onsdag 29 oktober 2008

Varför vill Sverigedemokraterna straffa barnen?

Eslövs sverigedemokrater har lagt ett förslag om slopad modersmålsundervisning. I förslaget står det:
”Det är sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, tilliten också tryggheten till stora delar beror på identifikationen och känslan av samhörighet inom ett samhälle.”
Självklart är det så men kraven att assimileras kan ni inte ställa på barn. Barn måste få känna samhörighet och tillit i sin familj. De måste få identifiera sig med sina föräldrar och kunna känna tillit till dem.

Sverige har fem antal officiella minoritetsspråk, nämligen finska, samiska, tornedalsfinska, romani och jiddisch. Inte ens den lagen som reglerar de fåtal rättigheter som dessa minoriteter har accepterar sverigedemokraterna.

Med förundran och bestörtning kan jag konstatera att man accepterar det nordiska men inte ens judar som funnits i landet sedan mitten på artonhundratalet och är helt assimilerade har rätt till sitt språk. Jag tror inte att det idag finns några barn som har jiddisch som modersmål i Eslöv. Eftersom det i huvudsak är äldre judar som fortfarande talar språket. Så det är ingen stor fråga men för mig är detta en principfråga. Att sverigedemokraterna inte accepterar judarna kom ju inte som en överraskning för mig, de har ju uppstått ur ett nazistparti och är klart antisemitiska.

För även om sverigedemokraterna försöker visa upp en demokratisk fasad så säger deras hemsida och historia något helt annat.

Har inte ni sverigedemokrater fattat att vi lever i en globaliserad värld oavsett vad vi i Sverige tycker om det. Det Sverige behöver är människor som kan fler språk än svenska. För Sverige är det en tillgång med människor som är två eller flerspråkiga. Språk berikar och ger en tillgång till flera kulturer och därigenom ett rikare liv.

Motsatsen till flerspråkighet är halvspråkighet och det är vad ert förslag leder till.

Ni sverigedemokrater vill med ert förslag göra livet svårare för en grupp som redan idag har det svårt i vår svenska skola, nämligen de barn som har ett hemspråk och ett annat skolspråk, och de är kanske inte speciellt duktiga någotdera, kanske beroende på föräldrars låga skolutbildning eller dramatiska upplevelser tex i form av tortyr i sitt gamla hemland.

All forskning, utom den oprecisa som enbart sverigedemokraterna har tillgång till, visar att om man har goda kunskaper i sitt modersmål så lär man sig lättare ytterligare ett språk och man höjer även kunskapsnivån generellt.

Ni sverigedemokrater talar om assimilation inte om integration. Ert förslag går ut över invandrarbarn som behöver hjälp för att komma in i det svenska samhället.

Det är svårt att se varför barnen ska straffas. De har ju inte valt att flytta till Sverige. Det är ju dessa barn vi ska stötta mest och inte minst, om vi vill ha en skola för alla och om vi tror på ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Om vi vill att dessa barn ska bli delaktiga i det svenska samhället och inte hamna i ett utanförskap med allt vad det innebär för dem själva och samhället, så måste vi se till att de känner sig trygga i bägge sina världar och där de kan göra sig förstådda i bägge.

Om vi vill kunna konkurrera på en global marknad så kommer man inte långt med bara Skånskaengelska då behöver vi alla de invandrare som är flerspråkiga och känner flera kulturer. För att göra affärer krävs inte bara språkkunskaper. Det krävs också kulturkunskap. om än "halvbra" sådan.

Om vi ser skillnaden och olikheten som en tillgång inte som ett problem kommer Sverige ha en framtid som en framgångsrik nation om inte så kommer vi att vara en av förlorarna i globaliseringskamp om kunskap och innovationer.

måndag 27 oktober 2008

Nej till kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv

Folkpartiet röstade för ett avslag på Kristdemokraternas motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv. Folkpartiet i Eslöv följde därmed partilinjen. För att säga ja till införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag skall följande fyra kriterier vara uppfyllda enligt folkpartiets partistyrelse i valet 2006:

Full behovstäckning inom barnomsorgen.
Gruppernas storlek för 1 – 3 åringar får max var 14 barn och äldregrupperna max 18.
Det skall stå i läroplanen att förskolelärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan.
Det skall finnas ekonomiskt utrymme i den kommunala ekonomin.

