tisdag 31 augusti 2010

Jobben skall finnas i Eslöv också

I valdebatt Harlösa fick Cecilia Lind (S) två frågor. Den första kommer Socialdemokraterna avskaffa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslövs hemtjänst om ni vinner valet? Fråga två till (S)-Cecilia handlade om vad de skall ha istället för Lagen om Valfrihet och RUT. Svaren uteblev även nu, precis som vid alla andra tillfällen frågorna ställts.

I SKD den 21 augusti svarar Cecilia på journalistens fråga om Socialdemokraterna vinner valet river ni upp LOV då? Cecilia menar att man inte avser riva upp några avtal men vid valvinst sluts inga nya. Med andra ord LOV stryps långsamt. Ingen valfrihet i Eslövs hemtjänst om S, V, MP får bestämma. Det kommunal vård och omsorgsmonopolet återupprättas.

"Jobben skall finnas i Eslöv också" står det i Vård och Omsorgsnämndens mål. Följande mening råder det politisk enighet kring:"… att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet." Målen togs i bred politisk enighet i december i Vård och Omsorgsnämnden. Hur skall Socialdemokraterna nå detta mål utan Lagen om Valfrihet?

Kan man lita på Socialdemokraterna och deras marionetter (V och MP)? Det är inte första gången man säger en sak den ena dagen och något helt annat dagen efter. Ett kommunalt beslut måste ha längre bäst före datum än några månader.

Med Socialdemokraterna och deras marionetter vid makten är det politiker och tjänstemän som bestämmer hur just din vardag ska se ut. Var rädd om din röst den 19 september – den är betydelsefull. Nej till valfrihet (S, V, MP). Ja till valfrihet (FP, M, C, KD). Valet är ditt.

Lesley Holmberg (FP)

Dags att ta en paus i vindkraftsutbyggnaden

Ett vindkraftverk producerar el när det blåser mellan 5 och 20 m/sekund. Svensk energi produceras idag till 97 % koldioxidfritt. Bara Norge är bättre än Sverige. Danmark, som är bäst i världen på vindkraft, har 12 kolkraftverk som går dagligen. Inget enda kolkraftverk har man lyckats stänga trots sin stora tillgång på vindkraft.

När det inte blåser måste energisparlampan lysa ändå. Den så kallade reglerkraften produceras via vattnets kraft i våra norrlandsälvar och kärnkraften. Denna elproduktion är klimatsmart. Med den tänkta utbyggnaden av vindkraft i Sverige kommer vi att behöva den sista oreglerade älven för att klara reglerkraften när det inte blåser och kärnkraften avvecklas allt eftersom. Sveriges sista oreglerade älv, Vindelälven, kommer att fördärvas. Som naturvän är detta oacceptabelt.

Vindkraftsutbyggnaden betalas till stora delar av villaägare och småföretagare genom extraskatten, elcertifikatet. Handeln med tillstånd för vindkraftverk är betydande. Vindkraften är en industri.

Eslöv är landets vindkraftstätaste kommun när det gäller landbaserad vindkraft. Det är ett högt pris vi eslövsbor får betala i form av förfulning av vårt landskap och olika former av störningar. Vindkraften i vår kommun måste ifrågasättas. Eslöv har med råge tagit sitt ansvar för vindkraftsutbyggnaden. Nu är det dags att ta en paus och tänka efter om vi verkligen vill ha fler vindkraftverk i vår fina natur.

Lesley Holmberg (FP)

söndag 22 augusti 2010

En gång socialdemokrat...

...alltid socialdemokrat. Kanske.

Jonas Gardell och Leif GW Persson hjälper till i beslutsvåndan för ambivalenta sossar.

Överdos

Har du 45 minuter över så tycker jag att du ska titta på denna film. Det är den liberala debattören Johan Norberg som beskriver finanskrisen och risken för nästa.

Säger en del om vilken typ av ekonomisk politik vi bör bedriva i Sverige, och inte är det överbudspolitik och utökad spendering för offentlig sektor.

fredag 20 augusti 2010

Folkpartiets TV-reklam

Folkpartiet om skolan:Folkpartiet om kärnkraft:Folkpartiet om rätten att bo tillsammans:

torsdag 19 augusti 2010

Lite konstigt blir det allt

Man kan alltid lita på att bankernas ekonomer uttalar sig i tidningarna med jämna mellanrum; budskapet är alltid detsamma "Nu är det dags att binda räntan". Samma människor som är högst delaktiga att ta fram de prognoser som bankerna själva använder för att just säkerställa att aldrig gå back på bundna räntor.

Det har aldrig varit lönsamt att binda räntan. Med mycket stor sannolikhet kommer det aldrig bli det heller. Att sedan människor väljer att binda pga att de vill köpa sitt livs dyraste försäkring är en annan sak.

