret för EU måste vara; minska gasberoendet från Ryssland bl a genom nya leverantörer men också genom att använda nya energikällor som kärnkraft.

På fredag den 23 januari besöker jag Eslöv och träffar bl a gamla bekantingar på Eslövs folkhögskola. Kursföreståndaren Lars Tengberg har jag träffat många gånger, både i Eslöv och i Bryssel. Lärarna på folkhögskolan har en särskild fallenhet för att sprida kunskap och kännedom om Europa och EU. Alltid möter man kunniga elever med initierade frågor.

Därutöver besök på ett samarbetsprojekt inom socialpsykiatrin mellan kommunen och ett privat företag (IPAB), ett anförande på Rotary och ett besök på Partnergruppen, f.d. Håkanssons sjukhem.

Allt detta sker tillsammans med fp-Eslövs nestor, Lesley Holmberg.

Olle Schmidt

PS Annars väntar hela världen på USA:s näste President; Barack Obama. Må han lyckas! DS

lördag 17 januari 2009

Hur skall Eslövs framtida utbildningsstruktur se ut?

Mot bakgrund av att Eslövs gymnasieskolor förväntas överskrida sin budget i år med ca 15 miljoner behövs gymnasieskolans struktur förändras. Kommunstyrelsen har tillsatt en styrgrupp för Eslövs framtida skolstruktur i vilken jag ingår.

Såhär går mina tankar just nu. ­Vi skall dra ner på gymnasiet och satsa på grundskolan och förskolan. Varför? I Skåne finns det ett överutbud på runt 6000 gymnasieplatser och konkurrensen är stenhård. Överenskommelsen om ”Fritt Sök” gör det ännu svårare att förutse elevantalet på vår gymnasieskola. Bergagymnasiet bör då satsa på säkra program – utbildningar där vi är bra och kan konkurrera – Bergagymnasiet konkurrerar numera på en fri marknad.

När eleverna gör sitt val gör dom det utifrån många olika kriterier. Vilka elever kan Berga attrahera? Det bör kartläggas. När vi vet det skall vi satsa på denna elevmålgrupp.
Eslöv skall vara positiva och öppet för de som vill etablera friskolor i kommunen – både grundskola, gymnasier och förskolor.

Eftersom vi har skolplikt i grundskolan är det här och på förskolorna vi skall lägga de mesta och största resurserna. Eslöv skall vara jäkligt bra på grundutbildning – för alla.

Lesley

tisdag 6 januari 2009

Ett länktips

Enligt ett inlägg på DN Debatt den 24/12 så är varannan svensk okunnig om jobbskatteavdraget. Som svar på detta har någon förslagen själ satt ihop en räknesnurra för att kunna räkna ut hur skatten utvecklats under Allians-regeringen.

Kolla in http://www.jobbskatteavdrag.se/