När vi undersökte dessa 4 kriterier kom vi fram till att Eslöv har i det närmaste full behovstäckning. Äldregruppernas storlek är 19 barn per grupp. Eslövs skulle behöva starta ytterligare 3 – 4 grupper för att uppnå den kvalitet som vi i fp har satt som krav.
Det tredje kravet är inte uppfyllt.
Tillåter kommunens ekonomi ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr? Vårt svar är nej. Med alla de restriktioner som finns kring vem som kan ansöka om ett vårdnadsbidrag skulle det för Eslövs del innebära att ca 150 familjer blir aktuella och klarar regeringens krav för att kunna få ett kommunalt vårdnadsbidrag. Av dessa 150 familjer är det om trenden är densamma i Eslöv som i närliggande kommuner ca 30 familjer som kommer att söka. Kostnaden skulle då hamna på ca 1,3 miljoner per år.
På det sluttande ekonomiska plan som Eslöv nu befinner sig, finns det betydligt bättre och väsentligare saker att satsa 1,3 miljoner på än ett kommunalt vårdnadsbidrag.

I korridorsnacket glunkades det om att vi svek alliansen. Så är det givetvis inte. Motionen om ett kommunalt vårdnadsbidrag var en ren partimotion från Kd. Det är välkänt i alla kretsar att fp har en annan familjepolitik än kristdemokraterna. Väljer Kd att motionera om ett kommunalt vårdnadsbidrag är dom också medvetna om att fp kan säga nej om inte ovanstående krav är uppfyllda.
Fp i Eslöv röstar givetvis för de motioner som vi själv lägger och tillsammans med övriga Allianspartier i Eslöv. Vi förväntar oss att övriga Allianspartier agerar likadant.

söndag 26 oktober 2008

Lågkonjunktur närmar sig

Finanskrisen kom oväntat trots att vissa finansanalytiker påstår att tecknen varit tydliga det senaste året.
Givetvis påverkar den kommande lågkonjunkturen som följer på finanskrisen även Eslöv. Fler kommer att sakna arbete och därmed får kommunen lägre skatteintäkter. Det innebär i sin tur att vi har mindre pengar till kommunens verksamheter.
En klok regel är att spara i högkonjunktur så man har en reserv att ta ur i lågkonjunktur. Högkonjunkturen har varit lång. Har Eslöv sparat i ladorna? Mitt svar är nej. Varje år har vi tagit ut nästan 100 % av skatteintäkterna. I senaste prognosen ligger vi på 101 %. Vi gör just nu av med mer pengar än vad vi får in. I högkonjunkturen bör vi inte ta ut mer än 90 - 95 % av skatteintäkterna för att ha något att ta av i lågkonjunktur.
Är Eslöv illa ute? Vår styrka är att vi inte har några lån. Det är bra. Vi slipper att betala amorteringar och räntor, pengar som tas från verksamheterna. Just nu ser vi att kostnaderna för verksamheterna och löneökningarna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Vi är på ett sluttande plan utför! Fortsätter Eslöv att leva över tillgångarna då går det snabbt utför.
Vågar vi som politiker prioritera - trots att ett val närmar sig – klarar vi oss bra.
Vågar socialdemokraterna lägga Ekevallahallen på is? För att genomföra den investeringen behöver kommunen låna ca 70 miljoner (varje procents räntehöjning ger en ökad ränterisk med 700 000 skr) – och det är inte rätt läge att låna nu.
Vi i Folkpartiet vill bygga en ishall – men det går inte att göra med kommunala skattemedel. Den enda möjligheten att få byggt en ishall i nuläget är om privata intressenter vill ställa upp med en finansiering. Det vi kan tänka oss är en kommunal borgen till byggherren. Men även det är ett riskprojekt i den finansiella oro som nu råder. Så vi kan knappast prioritera ishallen i nuläget.
Så hur det skall gå för Eslöv i den stundande lågkonjunkturen beror helt på hur vi som politiker vågar prioritera i verksamheterna. För mig och Folkpartiet är prioordningen klar – vård, skola, omsorg – lyder vårt välkända mantra. Slutligen gäller det att få ut så mycket vård, skola och omsorg som möjligt för våra skattepengar.