Diskussionen om "pensionärsskatten" lever alltjämt vidare. Jag blir faktiskt förvånad att stora medier som SvD, DN och andra använder detta som ett vedertaget begrepp. Det är bara att gratulera socialdemokraternas mediestrateger att de har fått ett helt felaktigt begrepp vedertaget. Det är i sak helt korrekt att argumentera för att löntagare inte ska ha/förtjänar ett jobbskatteavdrag. Men det gör det fortfarande inte en pensionärsskatt. Inte heller ROT/RUT-avdraget är en "ni-som-inte-renoverar-eller-på-annat-sätt-använder-hushållsnära-tjänster-skatt". Miljöbilspremien var inte en "ni-som-inte-hade-råd-eller-lust-att-köpa-ny-miljöbil-skatt".

Likaså det smått imbecilla påståendet att "pension är uppskjuten lön" har lyckats slå rot. Man kan faktiskt argumentera mot jobbskatteavdraget utan att fara med rena felaktigheter. Pension är inte uppskjuten lön av det enkla skälet att de är de som betalar in skatt idag som finansierar dagens pensioner. Det finns ingen mystisk fond där löneavsättningar sen 50-talet är sparade. Ska alla välfärds- och transfereringssystem kallas "uppskjuten lön" i så fall?  A-kassan, sjukpenningen och föräldraförsäkringen? Kan vi inte nöja oss med att säga att de är skattefinansierade? Det vore dock korrekt att säga; "jag anser att pension ska betraktas som uppskjuten lön". Med det sagt så anser jag att skatten för pensionärer ska sänkas. Men låt oss nu inte kalla det förslaget för en "löntagarskatt"...

måndag 16 augusti 2010

Handlingsprogram - En förskola för alla


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

En förskola för alla
__________________________________________________


Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och lägger grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas. Alla har rätt till förskola.

Förskolan är en av Eslövs mest uppskattade verksamheter. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna ger föräldrar möjlighet till ett aktivt val.
Med en förskola i världsklass bidrar vi till att framtida generationers eslövsbor präglas av nyfikenhet och lust att lära, trygghet och respekt för olikheter. För Folkpartiet är en bra förskola en investering för framtiden.

Förskolans värdegrund ska präglas av mångfald, alla människors lika rätt och värde, demokratiska värderingar och inflytande. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och känna att de har möjlighet att påverka förskolans verksamhet. Ett inkluderande arbetssätt ska vara ledstjärnan i förskoleverksamheten.

Rättigheter i förskolan

Rätt till barnomsorg
Förskolan har två viktiga roller; dels är det en service till förvärvsarbetande föräldrar och ska ge barnen en god och stimulerande omsorg. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är en rättighet för barnen. I Sverige ska arbetslinjen gälla, ingen ska tvingas tacka nej till ett arbete pga att kommunen inte kan ge barnomsorg på obekväma tider. Därför ska det införas en skyldighet för kommunen att anordna barnomsorg på obekväma tider (kvällar, nätter, helger).

Rätt till pedagogisk verksamhet
Samtidigt bör barnen ha rätt att ta del av den pedagogiska verksamheten oavsett om föräldrarna är sjukskrivna, föräldralediga eller arbetslösa. Därför ska alla barn, oavsett livssituation ha rätt till 25h/vecka i förskolan. Förskolans roll att utjämna skillnader i förutsättningar mellan barn måste komma alla barn till del. Barn har också rätt till att träffa andra barn, träna på relationer och bygga sociala kontaktnät.

Rätt till särskilt stöd
Barn som behöver särskilt stöd ska få detta på sin egen förskola i så stor utsträckning som detta är möjligt.

Rätt till information
Alla föräldrar ska få information om förskolans mål och hur det egna barnet utvecklas.

Förskolans uppgifter
Genom en medveten pedagogisk blandning av lek och lärande ges barnen möjlighet att utvecklas till starka, trygga och nyfikna individer.

En av förskolans centrala uppgifter är att aktivt stödja barnens språkutveckling. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att senare lyckas i skola och arbetsliv.

Matematik är ett ämne som många upplever som svårt. Genom att redan i förskolan introducera matematik på ett lekfullt sätt ges det goda förutsättningar för barnen att klara matematiken i skolan.

Sociala färdigheter och förmågan att samarbeta med andra är också viktigt och något man har nytta av resten av livet.

Både ute- och innemiljö ska stimulera till rörelse, aktivitet och kreativitet. För att barn ska våga utforska och ta till sig kunskap krävs en lugn och trygg miljö som är anpassad för små barn.

Pedagogens roll
Barnskötare och förskollärare i förskolan är lika viktiga, men har olika roller. Barnskötarens roll fokuserar på god omsorg och att hjälpa pedagogen med att omsätta den pedagogiska planen i praktiken. Förskolläraren ska vara pedagogisk ledare i förskolan. Det pedagogiska ledarskapet och den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten är central för att förskolan ska utvecklas tillsammans med barnen, föräldrarna och samhället i övrigt. Pedagogerna behöver behöver avsätta mer tid för planering och för att hålla sig uppdaterad med beprövad erfarenhet och forskning. Förskollärarens viktiga roll ska också synas i lönekuvertet.

Vi vill att varje barn ska ha en individuell utvecklingsplan utformad av en utbildad pedagog, likaså ska pedagogen ansvara för uppföljningen för varje barn.

Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig för såväl barnskötare som förskollärare.

Barnomsorgspeng
Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företgande. Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer: kommunal eller enskild. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.
Mångfalden inom barnomsorgen syftar till att ge föräldrar valfrihet och skapa möjligheter för praktiska lösningar. Basen i barnomsorgen i Eslövs kommun ska dock även fortsättningsvis vara förskolan.

Förskoleklass
Förskoleklassen, som fungerar som en bro mellan förskola och skola, bör göras obligatorisk och utgöra det första året i en tioårig grundskola.

Jämställdhet
I förskolan läggs grunden för kunskaper och värderingar, trygghet och tillit. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Miljön ska vara utformad så att den undviker ett begränsat könsrollstänkande. Könsroller cementeras tidigt i livet och påverkar både barn och vuxna negativt. Det är till exempel betydligt fler pojkar än flickor som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. För att kunna arbeta strukturerat med jämställdhetsfrågor i förskolan bör varje förskola ha kontakt med en genuspedagog.

Jama ansträngt

Om man vill lätta upp stämningen lite, så kan man alltid leka lite med anagrammaskinen.

Socialdemokraterna blir ackordets anomalier, romantisera lockade eller möjligtvis otack moraliserande.

Folkpartiet är mer kända som reptil koftaoftare plikt eller kanske partikel fot.

Centerpartiet är väl mer som terapi centret, Miljöpartiet imiterar plöjt och Kristdemokraterna är dramatikens rektor som presenterar doktriner maskerat.

Nya moderaterna blir antyda enormare, eventuellt martyern oanade

Vänsterpartiet är ännu mer talande:
partiets tvären
inspärra vettet
vispa reträtten
rättvisan repet
veterinär spatt

Och för Sverigedemokraterna blir det nästan lite spooky...
dogmatiker enerveras
demokratiers veganer 
motverkade resignera
krematoriers genevad
vegetarisk normerade
degenererat omskriva
egoisterna medverkar
samvete korrigerande
motverkande inre gaser

lördag 14 augusti 2010

Valpejl

Om du vill hitta vilken kandidat du ska kryssa i valet så kan jag rekommendera valpejl.se. Jag bör tydligen rösta på mig själv...NAMNORTÅLDERBOLAGÅRSINKOMSTMATCH
Daniel Rhodin (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Kommun
Eslöv33 år0 st509 747 kr100%
Hanna Håkanson (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Kommun
Höör19 år0 st0 kr84%
Henrik Kvennberg (M) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Landsting,
 •  
 • Kommun
Höör35 år0 st475 366 kr80%
Gustaf Hoffstedt (M) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Kommun
Visby36 år2 st476 173 kr80%
Magnus Grill (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
 • Val:
 •  
 • Riksdag,
 •  
 • Landsting,
 •  
 • Kommun
Råå65 år3 st2 088 081 kr80%onsdag 11 augusti 2010

Handlingsprogram - För trygghet mot brottslighet


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

För trygghet mot brottslighet
__________________________________________________


Att känna trygghet där man bor och rör sig är en fråga om livskvalitet. Oro och rädsla beskär människors frihet och begränsar deras möjligheter att forma sin egen tillvaro. Alla människor har rätt att känna trygghet i sin närmiljö, oavsett var i kommunen man bor.

Unga människor som dras in i kriminalitet måste snabbt fångas upp och stödjas att lämna sin destruktiva livsstil. Alla samhällets olika delar måste ta sitt ansvar och reagera när unga begår brott. Det gäller såväl familjen som skola, sociala myndigheter och rättsväsendet.

Genom ett strategiskt arbete för att göra Eslöv tryggare, fånga upp unga i riskzonen och snabbt reagera när brott begås kan tryggheten öka. Det behövs en offensiv för vardagsro.

Brottsförebyggande rådet bör utvecklas till att bli ett ”Kunskapscentrum” med egen budget och personal. Den lokala organiserade brottsligheten skall kartläggas och bekämpas.

Trygg närmiljö
I den fysiska planeringen måste trygghetsfrågorna bli en självklar del. Hur husen byggs i förhållande till varandra, hur fönster och dörrar placeras och hur parkeringar förläggs, är exempel på faktorer som påverkar säkerheten i bostadsområden. Varje gång ny bebyggelse planeras, bör en trygghetskonsekvensbeskrivning göras. Belysning och röjning av växtlighet i parker och gång/cykelvägar ska ses över.

De kommunala bostadsbolagen ska aktivt samarbeta med privata fastighetsägare för ökad trygghet i bostadsområden och centrum.

Trygghetsvandringar genomförs idag och ska fortsätta. Särskilda trygghetsvandringar med ungdomar bör också genomföras, eftersom ungdomar ofta upplever otryggheten på andra platser och på annat sätt än vuxna.

I parker och grönområden måste det vara rent och tryggt, särskilt sommartid. På försök bör parkerna få särskilda parkvakter under sommartid som kan hjälpa till att förbättra tryggheten till exempel hålla koll på hundar som inte är kopplade och att otillåten alkoholförtäring inte sker. Våld, skadegörelse, missbruk m.m. kan snabbt rapporteras till polisen.

