torsdag 29 oktober 2009

Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

Mitt anförande i budgetdebatten som reaktion på Sverigedemokraternas budgetförslag:

------------------------------------------------


Eslövs Sverigedemokrater har återigen lagt ett rasistiskt och främlingsfientligt budgetförslag. Det finns all anledning att bemöta deras förslag och analysera deras politik.

”Ett folk, ett land, en nation”

Så sa Jonas Åkerlund vice partiordförande på partidagarna i och rev ner applåder. Det är nog få som hört någon använda detta klassiska grepp sedan 1945. Och endast en Sverigedemokrat kan riva ner applåder för det.

Ein Volk, ein Reich, ein Führer! (Ett folk ett rike en ledare, skrek Hitler)

För mig är det fullständigt klart att Sverigedemokraterna i alla fall internt inte har något emot att förknippas med nazisterna och det är där de har sin bakgrund i den rasistiska och nynazistiska organisationen 'Bevara Sverige Svenskt'.

Men Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag med stor retorisk skicklighet förpackat de flesta av sitt partis rasistiska och främlingsfientliga åsikter i små sockersöta och förrädiska askar. För det finns väl ingen i Eslöv som inte likt Sverigedemokraternas förslag vill att Eslöv ska vara ett samhälle- ett folkhem- präglat av trygghet och tradition.

Och det är riktigt som Sverigedemokraterna säger att människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. Därför blir min slutsats att vi ska gå ett steg längre än integrering. Vi ska inkludera alla våra eslövsbor i vårt samhälle. Vi ska skapa ett samhälle där alla känner sig trygga i sin tradition. Jag är i alla fall så trygg i min svenska kulturtradition att jag gärna tar intryck och lär mig av andra kulturer.

Min världsbild ser annorlunda ut än Sverigedemokraternas. Under det senaste året har jag följt två unga Irakiska läkares kamp för att få stanna i Sverige. Men trots att de vet att de kommer att bli dödade om de återvänder till sitt hemland eftersom de behandlat kvinnor på sin klinik så har migrationsverket beslutat att de ska utvisas. Jag skulle i stället vilja inkludera dem i vårt samhälle. Tänk vilken tillgång i Rosengård att ha läkare som kan arabiska. Och vilken god affär för samhället. Två färdigutbildade läkare, där alla kostnader för förskola, skola och läkarutbildning är betalda.

Jag tror att på sikt får man precis motsatt effekt mot den som Sverigedemokraterna säger sig vilja ha; om man bildar ett etniskt rent Eslöv med bara Skånsk lantras. Eslövsborna får inte den trygghet som Sverigedemokraterna förespeglar sina väljare utan i värsta fall tom ett krig i Europa. Forna Jugoslaviens etniska rensningar ligger bara 10 år tillbaka i tiden och fortfarande idag genomförs etniska rensningar runt om i världen.

Jag tror att när man lär känna människor från andra kulturer så ökar ens förståelse och man blir rikare som människa. Jag tror att det mångkulturella samhället är en förutsättning för att minska konflikterna i världen. Nationalism har aldrig fört något positivt med sig utan bara skapat konflikter och krig.

Jag tror på mångfald och tolerans, inte som Sverigedemokraterna på enfald och intolerans!

Sverigedemokraterna föreslår alltså assimilering i stället för integrering som vi har idag som mål.

Assimilation är enligt uppslagsboken den process som innebär att något omvandlas till att ha större likhet med eller helt införlivas med något annat. Det hade vi under religionskrigen på 1600-talet. Men nu kan alla utom kungahuset tillhöra eller låta bli att tillhöra någon religiös församling. Och alla behöver inte äta spettekaka eller griskött för att vi ska kunna leva ihop

Att skippa modersmålsstödet i förskolan och grundskolan, som Sverigedemokraterna föreslår är helt förkastligt. Vad har ungarna gjort för ont? Dom har inte valt att komma hit. Och för att lära sig ett andra språk krävs att man har ett väl utvecklat modersmål. Har föräldrarna ett dåligt språk eller är traumatiserade flyktingar blir barnen halvspråkiga. Och vad händer med halvspråkiga barn?

För mig är en av förskolans främsta uppgifter att utjämna skillnader i uppväxtvillkor, det vill säga att alla ska utifrån sin förmåga få en reell chans här i livet. Och därför ska man satsa på barn med behov av särskilt stöd och till den gruppen hör barn som löper risk att bli halvspråkiga. Dessa barn är en riskgrupp när det gäller risken att hamna i utanförskap och kriminalitet. Och det kan väl inte vara Sverigedemokraternas mening att vi ska skapa mer utanförskap och kriminalitet?

Sverigedemokraterna föreslår en nedläggning av Herbert Felixinstitutet. Ett institut som på ett fantastiskt sätt visar att det finns och fanns invandrare nu som då som gör jätteinsatser för Sverige och vad hade vi varit utan dom? Skönt att bo i en kommun som vill göra Herbert Felixinstituet till sitt varumärke. Att som Sjöbo vara känt för att vägra ta emot flyktingar skulle i alla fall jag tycka vore skämmigt.

Folkomröstningar föreslår Sverigedemokraterna. Vi har i Sverige valt att ha en representativ demokrati. Vi har ingen direktdemokrati med ständiga folkomröstningar. Tänk på Schweiz. Cirka 20 % brukar delta i de omröstningarna och de var det sista landet i Europa som införde kvinnlig rösträtt för några år sedan. Bara det förskräcker ju.

Min uppfattning är att jag som förtroendevald ska föra de liberala idéerna vidare. Skulle jag bara effektuera vad en folkomröstning visar så kan vi avskaffa samtliga förtroendemän i kommunen. Det tycker inte jag. Politisk opinionsbildning är viktigt. Att spela på människors rädsla och okunnighet och folkomrösta om flyktingmottagning som Sverigedemokraterna föreslår skapar vare sig trygghet eller minskar politikerföraktet. Snarare tvärt om.