lördag 25 oktober 2008

Min uppfattning om Sanktionsdirektivet

Uppdatering: Svd skriver om bloggupproret i frågan. Jag välkomnar att media nu börjar diskutera frågan så regeringen kan ägna lite mer eftertanke i denna fråga.


Sanktionsdirektivet , eller piratjägarlagen, innehåller en mängd regleringar om varumärkesskydd, logotypeskydd, mönsterskydd osv, det vill säga vad privatpersoner anbelangar ganska perifiert. Den uppseendeväckande delen är förstås att lagförslaget öppnar upp för att domstolar ska underlätta för intresseorganisationer och multinationella företag att stämma människor i en civilrättslig process som jag tidigare skrivit om.

Tanken är att en intresseorganisation, tex AntiPiratByrån (APB) ska söka efter IP-adresser som är involverade i illegal fildelning, sedan gå till domstol för att få denna att förelägga internet-leverantören att identifiera kunden som innehar IP-adressen och sedan överlämna detta till APB. Sedan står det APB fritt att hota med, eller inlämna en stämningsansökan. Det är också värt att notera att det är även olagligt med "försök och förberedelse" till illegal fildelning.
Förutom det uppenbara invändningen mot denna ordning - dvs att företag och privatdetektiver ska hota med stämningar samt driva avskräckande rättegångar mot de människor som är skyldiga enligt ovan, så finns det ett antal reflektioner att göra.

Det fina i kråksången, som får hela upphovsrättslobbyn att skrika "ÄNTLIGEN" rakt ut, är att man också förändrar lagstiftningen om vilken ersättning som upphovsrättsinnehavaren kan få. Ersättningens storlek ska bestämmas utifrån:

1) Utebliven vinst
2) Vinst som intrångsgöraren har gjort
3) Skada på verkets anseende
4) Ideell skada
5) Intresset av att intrång inte görs

Ja, det står även i lagen att detta gäller ÄVEN den som "av oaktsamhet vidtar en åtgärd som innebär intrång". Du behöver inte ens ha ett uppsåt att begå brott - det räcker med att du gör ett misstag - tex trycker på en länk, så är du lovligt byte för mångmiljonstämningar.

Jag har nu spenderat ett antal timmar på att läsa igenom både lagrådsremissen och Ds 2007:29 Musik och film på internet - hot eller möjlighet? (Ja, ni kan ju gissa vad svaret på den retoriska rubriken blir med tanke på resultatet...) Inte på något ställe framgår det hur man hade tänkt att föra i bevis att illegal fildelning faktiskt har ägt rum, och hur "försök och förberedelse" i verkligheten ska tolkas av domstolen.

Med risk för att bli överdrivet teknisk, så är det nämligen inte så lätt att rent tekniskt avgöra vad som är "försök och förberedelse" till illegal fildelning. Enligt Ds 2007:29 så framgår det att även mycket små delar av ett upphovsrättsskyddat verk är att betrakta som intrång. Digitala filer består endast av ettor och nollor i en specifik ordning, inget annat. Om jag "fildelar" en binär etta "1", så ingår denna i samtliga digitala verk - har jag då begått en olaglig handling? Hur många bytes i en viss sekvens krävs för att det kan betraktas som intrång? Enligt lagförslaget och departementspromemorian så finns det ingen undre gräns och kan sådeles vara ner till 1 bit.