Kameraövervakning vid särskilt brottsdrabbade platser kan vara nödvändigt. Kameror ska dock endast i undantagsfall förekomma på offentliga platser. Skolgårdar och förskolegårdar ska kunna kameraövervakas som ett led i att minska skadegörelsen och mordbränder som kostar miljontals kronor varje år. När kameror används, ska det finnas tydlig skyltning om att platsen är övervakad. Det finns även möjlighet att sätta upp kameror som ser infrarött ljus, vilket inte kräver tillstånd (eftersom det inte går att identifiera någon med hjälp av bilderna). Däremot kan de användas som en del i det förebyggande arbetet mot bränder.

Klotter ska tas bort inom 7 arbetsdagar i hela kommunen. Folkpartiet vill möjliggöra för kommuner att ålägga privata fastighetsägare som inte sköter sig att åtgärda klotter och om detta inte görs kunna utföra jobbet och skicka faktura till dem.

Våld i familjer och i nära relationer
Våld i familjen, i nära relationer och våld som drabbar barn ska kartläggas årligen.
Eslövs socialtjänst och skola ska tillämpa lagar och regler lika för alla människor. Missriktad kulturell eller religiös hänsyn får inte göra att man har överseende med övergrepp eller utsatthet i familjer.

Kvinnojour- och Mansjourverksamheterna ska fortsatt tryggas genom ekonomiskt stöd.

Brottsbekämpning och rättssäkerhet
Satsningen på synliga poliser ska fortsätta. Skolan är en plats där många brott begås. Det är därför viktigt att alla skolor har en kontaktpolis.

Barn och ungdomar som polisanmäls för sitt första brott eller grips ska inom ett till två dygn kallas tillsammans med föräldrar till samtal med socialtjänst och polis. Föräldrar som inte kommer till samtalet ska kunna få vitesföreläggande.

I nästan alla grövre våldsbrott förekommer alkohol. ”Ansvarsfull alkoholservering” är och skall vara vägledande för all alkoholservering i kommunen.

Äldre som utsätts för brott blir ofta väldigt hårt drabbade. Genom att beskriva hur verkligheten ser ut, att när äldre drabbas av brott är det oftast stöld i hemmet, kan fler äldre känna att de vågar gå ute även på kvällar.

Alla invånare måste kunna lita på att räddningstjänsten kommer när man behöver det. Regelbundna besök på fritidsgårdar kan bygga långsiktiga relationer. Brandmän kan ofta utgöra viktiga förebilder för unga i riskzon. Samarbete mellan polisen, brandkåren och skolorna är mycket viktigt.

tisdag 10 augusti 2010

Handlingsprogram - Sveriges bästa vård och omsorg


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

Sveriges bästa vård och omsorg
__________________________________________________


Vi vill att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg. Att vara beroende är det samma som att vara ofri. Friheten får inte vara beroende av ålder, kön, härkomst – en av samhällets uppgifter är att bekämpa att människor blir beroende.

Bara för att man blir gammal innebär det inte att man inte själv kan fatta sina egna beslut. Ålderdomens välbefinnande får inte vara beroende av politikers och tjänstemäns beslut om hur vardagen skall se ut. Även som gammal är man myndig och har rätten att själv göra sina val.

Ett funktionshinder får inte innebära att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor. Samhällets uppgift är att riva hinder. Rätten till stöd och service får inte vara beroende av hur skicklig du är på att förhandlade dina rättigheter – samhället skall informera och se till att man får sina rättigheter tillgodosedda.

Beroendet av spel, alkohol och narkotika påverkar den enskildes och andra människors frihet. Mot den bakgrunden är det viktigt att de som har ett beroende får möjlighet att komma ur sitt beroende. Bäst är givetvis om människor inte hamnar i ett beroende, därför är det viktigt att samhället gör stora ansträngningar på det förebyggande arbetet.

Människors relationer kan ibland urarta i våld, hot och trakasserier – samhällets uppgift är att stödja och medla. Både brottsoffer och den som utför handlingen har rätt till samhällets stöd.

Äldreomsorgen
I Eslöv skall du våga bli gammal. Marit Paulsen har sagt: ”Vi måste få bli gamla och sköra i förvissning om att samhället har kunskap, vilja och resurser att på ett ömsint sätt ta hand om oss den sista sträckan i livet, precis som vårt samhälle satsar på det allra första levnadsåret.”

Ordet ”gammal” är i många kulturer förknippat med ”visdom”, men hos oss är det snarare tvärtom. Den som är 65 + skall ägna sig åt annat än produktivt arbete. Den synen strider mot en viktig liberal grundprincip – att utgå från den enskilde människan. Alla människor är olika, det gäller även för äldre personer.

I Eslöv kommer antalet äldre personer att öka. 2020 kommer det att bo ca 1100 fler personer som är 65 + i Eslöv jämfört med 2009. Antalet personer 80 år äldre kommer 2020 att vara ca 100 fler än idag. Denna demografiska utveckling kommer kräva att större resurser avsätts till äldreomsorgen. Eslöv kommer behöva fler vård och omsorgsboenden och ett antal fler trygghetsboenden.