Det är ju intressant att se att Sverigedemokraterna anser att vår flyktingmottagning är generös. Med tanke på att Sverige fällts flera gånger av FN:s tortyrkommission och det på grund av just den icke generösa flyktingpolitiken. Jag personligen skäms för att vi har en så ogenerös flyktingmottagning i landet.

Sverigedemokraterna tycker att man enbart ska få prata svenska i skolan. Det påminner mig om den tid då man inte fick tala finska eller samiska i svenska skolor och när undervisningen skulle ske på rikssvenska. Och den tiden vill inte jag ha tillbaka.

Men det är ju bra att Sverigedemokraterna vill motarbeta svenskfientliga attityder. Förslaget behöver bara kompletteras och omfatta alla fientliga attityder som bygger på fördomar. Det bör alltså även omfatta andra fientliga attityder såsom antiislamism, antisemitism, homofobiska eller andra fördomsfulla attityder. För det är väl inget problem för Sverigedemokraterna?

Eller kan det möjligen vara så som i George Owells 'Grisfarmen' att;

Vi är alla jämlika men vissa av oss är mer jämlika

Sydsvenskan

onsdag 28 oktober 2009

Budgeten i KF

Här nedan följer mitt huvudanförande i budgetdebatten. Budgetdebatten är den debatt som ger oss i Eslövs kommunfullmäktige möjlighet att föra en allmänpolitisk debatt.
En majoritet i Kommunfullmäktige röstade för Alliansens budgetförslag. Nu tvingas s-styret till förhandlingsborden. Förhoppningsvis får vi en mer lyhörd kommunledning.

Det stora debattämnet blev Ekevalla. Cecilia ville ha reda på hur Alliansens förslag såg ut och anklagade oss för att mer eller mindre mörka. Cecilia ville vinna tid genom att föreslå en kompromiss när hon såg att hon riskerade att förlora omröstningen. Hon har haft gott om tid att förankra sitt förslag med Alliansen. Cecilia vet betydligt mer om Alliansförslaget än vad jag vet om socialdemokraternas Ekevallaförslag.
Jag hoppas nu att vi kan få igång renoveringen av Ekevalla så fort som möjligt och under 2011 sätta spaden i jorden för en ordentlig publik arena. Förhoppningsvis kan vi sen gå vidare med en utredning kring en ishall i Eslöv.

Grundskolans dåliga resultat måste få stor plats under 2010 i debatterna framförallt mot bakgrund av den nya gymnasiereformen som kommer att ställa högre krav på en gymnasieplats.

Efter budgetdebattan är det min bedömning att det nu bara återstår några formella beslut för att införa Lagen om Valfrihet i Vård och Omsorg och till en början med i hemtjänsten och sedan kommer den biståndsbedömda maten. Jag hoppas att vi slipper förhalningar av besluten. Tanken var att besluten skulle tagits redan i september - nu skriver vi snart november och den kommer också att gå men i december skall vi vara klara om s-sidan vill. Det handlar bara om vilja nu.

Mitt budgetanförande:
Yrkande: Bifall till Allians för Eslövs budgetförslag
Som liberal blir jag oerhört upprörd över den brist på tolerans mot flyktingar och invandrare som Sverigedemokraterna ger uttryck för i sitt budgetförslag. Sverigedemokraterna vill styra över människors liv.

Sverigedemokraterna vill att alla skall tycka och tänka svenskt. Sådana nationalistiska tankar har prövats genom historien och alltid slutat med diktatur och förtryck mot oliktänkande. Människors frihet har beskurits med hänvisning till något högre syfte. Jag är oerhört upprörd över att sådana tankar har fått fotfäste i Eslöv.Samarbete med Sverigedemokraterna är för mig och Folkpartiet i Eslöv fullständigt uteslutet.

I Skånskan ger Cecilia uttryck för att Alliansbudgeten skulle vara en kopia av socialdemokraternas budget. Så till vida kan det stämma att vi ute i nämnderna har tagit driftbudgeterna i enighet mellan alliansen och s-sidan. Skillnaderna finns i Hurfrågorna inte i kronorna och örena. De stora skillnaderna finns i investeringsbudgeten och då framförallt i Ekevallaprojektet. Det är angeläget att Eslöv får en publik arena värd namnet. Projektering och finansiering måste göras klart under 2010. Upprustningen av Ekevalla bör påbörjas så fort det är möjligt.

Från Folkpartiets sida vill vi gärna införa det som ekonomerna kallar ”fullfonderingsmodellen” i redovisningen så vi kan se hur pensionsskulden påverkar Eslövs ekonomi – precis så som revisorn Henry Nilsson påpekat de senaste åren. Fullfonderingsmodellen införs i Region Skåne och är redan införd i t ex Lund.

Det är alldeles nödvändigt att vi gör en översyn av kommunens organisation så den blir bättre anpassad till dagens krav. Arbetet är påbörjat men vill inte lyfta.

2008 var det mindre än 84 % av niorna som lämnade grundskolan i Eslöv med behörighet till något nationellt program på Gymnasiet. År 2000 var det drygt 93 % av niorna som var behöriga.
Ett av de största programmen på gymnasiet är IV-programmet. IV-programmet har elever som saknar behörighet från grundskolan till något nationellt program. Det som bekymrar mig är att när den nya gymnasiereformen träder i kraft och det kommer att krävas att man skall ha godkänt i 12 ämnen – mot idag enbart i 3 – hur många blir det då som inte klarar behörigheten till gymnasiet?
När man analyserar vår grundskola ser man bl a att 91 % av Sveriges kommuner lägger mer pengar per elev än vad vi gör. 93 % av kommunerna har högre utbildningskostnader än Eslöv. 90 % av Sveriges kommuner har färre elever per lärare än Eslöv. Nästan 60 % av Sveriges kommuner har fler behöriga lärare än Eslöv. Detta är siffror som vi plockat fram från SKLs och Skolverkets hemsidor. Om detta har någon betydelse för våra niors betygsresultat kan jag inte vara säker på – men jag tror inte det är obetydligt för betygsresultaten. Den som är intresserad kan ta del av hela vår analys på vår blogg.