Detta kommer ju förstås inte domstolen att nöja sig med, och det är nog sannolikt att praxis måste bli att det krävs ett komplett verk för att kunna betraktats som intrång. Detta har även betydelse för bedömningen av ersättningarna också. Det är i sammanhanget ett brott med lägre straffvärde att tillgodogöra sig ett verk för privat bruk - än att distrubuera detta verk till en bred allmänhet. Med torrent-teknik är det närmast omöjligt att bevisa att någon har distribuerat ett komplett verk - och framför allt att 1 person har distribuerat ett komplett verk till någon annan. I torrent-tekniken sker detta enbart när det upphovsrättsskyddade materialet läggs upp från början.

Men detta tekniska problem är själva bakgrunden till denna oerhört luddiga definition om vad som defineras som ett intrång. För syftet är inte att ge upphovsrättsorganisationerna möjligheten att driva domstolsprocesser. Det har man varken råd, tid eller har resurser för. Nej, tanken är förstås att man ska med hjälp av automatiserad bevakning plocka upp IP-adresser för att sedan HOTA med stämning. Sannolikt blir det då så obehagligt för den utpekade så vederbörande slutar med detta. Ibland drämmer man till och får därigenom publicitet som stärker trovärdigheten i hoten.

Detta förklarar ju samtidigt den helt förbisedda aspekten att IP-adressen inte är direkt hänförlig till en person. Om det finns fler personer som har tillgång till samma internetuppkoppling så är det mycket svårt att avgöra VEM som gjort VAD. Och det finns ju en del förespråkare för rättsamhället som hävdar att detta är en mycket viktig princip.

Det här lagförslaget är dåligt ur många synvinklar: Dels har det
- uppenbara tekniska/juridiska brister,
- det retar upp ungdomsgenerationen,
- det kommer ha tveksam betydelse för beivringen,
- det kommer ge en godtycklighet (de som besitter resurser och kunskaper kommer slippa undan, medan de som inte besitter detta får påhälsning hemma av två otrevliga gubbar i skinnrock som kommer med hotbrev)
- det frångår principen att det är polis och åklagare som beivrar brott i Sverige

Men tyvärr så finns det en annan aspekt som är sorgligt försummad av våra politiker. Jag illustrerar det bäst med en liten historia: Kalle, 15 år är som ungdomar är mest. Älskar musik och dataspel. Söker sin identitet. Umgås med kompisar. Allt detta på internet. Kalle får månadspeng på 1050:- som ska täcka hans utgifter för mobiltelefon, kläder och nöjen. Att köpa en film är ju förstås omöjligt. Att köpa en CD-skiva kanske ekonomin mäktar med ett par gånger om året. Inte i närheten av vad Kalle betraktar som ett rimligt utbud. Det tyckte inte jag heller när jag var grabb - vi kopierade musik och VHS bland kompisar (då var det för övrigt lagligt - men det spelade inte nån roll för vårt agerande). Om Kalle ska följa lagen så blir det inget större kulturutbud för honom. Rättvist? Rätt eller fel?

Jag hävdar inte att det ska vara fritt fram att vältra sig i upphovsskyddade verk - men det är UTGÅNGSPUNKTEN det är fel på i svensk internet-lagstiftning idag. Man utgår inte ifrån att det finns människor som lever sina liv inom denna infrastruktur. En arena där användarna behöver skyddas från att utsättas för brott. Där den personliga integriteten måste värnas och säkras genom lagstiftning.

För det blir inte bra när upphovsrättsbeskyddare skriver lagar för godkännande i EU och riksdag - det finns alldeles för många som inte kan ett skit om internet. "Hm, internet... Just det! Där jag brukar läsa Aftonbladet, ja... Ja, det är väl inget att värna"

Är det inte snarare rimligt att en viss mängd "brott mot upphovsrätten" sker i en fungerande marknadsekonomi? Film- och musikrekommendationer kompisar emellan. "Ska du med och kolla på denna filmen?" Ny platta med AC/DC - kolla om den är bra innan man köper den.