”Ut och gå”-garanti
Folkpartiet vill införa en ”ut och gå”-garanti, vilket innebär rätt för den som bor på ett vård- och omsorgsboende att komma ut i friska luften varje dag. Samma rätt ska gälla för den som har hemtjänst och behöver hjälp med att komma ut.

”Ät var du vill”-garanti
Folkpartiet vill införa en ”ät var du vill”-garanti, vilket innebär en rätt för den som bor på ett vård- och omsorgsboende eller har hemtjänst att välja mellan olika leverantörer.

Äldreomsorgspeng
Lagen om valfrihet införs i Eslövs hemtjänst från och med september 2010. Med en äldreomsorgspeng, som motsvarar kommunens kostnader för en boendeplats, blir det möjligt att själv välja det vård- och omsorgsboende man vill flytta till när man är beroende av mer service. Äldreomsorgspengen skall vara en del i biståndsbeslutet.

Utbyggt RUT-avdrag för äldre
Folkpartiet vill att RUT-avdraget ska byggas ut för äldre, så att de över 80 år får en utökad skattereduktion, från 50% till 75%. Detta möjliggör för äldre att köpa tjänster för att underlätta vardagen.

Rätt till hemtjänst 8 timmar
Folkpartiet utgår ifrån att ingen frivilligt väljer att flytta bara för att man blivit gammal. När man känner att man behöver hjälp i sin vardag för att kunna bor kvar är det inte politiker och tjänstemän som avgöra vilken hjälp jag behöver. Därför vill vi införa en rätt till hemtjänst 8 timmar per månad utan biståndsbedömning för personer som uppnått 80 års ålder.

Rätt till vård- och omsorgsboende från 90 år
Med en ökad äldre befolkning kommer det att bli fler äldre som känner sig otrygga i sin vardag och vill flytta till ett tryggare boende. Har man fyllt 90 år så skall det vara en rättighet att få flytta till ett Vård- och Omsorgsboende i Eslöv – man skall inte kunna bli nekad en plats.

Inrätta en äldreombudsman
Äldreombudsman ska vara den instans dit äldre eller deras anhöriga kan vända sig med frågor och klagomål. Ombudsmannen ska arbeta med uppföljning, dokumenterade synpunkter och klagomål. Ombudsmannen rapporterar till kommunfullmäktige.

Maten för äldre
Måltiderna är ofta ett efterlängtat inslag i den dagliga rutinen på ett vård- och omsorgsboende. Socialstyrelsen har i en rad undersökningar visat att undernäring är vanligt bland äldre. De får för lite eller fel sorts mat i sig. Många äldre lider av flera sjukdomar som i sig kan bidra till undernäring. Många förlorar aptiten, på grund av sjukdom, men också på att smak- och luktsinnet försvagas med åren. En del äldre kan också ha svårt att tugga och svälja. Äldre behöver näringsrik mat fördelad över dygnet. Det är viktigt för att få en bra livskvalitet, för att förebygga sjukdomar och för att medicinska behandlingar ska ha bästa möjliga effekt.

Inför en anhörigpeng
Anhöriga gör ovärderliga insatser i äldreomsorgen. Det är viktigt att det finns många olika typer av stöd till de anhöriga – avlösning, dagverksamhet, utbildning mm. Folkpartiet vill införa en anhörigpeng. Anhörigpengen disponeras fritt av de anhöriga som själv bestämmer vilken form av avlastande stöd de vill ha.

Öka personaltätheten
Eslöv har väldigt låg personaltäthet i äldreomsorgen, framförallt på våra vård- och omsorgsboende. Personaltätheten måste på sikt ökas. Ökade utbildningssatsningar för medarbetarna är nödvändigt då de som beviljas Vård- och omsorgsboende oftast är multisjuka och kräver mer vård och omsorg.

Ta tillvara äldres kompetens i arbetslivet
Vi måste förändra synen på äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den han eller hon är och inte utifrån födelseår. Många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Deras erfarenheter ställs åt sidan, fastän de har mycket kvar att ge. Här måste kommunen föregå med ett gott exempel.


Funktionsnedsättning

Rätten till självbestämmande
Rätten till självbestämmande och delaktighet är centralt för personer med nedsatt funktionalitet. Folkpartiet vill utveckla valfriheten för personer med funktionsnedsättningar, t ex. daglig sysselsättning, behandling och boende. Vi vill tillämpa valfrihetssystem så att den enskilde själv kan välja den verksamhet som passar honom eller henne bäst utifrån behov.

Kommunen bör visa vägen som arbetsgivare och inrätta traineeprogram för att öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Förbättra tillgängligheten
Även små hinder kan ställa till problem för rullstolsburna. Vi måste fortsätta arbetet i kommunen genom att bygga bort lätt avhjälpta hinder.