Vi har en väldigt bra vård och omsorg i Eslöv. Det är inte ofta som vi är oeniga i nämnden. För att göra en bra vård och omsorg bättre och nå upp till vår vision om Sveriges bästa Vård och Omsorg behöver vi mer av valfrihet i välfärdstjänsterna.

Valfriheten är viktig främst för att förbättra kvalitén på välfärdstjänsterna. Valfrihet innebär att man skall ha möjlighet att enkelt byta vem som skall utföra tjänsten/servicen. När man är missnöjd vill man självklart byta till något som är bättre. Olika former av valfrihetssystem för över makten från oss politiker och tjänstemän till den enskilde kommunmedborgaren.

Andra fördelar med valfrihetssystem är:
· Småföretag kan växa genom att dom kan konkurrera med kommunen och andra företag på lika villkor.
· Företagen har möjlighet att jobba över kommungränserna – vilket gör att arbetsmarknaden blir större för vård och omsorgspersonalen.
· Man konkurrerar främst med kvalité.

Som jag bedömer det finns det en majoritet för att införa LOV inom hemtjänsten som ett första steg. Detta bör vi kunna besluta om senast på KF i december – och valfrihet inom Eslövs hemtjänst kan förverkligas den 1 september 2010. Förvaltningens utredning blev klar redan i september och det är den bästa utredning som jag sett i denna kommun.

Allians för Eslöv vill införa att man från 75 års ålder skall få möjlighet till 8 timmars hjälp och service utan biståndsbedömning. Vi vill också införa en trygghetspolicy i biståndsbedömningen att när man fyllt 90 och önskar flytta till någon form av äldreboende så skall det beviljas.
Vi vill också införa en rättighet för personer med psykiska funktionshinder som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS – även dom skall ha rätt till daglig verksamhet i Eslöv.
Dessa förslag bör utredas och införas skyndsamt.

tisdag 27 oktober 2009

Vem bryr sig om fullfonderingsmodellen?

Knappast ingen, såvida man inte är ekonom, kommunal- eller landstingspolitiker. Bland politikerna finns också ett påtagligt ointresse och förståelse. Däremot är det viktigt att förstå hur detta påverkar kommunens ekonomi.

Vad det handlar om är de pensionsåtaganden en kommun har för pensioner intjänade före 1998 av kommunalt anställda. I och med lagen om kommunal redovisning så infördes ett balanskrav, dvs att intäkter och utgifter ska på en treårsperiod gå jämt upp. Anledningen var att många kommuner var ekonomiskt sett mycket dåligt skötta med enorma underskott. Pensionsskulden var en sån sak som många kommuner sköt till framtida generationer att hantera. Eftersom pensionsskulden var (är) så enorm, så fanns det helt enkelt ingen möjlighet att redovisa pensionerna på det sätt som god redovisningssed föreskriver. Därför gjordes en kompromiss, den sk. "blandade modellen", vilket innebär att pensionsåtagande intjänade innan 1998 inte behöver belasta resultatet, men de efter gör det. I förarbetena till lagen står att detta är en övergångsbestämmelse (och eftersom pensionärer oundvikligen avlider efterhand så blir det färre och färre som omfattas av undantaget).

Tony Hansson förklarar sin syn på det hela med anledning av Alliansens vilja att diskutera frågan om de "dolda" underskotten. Tyvärr drar han en del felaktiga slutsatser vilket föranleder mig att skriva det här inlägget.

1. Skulden försvinner inte bara för att man blundar
Faktum är ju att den upparbetade skulden är verklig och ska betalas. Tony framför argumentationen att detta skulle påverka kommunens redovisade resultat negativt. Det har han fullständigt rätt i, eftersom Eslövs upparbetade skuld på 647 miljoner kr skulle påverka vår soliditet negativt. Däremot skulle siffrorna då stämma med vilken ekonomisk ställning kommunen faktiskt har. Detta brukar kallas för god redovisningssed.

2. Man behöver inte alls sälja ut det kommunala ägandet för att införa den sk. fullfonderingsmodellen. 
Vad man gör är att man hanterar kostnaderna när de uppkommer istället för "nån annan gång"

3. De värdeförändringar som Tony tar upp stämmer säkert
Jag har inte kollat - men det är ju i så fall den FAKTISKA skuldökning som vi har och som oundvikligen ska betalas.

4. Det är inte alls olagligt att redovisa så som vi föreslår. 
Många kommuner och landsting gör det, och ännu fler är på väg att införa fullfonderingsmodellen. Det finns till och med en dom i länsrätten som säger detta. Domen motiverades med att "en ambitiösare redovisning än vad lagen kräver strider inte mot lagstiftarens intentioner"

Med bakgrund av detta så är det svårförklarligt varför Tony rev ner applåder i budgetdebatten när han framförde sina synpunkter i pensionsfrågan. Man får anta att de som applåderade inte heller hade begripit frågan.

Tony frågar sig om Alliansen har förstått konsekvenserna av att redovisa faktiska siffror enligt god redovisningssed. Jag får nu fråga mig om Tony har förstått konsekvenserna av att inte göra det.

Scb |

söndag 25 oktober 2009

Svärjedemokratisk budget

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag för 2010 inkommit med 28 att-satser, där hela 9 st handlar om att på olika sätt försämra för gruppen invandrare i Eslöv.


Att spela på främlingsfientlighet är alltid ett säkert kort i vissa väljargrupper. Förvisso är det en urgammal debatteknik att utmåla två "läger", ett vi och dom, som används av alla partier i olika utsträckning. Skillnaden är att Sverigedemokraterna utmålar en svag grupp i samhället som roten till allt ont.