Jag har förstås respekt för att världsartisterna, filmmakarna och skivbolagen nu tjänar så lite pengar så det knappt går att ställa mat på bordet, och många har fått gå från hus och hem. Misären sprider sig. *tss* Allvarligt, det finns inte ens belägg för att fildelning har minskat intäkterna. Detta står tydligt i Ds 2007:29.

Läs gärna en översikt över de danska piratlagarna hos Opassande.se.
Mary skriver om det olagliga i att låna ut en bok till en kompis. Kan detta kanske betraktas som försök eller förberedelse till upphovsrättsbrott?
Mark Klamberg skriver att nätsherifferna kommer få större möjligheter att efterforska än vad polisen har gällande bekämpning av andra brott. FarmorGun påstår att internet är en kloak och vi användare dess råttor.
Rick Falkvinge har påbörjat en artikelserie om lagen, se del 1 och del 2.
Karl Sigfrid (m) hyser förhoppningar om förbättringar.

DN
SVD
SVD
SVD
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan

söndag 19 oktober 2008

Seriöst av miljöpartiet?

Miljöpartiet har på sin EU-kongress i helgen fastslagit att utsläppen inom EU ska minska sina koldioxidutsläpp med 80% till 2020, dvs om 18 år. Det innebär att 1990 års nivå på ca 56 miljarder ton inom EU-27 ska sjunka till ca 11 miljarder ton. Detta ska förstås ske utan kärnkraft och förstås utan att EU ska kunna fatta några överstatliga beslut alls. De vill ju att EU-kommissionen ska fråntas all politisk makt.

Det står miljöpartiet fritt att sätta sin egen agenda. Det är också viktigt att vi på ett nationellt och globalt plan jobbar med miljö- och klimatfrågor. Men jag frågar mig hur man ska kunna ta miljöpartiets miljöpolitik på något som helst allvar efter detta utspel? När man väl har bestämt sig för att strunta i verkligheten och hänge sig åt önsketänkande, varför inte dra till med 100%? Eller varför inte önska sig 100% procent bättre välfärd och 0% i skatt medan man ändå är igång?

Den 38%-iga sänkningen som klimatberedningen föreslog är redan den oerhört tuff att uppnå, men den är i alla fall realistisk om bl.a kärnkraften byggs ut i länder som nu är beroende av kolkraft eller olja för uppvärmning och elproduktion samt med kraftiga satsningar på förnyelsebara bränslen och batteridrivna hybridbilar.

Undrar hur socialdemokraterna ska ställa sig till detta krav inför byggandet av vänsteralliansen - Mp skulle fungera som en kvarnsten även för sossarnas trovärdighet i klimatfrågan.

Nej, miljöpartiet ägnar sig åt skjutjärns-politik som inte tjänar något annat syfte än att provocera. Det är ingen tävling om vem som kan säga högsta siffran, som miljöpartiet tycks tro, utan snarare behöver Sverige en EU-representation som med trovärdigheten i behåll kan arbeta fram riktiga lösningar som leder till riktiga resultat i klimatfrågan. Miljöpartiet är bakåtsträvare i EU-frågan och frikopplade från verkligheten i klimatfrågan. En röst på miljöpartiet verkar vara en bortkastad röst i parlamentsvalet i EU nästa år.

SVT
SVD
DN
Sydsvenskan

onsdag 15 oktober 2008

Studiebesök i Bryssel

Imorgon (torsdagen den 16 oktober) åker jag med en grupp Folkpartister till vår Europaparlamentariker, Olle Schmidt från Malmö. Olle skall guida oss runt i Parlamentet i Bryssel och berätta om hur man arbetar som MEP.

Olle är en mycket intressant europaparlamentariker. Detta är hans andra period i Bryssel. I huvudsak har Olle arbetat med finansfrågor . Olle är inte de stora ordens politiker. Skulle jag karaktärisera honom så skulle det bli med egenskaperna – erfaren, hederlig, eftertänksam och alltid tillgänglig. Olle sitter inte på några höga hästar trots goda kunskaper och mångfalden av erfarenheter. Olle sitter i folkparitets styrelse. Han är definitivt en av våra bästa liberala ideologer, kanske partiets bäste.
Hade Olle hört mig säga såhär hade han lite försynt, med ett lite snett leende, sagt, nu tar du allt i, Lesley.