Minska krånglet
Även Människor med funktionsnedsättning faller allt för ofta mellan stolarna och upplever maktlöshet i kontakt med samhällets institutioner. En person med funktionsnedsättning tvingas till kontakt med flera handläggare inom olika myndigheter för att få stöd och hjälp. Vi vill skapa en ”one-stop-shop” som integrerar arbetsförmedling, kommunens socialtjänst och försäkringskassan för att arbeta med hela personens livssituation.

Psykiatri
Vår målsättning inom psykiatrin är att människors vardag ska fungera så bra som möjligt utifrån vars och ens förutsättningar. Den enskilde ska erbjudas bostad, sysselsättning, rehabilitering och arbete anpassat efter de egna behoven. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha valfrihet och inflytande över vem som ska ge dem vård och stöd.

Samarbetet mellan kommunen och Region Skåne kring de personer som har psykiska funktionsnedsättningar måste utvecklas.

Äldres psykiska hälsa
Ansvars och rollfördelningen mellan kommunen och Region Skåne måste förtydligas. Äldres rätt till god vård måste säkerställas.

SkD | SkD | SkD |

onsdag 4 augusti 2010

Vem vill ha en slöjdebatt?

I morse sa Jan Björklund på radion att Folkpartiet vill ha en lagstiftning mot niqab och burka för elever i skolan.

– Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet, säger Jan Björklund.

Det finns många saker som är olämpliga här i världen, tyvärr är det ofta i betraktarens öga som det olämpliga definieras. Det är inte heller lämpligt att lukta svett, vara allmänt otrevlig, humorbefriad eller dryg. I alla fall om du frågar mig. Men i likhet med slöjförbud så måste man hålla isär vad som är olämpligt och vad som ska vara förbjudet enligt lagstiftning. Visst, är inget allmänt slöjförbud som föreslås, utan att rektor har rätt att besluta i frågan. Men då får man också räkna med att rektorn kan besluta att niqab och burka inte får finnas vid någon utbildning.

För det första kanske detta rör högst en handfull personer i svenska skolor idag. En lagstiftning vore ett slag i luften och syftar nog mer till att skicka signaler till presumtiva väljare än att på riktigt lösa ett samhällsproblem.

Jag kan heller inte förstå syftet med lagförslaget. En arbetsgivare, offentlig eller privat, har rätt att ställa krav på både beteende, klädsel och utbildning för sina anställda. Jag anser heller inte att Eslövs förskolor eller skolor ska ha personal som är iklädda burka och niqab. Men att förbjuda elever att ha det är en helt annan sak och är lika rationellt som att förbjuda eleverna att ha punkfrisyr (finns det fortfarande?).

Det föreslås ju ingen lagstiftning mot att en arbetsgivare FÅR anställa en niqabklädd kvinna, vilket innebär att det kanske visst finns förskolor eller skolor eller andra arbetsgivare som mycket väl kan tänka sig att anställa under dessa premisser. Är det då liberalt att säga: "Om du framhärdar i att bära slöja, så har du inte rätt till en utbildning"?

Jag är stark motståndare till klädförbud och andra liknande lagar som bara manifesterar en moraluppfattning utan att egentligen lösa något problem. Låt folk klä sig och se ut som de vill, och låt dem också ta konsekvenserna av det. För det kommer förstås inte bli lätt att slå sig fram på arbetsmarknaden med vare sig punkutstyrsel, vidrig kroppsodör eller särkbeklädnad. Men låt oss inte kapitalisera på kristen moralkonservatism i ett liberalt parti. Låt oss istället stå för valfrihet, mångfald och integritet.

Relaterat:
Om att skaka hand | Kandidatpresentation - Daniel Rhodin | Nina Larsson (FP) | SVT - Gulan Avci |
Lotta Edholm (FP) | Adam Cwejman (LUF) | SvD | SvD | DN | DN | DN | SvD |

tisdag 3 augusti 2010

Handlingsprogram - En vassare grundskola


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-08-10

En vassare grundskola
__________________________________________________


Kunskap och bildning är målet för Folkpartiets utbildningspolitik. Kunskap ger den enskilda människan en chans att växa och påverka sin situation. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt.

Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det ska också vara roligt i skolan, både för lärare och elever, lusten till lärande och utforskande är mycket viktigt. Grundförutsättningen är att alla känner sig trygga i skolan och därför bör nolltolerans mot mobbing införas.

En framgångsrik skola satsar på lärarna och pedagogiskt ledarskap. Därför förnyas nu lärarutbildningen, specialiseringen ökar och en lärarlegitimation införs.

Alla barn är unika. Därför måste skolan välkomna mångfald. Varje elev ska mötas av höga förväntningar. Stimulerande utmaningar ska ges åt var och en efter sina förutsättningar och behov. Lusten att lära måste tas tillvara och uppmuntras i tidig ålder. Vår skola ska ge alla chans att utvecklas och ge särskilt stöd till dem som har störst behov.