Här är SD's främlingsretoriska budgetförslag:

- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att modersmålsstödet i förskolan skall avskaffas.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall tillskriva regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning i grundskolan.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att svenska, med undantag för särskilda situationer som språkundervisning, skall vara enda tillåtna samtalsspråk i kommunens skolor.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att motarbetandet av svenskfientliga attityder skall inkorporeras som en naturlig del i kommunens arbete mot rasism och diskriminering


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall införa ett utbildningsprogram i likhet med ”Getting down to business –projektet” i Göteborg, som syftar till att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att frivilligt återvända till sina hemländer.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för ekonomin, verksamheten och tryggheten belyses


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen inför ett kommunalt återvandringsbidrag i syfte att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att alla former av ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet vid anställning inom kommunen skall avskaffas.


- att stryka mångfald från samtliga prioriterade mål.

I övrigt handlar punkterna om tex passivhus, sänkta arvoden till politiker och liknande.

Det finns gott om europeiska exempel där främlingsfientliga partier har vuxit sig starka. Sverigedemokraterna inspireras av bl.a Danmark och Norge, där främlingsfientliga partier frodas i opinionen. I Eslöv har SD 6 mandat i kommunfullmäktige, vilket gör dem till 4:e största parti efter S, M och C. Folkpartiet har 3 mandat och är alltså hälften så stora.

Varför är SD så populära hos Eslövsborna? Det är konstigt, eftersom SD:s företrädare i den mån de alls dyker upp på sammanträden inte har något att tillföra. De har väl knappast vid något tillfälle fyllt sina platser i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. De pratar mycket om politikerförakt, men får årligen över 150 000 kr i partistöd utan att ens dyka upp. Övriga partier gör i alla fall det vi har fått väljarnas förtroende att göra.

SD är ett nationalistiskt socialkonservativt parti med en ansenlig mängd främlingsfientliga inslag vilket, i kontrast till Folkpartiet, är en diametralt motsatt ideologi. Folkpartiet i Eslöv kommer aldrig ingå in någon sorts samarbete med Sverigedemokraterna.

SkD

tisdag 20 oktober 2009

En angelägen rättvisefråga

Jan Björklund, m.fl. skriver på DN Debatt idag om ett återförstatligande av skolan. Det finns många skäl till att göra detta anser jag, men det primära är definitivt rättviseargumentet.


"Fattiga" kommuner, eller kommuner med en politisk styrning som prioriterar ner skolan har använt och använder skolan som en budgetregulator.

Detta har utvecklats till ett mycket påtagligt rättviseproblem och likvärdighetsprincipen för skolan är satt ur spel.  Bilden till höger beskriver kostnadsspridningen mellan Sveriges 290 kommuner (genomsnittskostnaden 2003-2007 enl. SKL:s beräkningar).

Självklart finns det starka sociala faktorer som är avgörande för goda skolresultat. Det är allmänt känt att barn till högutbildade klarar sig bättre i skolan. Engagerade föräldrar är kanske den viktigaste framgångsfaktorn. Men det är svårt för skolan att styra över denna parameter. Vi kan bara styra över vad skolan ska erbjuda och inte.

Ett återförstatligande av skolan är den i särklass mest angelägna rättvisereformen i Sverige. Hoppas att Folkpartiet får gehör för förslaget, så det kan genomföras så fort som möjligt.

SvD

fredag 16 oktober 2009

(S)jälvtillräcklighet


Idag svarar Cecilia Lind, socialdemokratiskt kommunalråd på min insändare i Skånska dagbladet om skolresultaten i Eslöv. Eller ja, svarar är fel ord. Hon bemöter inte kritiken med en stavelse, utan hasplar ur sig syrligheter om mig, Folkpartiet och Alliansen med sina vanliga härskartekniker.

Eftersom Cecilia inte får ihop siffrorna, så ska jag här visa hur uträkningarna gått till. (Det framgår även av detta inlägg).

1. Rätt siffror när det gäller undervisningskostnaden Eslöv kontra Lund: Jag har använt Sveriges kommuner och Landstings statistik, sk öppna jämförelser om grundskolan. I denna statistik framgår nettokostnader per elev, genomsnitt för 5 år (2003-2007). Från denna kostnad har jag dragit kostnader för skolskjuts och lokaler, då får man kostnaden för själva undervisningen. Eslöv lägger då 49 779 kr per elev. Samma siffra för Lund är 67 494 kr. Det innebär att Eslöv lägger 17 715 kr mindre per elev och år än Lund. Eftersom Cecilia Lind tar upp Kävlinge som exempel, så kan jag nämna att de lägger 49 340 kr. Men eftersom Kävlinge inte utmärker sig speciellt i höga skolresultat så fann jag ingen anledning att jämföra Eslöv med andra kommuner än Lund.

2. Märkligare blir det när jag ska verifiera kostnaden som Cecilia Lind anger. Hon hävdar att Lund satsar 15 000 kr mer per elev än Eslöv (vilket är förvisso en nästan lika hög siffra som jag anger - men hon hävdar att jag har fel siffror). För det första så är det Skolverket som ansvarar för skolstatistik (även kostnader), inte SCB. Denna tabell visar kostnaderna för enbart 2008.

Som kan ses i tabellen (klicka för större version) så kvittar det vilket mätetal jag väljer, så får jag inte ihop siffrorna enligt Cecilias beräkning. När man ändå ska göra ett försök att knäppa mig på näsan så vore det ju förstås välgörande för trovärdigheten om man fick rätt på siffrorna.
På bloggen har jag som sagt redovisat alla relevanta mätetal för grundskolan i Eslöv. Allt bygger på SKL:s statistik. Detta kallar Cecilia Lind att läsa statistik som fan läser bibeln. Det som provocerar Cecilia, om jag får gissa, är att jag har gått igenom statistiken, jag har beskrivit den, dokumenterat den och analyserat den. Det har inte Cecilia gjort, det har inte Lena Emilsson (S) gjort (se hennes svar här till höger). Jag tror att Cecilia känner sig provocerad av att vara i ett kunskapsunderläge vilket gör att hon tar till illa dolda personangrepp.