Jag är mycket imponerad av europaparlamentets tolkar. Dessa fantastiska människor sitter av alla debatter, utskott och andra möten och tolkar mellan EUs 27 olika språk – sekundsnabbt, utan att göra något misstag (nåväl väldigt få).

Mindre imponerande är den eviga lastbilsflytten en gång per månad mellan parlamentet i Bryssel och Strassburg. En otidsenlig procedur som det är dags att avbryta.

Vi skall också besöka Kommunförbundets och Svensk Näringslivs Brysselkontor. Förmodligen kommer åtminstone jag att provsmaka den belgiska ölen och köpa lite belgiska praliner hos Marys Chocolatier.

lördag 11 oktober 2008

Privatiserad polis?

Edit: Missförstånd från min sida. Avstängningen från internet bereds fortfarande i regeringskansliet och är inte del av denna remiss. Därför utgår för närvarande punkt 2 nedan.

När det gäller fildelning så har Sverige blivit kritiserade av USA för att inte beivra fildelningsbrott. Nu har regeringen överlämnat sin remiss till lagrådet för att göra det möjligt att beivra illegal fildelning på ett mer effektivt sätt. Jag förstår tanken - att skydda upphovsrätten är inte oviktigt, och organisationerna som bedriver lobbyism i den här frågan är kanske de mäktigaste lobbyisterna frånsett krigsmateriel-lobbyisterna. Denna lag grundar sig på ett EU-direktiv som är frivilligt för varje medlemsland att införa.

I sammanfattning föreslår remissen följande:

1. Privata, multinationella företag kan begära ut skyddade uppgifter via domstol om personers identitet för att senare kunna hota eller stämma vederbörande.

2. Personer som upptäcks med att syssla med illegal fildelning ska kunna stängas av från sin internetuppkoppling.

Låt mig dissekera dessa punkter för ett ögonblick:
1. Det är emot gängse praxis att domstolen ska förelägga exemplevis internetleverantörer att lämna ut uppgifter om personer för att sedan ge till en privatdetektiv som ska själv bedriva skadeståndsmål mot denne. Vi har ett statligt finansierat rättsväsen som bedriver förundersökningar, åtalar och sedemera straffar brottslingar. Detta är inte en angelägenhet som ankommer multinationella företag och organisationer.

2. Att stänga av personers internetuppkoppling är ett kraftigt intrång i den personliga integriteten, och är att jämföra med husarrest, fast utan domstols inblandning förstås. Att skära av internetuppkopplingen betyder att yttrandefriheten begränsas, att möjligheten att ta del av nyheter och samhällsdebatt kraftigt kringskärs. Det är analogt med att förhindra personer att skicka och ta emot brev och telefonsamtal, samt att skära bort möjligheten att ta del av en dagstidning. Allt detta utan domstols godkännande.

Hur kan det då blir så här fel? Jag tror att det beror på att många av våra lagstiftare inte förstår hur internet fungerar, hur internet används av den yngre generationen, vilket jag tidigare berört. Det finns riksdagsmän, tex Karl Sigfrid (m) som förstår det, men han är tyvärr i minoritet.

Det är också värt att notera att det finns upphovsrättsskyddat material som blomstrar och fungerar utmärkt på internet redan idag, fildelning till trots. Därför de har skapat mervärde runt sin produkt som inte går att ladda ner. Är produkten rimligt prissatt och ger nånting extra som man inte får när man laddar ner, så kommer folk att köpa istället för att ladda ner. Här är populära onlinespel ett bra exempel.

Självklart ska det vara olagligt att distribuera upphovsrättsskyddat material, det är en viktig princip. Däremot tycker jag det är helt relevant att diskutera hur kraftigt man ska beivra dessa brott. I Sverige finns det massa saker som är olagligt att göra - men som inte beivras alls, eller så kraftigt som skulle vara möjligt. Snatteri, nedskräpning, tomgångskörning, avstånd i trafiken, ja listan kan göras lång. Brott som inte har något större straffvärde, som inte i folks rättsmedvetande är speciellt högprioriterade.