Tidiga kontroller och åtgärder
Alliansregeringen och Folkpartiet har infört skriftliga omdömen från årskurs 1, nationella prov från årskurs 3 och betyg från årskurs 6. Dessa utgör kontrollstationer för att tidigt kunna sätta in olika former av stöd och åtgärder för elever som halkar efter. Men lika självklart som det är att elever som behöver extra stöd ska få det måste det vara att stimulera de elever som vill studera i ett högre tempo.

Höj ribban
Skolan har idag ofta målet att uppnå godkänt i svenska, matematik och engelska. Det krävs en attitydförändring till prestationer i skolan. Målet bör istället vara att alla elever presterar i nivå med sin fulla potential. För vissa kan detta innebära ett godkänt betyg, men för många handlar det om att sikta på de högre betygen.

Folkpartiet anser att det övergripande målet ska vara att minst 95% av alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolans program. Idag ligger grundskolan i Eslöv på knappt 86% behöriga, vilket dessutom gäller det gamla behörighetssystemet för gymnasieskolan (enbart Sv, Ma, Eng). I och med gymnasiereformen måste dessa och 9 andra ämnen vara godkända för att vara behörig till ett studieförberedande program på gymnasiet.

Sommarskola
För de elever som har misslyckats att uppnå godkänt i ett eller flera ämnen ska sommarskola erbjudas. Detta ska vara obligatoriskt för kommunen i 9:e klass, men bör införas för alla
årskurser där betyg ges, dvs årskurs 6-9.

En trygg skola
Trygghet är en förutsättning för lärande. Alla elever behöver lugn och ro, men det är särskilt viktigt för de elever som har en stökig tillvaro utanför skolan och behöver skolan allra mest. Lärarna har fått ökade befogenheter med alliansregeringen. Det är också tillåtet att, som en sista åtgärd, flytta en mobbare.

Många elever utsätts för mobbning varje år. Det är ett bevis på att många skolor inte klarar av att motverka mobbningen. Därför ska samtliga skolor ha en handlingsplan mot mobbning, vars metoder ska bygga på vetenskaplig grund. Om en skola får information om att en elev känt sig kränkt måste skolan göra en utredning och vidta åtgärder. Detta ska ske inom en vecka efter skolan har fått informationen.

Förtydliga föräldraansvaret
Föräldrarnas ansvar måste vara tydligt. Det är föräldrarna, inte skolan, som har huvudansvaret för barnens uppfostran. Föräldrar bör tydligare involveras i skolarbetet och ta ett ökat ansvar för att motarbeta ordningsproblem i skolan. För att stärka föräldrars engagemang för barnens skolresultat vill Folkpartiet införa föräldrakontrakt i skolan. Dessa kan bland annat innehålla en föräkran från föäldrarnas sida att ta ansvar för sina barns skolgång och en försäkran från skolans sida att informera föräldrarna om elevens skolgång.

En ökad jämställdhet
Flickor och pojkar behandlas olika och har olika förväntningar på sig i skolan. Detta reflekteras givetvis i utbildningsresultaten. Pojkarna har ett lägre genomsnittligt meritvärde än flickorna, och når mer sällan grundläggande behörighet till gymnasiet. Det krävs fortbildning av skolans personal så att dessa traditionella könsroller kan brytas. Det behövs en genuspedagog i kommunen för att stötta i denna utveckling mot en mer jämställd skola.

Satsa på IT i skolan
IT-miljön och kunskapen om hur datorer kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten är alldeles för dålig i Eslöv. IT behöver få en naturlig roll i skolan, på alla stadier. Det gäller basfärdigheter i hanternadet av datorer, men också att datorn integreras i undervisningen som ett redskap så att dess pedagodiska möjligheter tas tillvara.

Elevhälsa
Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Dessutom ska det finnas tillgång till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser.
Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten. Samarbete mellan skola och socialtjänst måste därför förbättras. Även samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin måste förbättras utifrån ett samarbete där eleven står i centrum.

Skolmaten
Kvaliteten på skolmaten måste förbättras. Den nya skollagen kräver att maten ska vara näringsriktig, men lika viktigt är förstås att eleverna anser att maten är god.

Lärarna och rektorn
Alliansregeringen genomför nu en total reform av svensk lärarutbildning. Antagningskraven blir högre och av dagens lärarexamen blir det fyra olika examina, förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Vid sidan om den nya lärarutbildningen är Lärarlyftet en av de största och vikigaste satsningarna som genomförts i svensk skola. Folkpartiet vill permanenta Lärarlyftet.

Folkpartiet vill införa en lärarlegitimation som kvalitetssäkrar läraryrket, höjer dess attraktionskraft och ställer tydliga krav på vad lärarna ska kunna.

Karriär och utvecklingsmöjligheter är viktiga beståndsdelar i ett attraktivt yrke. Tyvärr har lärarnas möjliga karriärsteg ofta inneburit en övergång från undervisning till administrativa uppgifter. Därför återinför lektorerna i den svenska skolan och Eslöv bör sätta upp mål för att ha ett antal lektorer i våra skolor.