Den uppmärksamme läsaren ser också att både Cecilia Lind och Lena Emilsson inte bemöter kritiken på någon punkt. Emilsson berättar om hur förträffligt allt är (vilket motsägs av statistiken). Lind berättar hur bedrövlig jag, folkpartiet och alliansen är. Det görs ingen som helst ansats att förklara misslyckandet eller varför man inte har vidtagit några fungerande åtgärder.

Jag är genuint orolig för hur Eslövs ungdomar ska klara sig när den nya gymnasiereformen sjösätts 2011. Om dryga 16% av eleverna inte klarar Svenska, Matematik och Engelska idag, hur många ska då inte bli svikna av den socialdemokratiska grundskolan när det krävs godkänt betyg i 12 ämnen i det nya systemet?

Folkpartiet har alltid drivit skolfrågor med stort engagemang, eftersom detta är den viktigaste institution i samhället för att ge alla människor en lika chans att förverkliga sina drömmar och mål. Att vi vuxna tvingar våra barn till skolan förpliktigar oss att de får det de har rätt till, nämligen de kunskaper som de behöver i sitt framtida yrkesliv.

Man får nästan intrycket av att Cecilia Lind tycker det är mitt och Folkpartiets fel att det går så dåligt i skolan. Får jag då i all ödmjukhet påpeka för kommunalrådet och nämndsordföranden att ansvaret ligger annorstädes.

onsdag 14 oktober 2009

Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)

Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att jag skulle återkomma med lite siffror runt gymnasieskolan i Eslöv. För mig så var det faktiskt lite överraskande, för den negativa bild som har dominerat den sista tiden visar sig vara ganska grundlös.


Låt oss först titta på utvecklingen de senaste 8 åren. Det finns en signifikant positiv utveckling som verkligen inte är något att skämmas över. (Notera att alla bilder är klickbara om du vill se en större version)

Kommungenomsnittet är 13.90 (vägt medel: 14:06) och Eslöv placerar sig i mitten av alla Sveriges kommuner på detta mätetal.

Detta resultat kontrasterar mot resultaten i grundskolan i Eslöv som verkligen inte är mycket att hurra för.

Likaså när det gäller behörighet till högskola så kan man se en ökande trend, dock från en ganska låg nivå. 2008 fick ca 87% ett slutbetyg som uppfyller kraven för allmän behörighet till universitet och högskolor. Även detta placerar oss nånstans i mitten av Sveriges kommuner.De skenande kostnaderna för gymnasieskolan har varit (och är) ett stort samtalsämne i Eslövspolitiken sedan mer än ett år tillbaka. Och visst, kostnaderna har ökat kraftigt per elev och sedan 2004 har Eslöv ökat kostnaden per elev med hela 14 procentenheter relativt snittkostnaden i Sverige. Men trots detta så kostar Eslövs gymnasieskola ca 4% mer än snittet (2008). Det är i sammanhanget inga större konstigheter med Eslövs kostnadsbild. (Notera att det saknas siffror för 2009 som skulle förändra bilden något)Det är allmänt känt att yrkesprogram kostar mer än studieförberedande program, så därför har jag med en bild på kostnadsspridningen för Sveriges alla kommuner. (kostnad på y-axeln, andelen på yrkesprogram på x-axeln)

Jag har särskilt märkt ut Eslöv och några av våra grannkommuner. Det är intressant att notera att Lomma/Lund-elever väljer yrkesprogram i väldigt liten utsträckning (20-30%) medan Eslöv har närmare 60% av eleverna i yrkesprogram. Följaktligen har vi också högre kostnader. Notera att det är få kommuner som har lika hög andel i yrkesprogram som har så låga genomsnittskostnader som Eslöv har.


Det finns många kommuner som väljer bort att ha en egen gymnasieskola, då de har på tok för lågt elevunderlag. Som kan ses i diagrammet här intill så utnyttjar de små kommunerna företrädesvis skolor i andra (större) kommuner. Eslöv ligger i gränslandet för för liten befolkning, men klarar sig tack vare Höör och Hörby. Det finns en stark korrelation mellan elevunderlag och snittkostnad - inte så förvånande.
(För tydlighets skull har jag utelämnat storstadskommunerna, men de har alla förhållandevis låga kostnader)Behörighet till högskolan efter genomförd utbildning är relativt god i Eslöv, vi hamnar även här nånstans i mitten. Det är cirka 90% som har möjlighet att gå vidare till högskola.


Sista bilden visar andelen före detta elever som två år efter avslutade gymnasiestudier har sysselsättning i form av arbete eller högre studier. I nedre vänstra hörnet finns de där både skolan och eleverna redan har gett upp. Där återfinns norrlandskommuner med långt till både arbete och studier. I övre högra hörnet återfinns Stockholmsnära kommuner samt småländska kommuner. Nånstans i mitten finns Eslöv med ett helt ok genomsnittsresultat.

För att summera; Gymnasieskolan i Eslöv har inga speciellt höga kostnader i ett omvärldsperspektiv. Vi har genomsnittliga framgångar och en långsiktigt förbättrad trend inom flera områden. Det behövs ett ständigt effektiviserings- och finslipningsarbete förstås, Skolan ska anpassas till elevtal runt 1000 elever om ett par år.

Min poäng med detta inlägg är att det finns väldigt mycket som fungerar och har en positiv trend. Nu skippar vi krisstämpeln och bygger en gymnasieskola för framtiden. Det finns mycket att göra, bland annat på IT-sidan där det behövs en rejäl satsning.

tisdag 13 oktober 2009

Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)

På onsdag sammanträder Gymnasie- och Vuxenutbildningsutskottet (GoV) och den viktigaste frågan på agendan är beslut om uppsägning av ytterligare 10 personer, varav 8 pers. inom Gymnasieskolan och 2 pers. inom vuxenutbildning.