I bedömningen av hur mycket resurser man ska lägga på beivringen av ett specifikt brott behöver man analysera följande:
 1. Vilken skada brottsoffret lider
 2. Vilken skada tredje person lider
 3. Vilken vinning brottslingen gör
 4. Hur detta brott skadar samhället i stort
 5. Vilka resurser som krävs för att kunna lagföra brottslingen
 6. Att brottsbeivringen inte sker godtyckligt och/eller direkt riktar sig till en specifik grupp och en annan grupp kan gå fri.
 • Analyserar man fildelningen, så anser jag att den skada som brottsoffret (dvs filmbolaget, förlaget, musikproducenten) gör är relativt liten. Visst, det minskar intäkterna, och företagen måste förändra sitt sätt att arbeta, men det är ingen individ som lider skada av det som sker.
 • Det finns ingen skada för tredje person, om nån laddar ner en film så betyder inte det att någon oskyldig kommer till skada.
 • Vinningen är liten för individen - man får underhållning gratis, men man tjänar inte några pengar eller någon annan vinning på att ladda ner film eller musik. Risken för att man ska börja kopiera CD-skivor och sälja är liten.
 • Skadan för samhället i stort är mycket liten. Det finns företag som kommer minska sina intäkter, men det kan knappast karaktäriseras som ett stort problem i samhället.
 • De resurser som krävs för att beivra brottet är stora. Använder man tex torrent-klienter, så måste polisen kunna bevisa att en komplett film har distribuerats från en användare till en annan användare. Dvs bevisläget är mycket svårt, och kräver stora investeringar i infrastruktur. Denna infrastruktur kan då även använda för att bevaka medborgare på andra sätt och är därför integritetskränkande. Detta göra att det är mycket komplicerat att beivra brottet. Dessutom går utvecklingen fort, och distributionsmetoden kommer förändras i snabbare takt än vad polisens verktyg kommer mäkta med.
 • Risken för godtycklighet i brottsbeivringen är stor. Den som har råd/kunskap att tex använda utländska servrar, nya metoder, torrentdistribution via betalsidor eller liknande, löper mycket mindre risk att åka fast än den som bara går till piratbyrån och laddar upp en film där. Det gör att ungdomar som inte ägnar sig så mycket åt detta löper större risk att åka fast än den som är äldre, mer slipad. storskalig och organiserad gör. Det är ju knappast i linje med befolkningens rättsmedvetande.

Lösningen för företagen som råkar ut för detta brott är att förändra sitt sätt att distribuera och marknadsföra sin produkt. Artister kan tjäna mycket pengar på turnéer istället för på skivor. Skivorna kan innehålla spännande och snygga konvolut, fodral som man med stolthet har i bokhyllan. Kanske kan man få konsertbiljett med i konvolutet, vad vet jag. Den som säger att problemet inte är lösbart har helt enkelt inte tillräckligt mycket ideér.

Det cirkulerar även mycket nidbilder av "nätpirater", att det vore en grupp ondskefulla människor vars enda mål i livet är att förstöra för de stackars upphovsrättsägarna. Men det är ju i själva verket ungdomar som lyssnar på musik och delar med sig av kulturutbud. Något de aldrig hade haft råd med om de var tvungna att betala för allt. När jag var grabb, så gjorde man blandband genom att helt enkelt kopiera musik från andra (de som hade storasyskon och ägde Mötley Crues senaste LP tex). Detta är helt jämförbart med de allra flesta sk "nätpirater" idag.

Det ska som sagt vara brottsligt att bryta mot upphovsrätten. Det ska beivras när man springer på brottet (jämför nedskräpning), men några organiserade, storskaliga polisinsatser i detta område är inte förenligt med det allmänna rättsmedvetandet.