Framgångsrika skolor kännetecknas av rektorer som ägnar huvuddelen av sin tid att vara en pedagogisk ledare. Det är inte minst viktigt för att hjälpa lärare att utveckla deras pedagogiska förmåga. Mängden arbete som rektorer spenderar till rent administrativa uppgifter ska minska och ett tydligt fokus ska vara att göra rektors roll till pedagogisk ledare.

Handlingsprogram - En ny gymnasieskola


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-08-10


En ny gymnasieskola
__________________________________________________

Bergagymnasiet är en förhållandevis stor skola ännu, men den krymper. Dels beror detta på mindre elevkullar, men också att fler ungdomar väljer att gå gymnasiet i andra kommuner.

Friheten för ungdomarna att välja vilken utbildning som helst i hela Skåne är oerhört viktig och en välkommen förändring från tidigare, när alla var hänvisade till hemkommunen. Däremot ställer det betydligt högre krav på Bergagymnasiet att öka sin attraktionskraft. Vi kan inte tävla med ett lika sjudande centrum med spännande caféer och affärer som till exempel Lund, men däremot med andra kvaliteter.

Finns det ett mervärde i att ha en egen gymnasieskola i Eslöv? Det tycker vi i Folkpartiet. Det är viktigt att ge ungdomar möjligheten att gå i skolan på hemmaplan. Skolan ger kommunen status och möjligheter och är en stor lokal arbetsgivare.


Stärk attraktionskraften
Bergagymnasiet agerar idag på en fri marknad. Gymnasieskolans ”kunder” kommer att kritiskt jämföra flera gymnasieskolor och program innan de väljer. Detta innebär att vi måste aktivt arbeta för att stärka skolans attraktionskraft. Alternativet är annars att Bergagymnasiet sakta tynar bort.
Bergagymnasiet har utmärkta lärare och vi måste se till att en kontinuerlig vidareutbildning sker. Dessutom bör skolan arbeta för att ha en viss andel lektorstjänster.

I arbetslivet är datorer och IT ett naturligt och centralt inslag. I skolans värld är det fortfarande en ovanlighet med IT-stöd i undervisningen. Folkpartiet vill först och främst utrusta skolans lärare med egna datorer. Det måste också finnas trådlöst nätverk i skolans byggnader och projektorer att tillgå. I nästa steg behöver även eleverna utrustas med datorer.

Bergagymnasiet behöver en uppfräschning av lokalerna och en satsning på skolmaten. Idag serveras maten dessutom på plasttallrikar och plastglas vilket tar ner matupplevelsen ytterligare. Riktigt porslin och vällagad mat som är kryddad för vuxna människor är det minsta man begära. På sena eftermiddagar bör skolan ha råd att bjuda eleverna på en frukt i samband med lektionen.

Studieresor är ett lärorikt och välkommet inslag i gymnasiet. Även i gymnasieskolan måste sådana aktiviteter vara i princip kostnadsfria för eleven. Därför vill Folkpartiet öronmärka pengar för detta ändamål.


Gymnasiereformen
Hösten 2011 ska en helt ny gymnasieskola sjösättas. De viktigaste skälen är att alltför många elever hoppar av eller avslutar sina studier utan godkända betyg och att gymnasieskolan inte förbereder eleverna tillräckligt väl för vare sig fortsatta studier eller yrkeslivet.

Gymnasiereformen kommer ställa betydligt högre krav på godkända betyg än nuvarande gymnasieskola. Idag räcker det med godkända betyg i svenska, engelska och matematik. I den nya gymnasieskolan krävs även nio andra godkända betyg för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Även yrkesprogrammen kräver ytterligare fem godkända betyg jämfört idag. Även en ny betygsskala, A-F införs.

Genomströmningen av elever på Bergagymnasiet är redan idag låg och denna situation kommer att förvärras påtagligt genom den nya gymnasiereformen såvida vi inte genast sätter in kraftiga åtgärder på grundskolan.

Det kommer också introduceras en lärlingsutbildning som i huvudsak ska vara förlagd till en eller flera arbetsplatser.

Istället för dagens individuella program kommer fem introduktionsprogram inrättas:
- preparandutbildning,
- programinriktat individuellt val,
- yrkesintroduktion,
- individuellt alternativ samt
- språkintroduktion.

För Bergagymnasiets del innebär detta att yrkesprogrammen ska spendera betydligt mer tid åt sina yrkesämnen än allmän teori.


Bergagymnasiets inriktning
Vi tycker att Bergagymnasiet kan vara smalare och mer specialiserat. Vi behöver inte erbjuda samtliga program på hemmaplan. Erbjudandet av gymnasieplatser i Skåne präglas av stor mångfald och valfrihet vilket i grunden är positivt, men det får effekter för skolans styrning. Det är mindre och mindre politiska överväganden som påverkar skolans inriktning, utan detta dikteras av elevernas eget val.

Skolk
Gymnasiet är en frivillig skolform, men när man går där så anser vi att man ska vara närvarande på lektionerna. Därför ska skolket skrivas in i terminsbetygen (det samlade betygsdokumentet). Dessutom ska hemmet få rapport om skolket samma dag så länge eleven är omyndig. I slutbetyget ska däremot denna information inte finnas med.