I handlingarna finns ingen vidare information om detta, utan det hänvisas till den socialdemokratiska budgetförslaget. Där står det att det handlar om icke-undervisande personal. För mig är det oklart vilka typer av tjänster det handlar om, men jag kan bara anta att det bland annat är personal inom tex elevhälsovård.

Detta har fått mig att fundera en del. Elevhälsovård är en väldigt viktig verksamhet på många olika sätt. Gymnasieåldern är en känslig ålder där många ungdomar söker stöd hos vuxna med saker man inte vill prata med sina föräldrar om.

Socialdemokraterna har med stor framgång beskrivit gymnasieskolan i Eslöv som en verksamhet med skenande kostnader. Jag återkommer med lite mer siffror om detta i ett senare inlägg. Men jag tycker inte det är orimligt att ställa frågan om på vilket sätt de nya personalminskningarna kommer påverka verksamheten. En konsekvensanalys hade varit på sin plats.

Jag förstår att det är svårt att kvantifiera vad en försämrad elevhälsovård innebär. Inte desto mindre är det viktigt att göra ett försök när det gäller den typen av angelägen verksamhet.

I del två ska jag presentera hur Eslövs gymnasieskola presterar i jämförelse med andra kommuner och över tid. Nu är det dock läggdags.

fredag 9 oktober 2009

Välkommen Kikki

Ann-Kristin Walldén har de senaste mandatperioderna företrätt KD i Eslöv. Nu har hon tagit steget över till Folkpartiet. Vi är glada över hennes beslut.
Jag har lärt känna henne som en gladlynt arbetsmyra som alltid gör sitt bästa i politiken. Kikki kommer att vara en tillgång för Fp Eslöv.
Dom gånger jag har haft diskussioner med Kikki som KDs företrädare har jag i mitt stilla sinne anat att hon är mer liberal än konservativ. Mina aningar har nu besannats.
Hoppas att fler liberaler gör som Kikki och blir medlemmar i Folkpartiet Eslöv.

SKD

Nobels freds-eller-fått-i-flingpaketet-pris

Alfred Nobels testamente säger att priset skall tilldelas den som "hafva gjort menskligheten den största nytta" och att en femtedel tilldelas den person som "som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser"

Det är mycket oklart hur Barack Obama har uppfyllt dessa kriterier. Han kanske kommer, men det har inte hänt ännu.

2007 fick Al Gore Nobels Fredspris, för sin opinionsbildning runt klimatfrågan. Vid det tillfället ifrågasatte jag också hur resonemangen gick. Genom historien har många tveksamma val gjorts.

Tyvärr är detta pris numera decimerat till vilka några politiker i norska Stortinget gillar och vill haussa. Det är ju synd, eftersom ett fredspris "på riktigt" skulle vara en bra sak. Fredspriset har blivit en fula ankungen i de priser som Alfred Nobel instiftade. Ett pris som lånar stjärnglans från de riktiga Nobelprisen, men som inte är i närheten av dess stringens runt utnämningen.

SvD | Sydsvenskan | DN

onsdag 7 oktober 2009

Funderingar efter KS

På tisdagens dagordning stod Budget 2010, Delårsrapport och Prognos 3, kommunal borgen för Eslövs ridklubb, återigen anställning av förvaltningschef för Arbete och försörjning, överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänsten och nya regelverk och avgifter mm.

Två budgetförslag ställdes mot varandra – S-v-mp mot Alliansbudgeten (Alliansbudgeten hittar du på www.fokpartiet.se/eslov). De två budgetarna har i stort sett likartade anslag till nämnderna. Skiljelinjen ligger på framförallt investeringsbudgeten och på hur vi vill använda skattepengarna – viljeinriktningen. Budgetdiskussionen avslutades med votering där Sverigedemokraterna avstod från att rösta och därmed vann S-v-mp voteringen tack vare ordförandes utslagsröst. Allianspartierna reserverade sig mot beslutet.

Bokslutsprognosen visar på att årets resultat hamnar på + 7 miljoner vilket är 19 miljoner sämre än budgeterat. För godkänt, s-v-mp skulle nå sin egen målsättning minst 1 % av skatteintäkterna, skall resultatet 2009 vara ca 13 – 14 miljoner. Problemen finns hos framförallt Gymnasie- och vuxenutbildningen (-10.5 miljoner) och Barn- och familjenämnden (-3,1 miljoner). Regeringen har förstärkt Eslövs budget med nästan 40 miljoner under 2009 och 2010.

Ridklubben vill bygga ett nytt ridhus till en kostnad av 10 miljoner. För ett år sedan fick ridklubben 2 miljoner i bidrag och en kommunal borgen på maximalt 2,9 miljoner. Nu vill Ridklubben ha en utökad borgen till maximalt 4 miljoner. De ekonomiska beräkningar som vi ledamöter fick med handlingarna var undermåliga. Av den anledningen var jag tveksam till att bevilja ytterligare 1,1 miljon i kommunal borgen. Vår vikarierande ekonomichef Tomas Nilsson har de senaste dagarna gått igenom kalkylerna och förutsättningarna för att klubben skall orka med att bygga ett nytt ridhus. Efter genomgången av ekonomichefen och försäkringar om att vi skall få regelbunden uppföljning av ekonomin för ridhusbygget så kände jag att under de redovisade förutsättningarna kunde jag säga ja till det utökade borgensåtagandet. Ridklubbens verksamhet för funktionshindrade är en bra verksamhet som är värt att stödja.

Striden om anställningen av förvaltningschef vid Arbete och försörjning rullade vidare. S-v-mp vill endast förlänga vikariatet för den nuvarande vikarierande förvaltningschefen till 2009-12-31 Alliansen vill ha kvar vikariatet till längst till 2010-12-31 då vi går in i en ny mandatperiod. Striden handlar inte om nuvarande vikarierande förvaltningschef utan handlar helt om den översyn av den kommunala organisationen som partierna var överens om att göra inför den nya mandatperioden. S-v-mp säger i beslutsförslaget: "I budgetförslaget för 2010, 2011och 2012 finns förslag om att ledningsfunktionerna vid Arbete och Försörjning samt Gymnasie och Vuxenutbildningen skall samordnas från och med 2010." Detta kan jag inte tolka som något annat än en organisationsförändring. Vi har tillsatt en tvärpolitisk grupp för att se över kommunens organisation inför den nya mandatperioden. Från Allianspartiernas sida har det varit tydligt att vi inte vill göra några fler organisationsförändringar innan den nya mandatperioden och att det skall finnas en samsyn mellan partierna. Uppenbart är att s-v-mp går sin egen väg i denna fråga. Vid voteringen som följde vann Alliansförslaget att ha kvar den nuvarande vikarierande förvaltningschefen längst till 2010 – 12 - 31. Sverigedemokraterna röstade för Alliansens förslag och s-v-mp reserverade sig.

De båda färdtjänstärendena återremitterades på Folkpartiets förslag då det saknades yttrande från Kommunala pensionärsrådet och handikapporganisationerna i beslutsunderlaget. Det är förvånande att s-v-mp ville införa den nya taxan och de nya färdtjänstreglerna from med den 1 november. Anledningen kan man endast spekulera om. Nu blir det troligen så att de nya reglerna och taxan börjar gälla först 1 januari 2010.

Beslutsunderlagen hittar du på www.eslov.se under Politik och Påverkan, kommunstyrelsens sammanträde.

måndag 5 oktober 2009

Kvoterad Föräldraförsäkring - ett mått på feministisk framgång?

Kvoterad föräldraförsäkring är ett hett samtalsämne inom Folkpartiet idag. Det finns nämligen en motion till landsmötet om att individualisera försäkringen för att därigenom tvinga papporna att vara hemma mer under spädbarnsåren. Förespråkarna hävdar att detta är det enda sättet att uppnå jämställdhet mellan könen och eftersom vanligt folk inte begriper sitt eget bästa så måste politikerna tvinga upp detta mått på feministisk framgång. För att bredda synvinkeln lite så anför man dessutom att alla andra försäkringssystem är individualiserade. Tex så är det den sjuke som får sjukpenning, den arbetslöse som får A-kassa osv.

Jag har tidigare skrivit om saken, och jag delar helt enkelt inte motionärernas synsätt i frågan. Föräldraförsäkringen fungerar som en rättighet för barnet, nämligen att samhället betalar för att en av föräldrarna ska ha omsorg om barnet i upp till 480 dagar. Att då dra paralleller till andra socialförsäkringar som på ett självklart sätt är individuella är ju ett anti-intellektuellt påstående.

Dessa 480 dagar blir i praktiken 390 dagar, eftersom de sista 90 dagarna är sk. lägstanivådagar med låg ersättning. Med risk för att trampa på några feministiska tår så sticker jag ändå ut hakan och påpekar att det är kvinnan som föder barnet, inte mannen. Det innebär att den verkar vettigt att den första tiden efter födseln så behöver kvinnan få chans att vila sig från påfrestningen av graviditeten. När jag ändå staplar anatomiska självklarheter så bör amningen också nämnas. Många mödrar försöker amma så länge som möjligt, åtminstone 6 månader. Rekommendationen från Socialstyrelsen och WHO är 12 månader. Låt oss nu leka med tanken att en mamma vill följa rekommendationen och följaktligen stannar hemma ett år. Då blir det inte mer än 25 dagar kvar med full ersättning till pappan. Lyckligtvis ser statistiken bättre ut än så. Idag tar papporna ut drygt 20% av föräldradagarna och det finns en starkt stigande trend.


När det gäller tillfällig föräldrapenning (VAB) så ligger pappornas andel konstant runt 35%.  (klicka på bilden för en större version)

Personligen tog jag ut cirka hälften av föräldraledigheten för mina barn - men det var något som passade oss och vår familj. Jag är emot att politiker ska diktera villkoren för föräldraskapet på områden där de bästa besluten fattas hemma vid köksborden. Inom politiken pratar vi ofta om subsidaritetsprincipen, vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå. När det gäller fördelning av föräldrapenningen så kan nog ingen debattör påstå med hedern i behåll att denna fördelning bäst beslutas i Sveriges Riksdag.

Innebär detta resonemang att jag förespråkar ett ojämlikt samhälle? Nej, inte enligt mitt sätt att se på saken. För det första är jämlikhet för mig inte synonymt med likformighet. Strävan efter likformighet är för mig ett kollektivistiskt synsätt och främmande för en liberal. På precis samma sätt är inte rättvisa nödvändigtvis att alla bidrar lika mycket, vilket är det allmänt accepterade synsätt vi har bl.a. på skatteområdet.

En inbyggd konflikt i liberalismen är att när vi står för individens frihet och självbestämmande så kanske människor inte använder sin frihet på det vis vi önskar. Men det är något som vi får acceptera, det är att ta konsekvenserna av sin ideologi. I det här fallet innebär det att inte detaljstyra familjers vardagsbeslut. Dessutom finns det mycket som talar för att Folkpartiet inte behöver mer pekpinnepolitik just för tillfället.

Läs mer:
Mattias Lönnqvist (FP)
Att dricka liberalt
Liberati
Hanna Lager
Johan Ingerö
SvD

lördag 3 oktober 2009

Alliansbudget 2010

Alliansbudget 2010 är en bra och ansvarsfull budget som framförallt skiljer sig från vänsterstyret i Eslöv på investeringssidan. Vi i allianspartierna vill framförallt göra en satsning på Ekevalla. Vänsterstyrets förslag om att bygga en ny hall i anslutning till skolan och flytta hela idrottsplatsen närmare Trollsjöområdet blir onödigt dyrt. Alliansförslaget innebär att det blir en evenemangshall bakom den nuvarande läktaren och med anslutning till Trollsjön med en kaffédel som effektivt ersätter "Våfflan".

Det är viktigt att våra elitlag i handboll, bordtennis, brottning och våra friidrottare får bra tränings- och tävlingsmöjligheter på hemmaplan. Norrevångshallen har tjänat ut. Våra elitidrottare är värda bättre än Norrevångshallen och de idrottsintresserade eslövsborna skall tycka det är roligt att gå på match. Bilden av Eslöv i dag är en nersliten och för liten idrottshall. Detta är dålig PR för Eslöv.

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att kommunen äger hallen. För oss i Alliansen är det oviktigt. Vi ser fördelar med att föreningar och näringsliv tillsammans med kommunen bygger den nya hallen. Det finns intressenter som är villiga att gå in med finansiellt stöd mot en kommunal borgen. Kommunen måste dock vara beredd att gå in med ett årligt driftstöd för att få möjlighet att använda hallen för skolidrotten.

På sikt, kanske redan under nästa mandatperiod vill vi i Fp komplettera idrottsutbudet i Eslöv med ishall. Våra tidigare förslag har förkastats av en bred majoritet i kommunfullmäktige. Så nu går vi i Fp först för en riktigt bra evenemangshall på Ekevalla och sedan för en ishall.

Andra punkter i Alliansbudgeten som vi liberaler särskilt tycker är bra är valfrihetsprofilen, utbildningsfrågornas prioritering. Vi tycker också det är bra att vi Alliansen under nästa år vill påbörja upprustningen av arbetsmiljön på Bergaskolan och framförallt att modernisera Bergagymnasiet och använda ny modern teknik dvs upprusta trådlösa nätverk, projektorer och datorutrustning för undervisningen. Självklart skall lärarna i grundskolan och gymnasiet ha tillgång till ny modern teknik.

I vård och omsorgsfrågorna är valfrihetsprofilen och avbyråkratiseringen viktig – de som fyllt 75 skall kunna få 8 timmars service utan att politiker och tjänstemän lägger sig i, att om man fyllt 90 år skall man inte behöva kämpa för att få rätt till att flytta in på vård och omsorgsboende. Vi tycker det är viktigt att man själv skal kunna välja vem som skall utföra servicen jag behöver om man är gammal eller har något funktionshinder. Vi vill införa en rätt till daglig verksamhet för de personer som ingår i personkrets 3 i LSS (personer med psykiatriska problem). Vi vill utöka valfriheten på sikt att även omfatta boende och då behöver vi fler trygghetsboende.

Det är en bra Alliansbudget för Eslöv.

Här kan du läsa hela vår budget för 2010.

FRA - en alldeles självinducerad huvudvärk

Den 14 oktober kommer Riksdagen med stor sannolikhet rösta JA till tilläggspropositionen om FRA. Att det kommer hända något spännande denna dag kan nog alla seriösa bedömare utesluta. Min gissning är att Camilla Lindberg avstår sin röst. Hon har en politisk legitimitet att göra så, och om hon röstar JA så kommer kritiken vara hård. Att däremot någon annan kommer rösta för vänsterns motioner eller avstår tror jag knappast. Priset är för högt att betala, speciellt lagom innan riksdagslistorna ska fastställas.

Centerpartiet och då särskilt Staffan Danielsson har lagt oerhört mycket energi på att debattera och förklara hur han har resonerat för att ändå kunna landa i ett JA.

Tyvärr så är riksdagsmajoriteten för FRA:s kabelavlyssning baserat på ett cirkelbevis. FRA har sagt att man måste få avlyssna all trafik i kabel, annars kommer nåt fruktansvärt hända i Sverige. Ingen vill ju var "medskyldig" till något sådant, därför måste man gå FRA till mötes.

Men vad vet FRA om vilka hot som kan avvärjas via kabel? Inte ett jota eftersom de inte har bedrivit den typen av avlyssning tidigare. Internationella erfarenheter visar att hot inte alls avvärjs genom kabelavlyssning. Mängden data är så stor, så hot kan inte identifieras inom den tidsrymd som är nödvändig för att avvärja det. Vad man däremot kan göra är att i efterhand bena ut de inblandade.

Den här typen av kartläggning som FRA vill ägna sig åt är effektiv för att skapa databaser om vem som har relationer med andra. Det ligger i sakens natur att denna process är långsam och utsatt för störande felkällor.

Det är en enorm skillnad att tillåta spaning i etern, eftersom detta är ett oomtvistat effektivt verktyg för att hålla koll på sin militära omvärld. Trupper, flygplan, ubåtar och pansardivisioner släpar inga kablar efter sig - de använder radio.

Ska hemlig underrättelsetjänst, utan kvalificerad tillsyn, avlyssna hela svenska folket i syfte att lättare kunna identifiera de inblandade efter en eventuell terroristattack? Är detta proportionerligt? Nej, ingen rationell människa tycker förstås så, inte heller våra ledamöter av riksdagen. Problemet är att de har köpt det påhittade skyddsvärdet så som FRA har presenterat det. Häri ligger misstaget och det påföljande felslutet.

Det fina i kråksången är att FRA kommer snart vara en icke-fråga. Vi kommer aldrig höra talas om FRA, genom sin kabelavlyssning, kunde förhindra några yttre militära hot eller inte. Därför behöver politiker heller aldrig ställas till svars för att de tog ett felaktigt beslut (eller för all del, rätt beslut). Det kommer heller inte finnas några synliga integritetsproblem eftersom några sådana inte kommer rapporteras. I övrigt är allt hemligstämplat ändå. Tills nån läcker förstås.

Kabelavlyssning är ett effektivt verktyg för att långsiktigt kartlägga grupper i samhället som kan bli samhällsfarliga. Men då är vi inne på säkerhetspolisens område. Några yttre militära hot kommer inte snappas upp överhuvudtaget, och det är just yttre militära hot som lagstiftningen avser.

Jag kommer i alla fall väga in frågan inför Folkpartiets provval till riksdagslistan. Lite liberal stringens får man väl ändå be om.

Mark Klamberg har som vanligt mycket klokskap på sin blogg.     
FarmorGun