För skröen, det är väl inte vanliga, skötsamma ungdomar vi vill finka - eller?

onsdag 8 oktober 2008

Allians för Eslöv på gång

Samarbetet mellan Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i Eslöv har återupptagits. Efter sommaren krävde fp,c och kd att moderaternas kommunalråd Mikael Kourtzman skulle bytas ut. Vi hade tappat förtroendet för hans förmåga att leda Allians för Eslöv. Nu har även moderatgruppen tappat förtroendet för Mikael och bett honom lämna sina uppdrag. Därmed öppnas möjligheten för ett förtroendefullt samarbete inom Allians för Eslöv.

Direkt när moderaternas ställningstagande stod klart för oss tvekade vi inte en sekund att återuppta alliansarbetet och direkt återupptog vi det gemensamma gruppmötet inför gårdagens kommunstyrelse. Vi kommer att fortsätta i denna anda i samtliga nämnder och styrelser.

Det är alldeles nödvändigt att våra partier samarbetar om vi skall lyckas med att ge Eslöv en ny politisk ledning som verkligen vill föra över makten från politiker och tjänstemän till medborgarna. De viktiga vardagsbesluten skall kunna fattas vid köksbordet inte i de slutna sammanträdesrummen. Valfrihet är den fråga som starkast binder oss samman.

Allians för Eslöv är på gång!

Ja eller Nej till vårdnadsbidrag i Eslöv?

Så är det dags att ta ställning för eller emot ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv. Det är ingen hemlighet att diskussionens vågar har gått höga i Folkpartiet Eslöv. Inte minst jag själv har velat fram och tillbaka. När man är så delad i en fråga som vi är då är det klokt att söka vägledning i partiprogram och överenskommelser. Ett vårdnadsbidrag har aldrig varit folkpartipolitik. Vi ingår i Allians för Sverige och då får vi alltid vara beredda att kompromissa. En del av vår politik har beaktats av de övriga partierna i Allians för Sverige. Kompromissen innebär i praktiken att rikspolitikerna har lagt ansvaret på kommunpolitikerna för frågan om ett vårdnadsbidrag. Vilket jag anser är helt rätt. Barnomsorgen sköts av kommunerna och vill staten lägga sig i den kommunala barnomsorgen får man vara vänlig och skicka med pengar till kommunerna.
Vad sa vi då?

Folkpartiets partistyrelse antog i augusti 2006 riktlinjer för Folkpartiets familjepolitik. Riktlinjerna kom till för att underlätta en uppgörelse inom Alliansför Sverige kring en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som stöder strävan mot ökad jämställdhet.

Hörnstenarna i Folkpartiets familjepolitik har varit en bra föräldraförsäkring med pappamånader och jämställdhetsbonus, ett kompletterande barnkonto om 50 000 kr per barn samt barnomsorg med full behovstäckning, god kvalitet, rätt att välja dagis samt maxtaxa.
Partistyrelsen konstaterade också,
· Att allt fler är bekymrade över stora barngrupper och andra kvalitetsbrister i förskolan.
· Köer till dagis är en realitet i allt fler kommuner
· Enligt Alliansens prioriteringar i valmanifestet finns knappast något ekonomiskt utrymme under den kommande mandatperioden för ett statligt vårdnadsbidrag eller barnkonto.

Folkpartiets partistyrelse föreslog Allians för Sverige att en paketlösning skulle genomföras inom familjepolitiken område som bland annat omfattade två nya element; dels skall en kvalitetssatsning genomföras på förskolan med mindre barngrupper, dels ska det bli tillåtet med kommunala vårdnadsbidrag.

Såhär i halvtid av mandatperioden kan vi konstatera att Alliansregeringen har gjort det möjligt att genomföra det som man sa och var överens om i valet 2006.

För att vi i Folkpartiet Eslöv skall ställa oss bakom ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag i Eslöv kommer vi att se till att följande kvalitetssatsningar är genomförda först:
· Full behovstäckning i Eslövs barnomsorg
· Att grupperna på förskolorna är max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i äldregrupperna.
· Förskollärarna är uppvärderade genom att de i läroplanen pekas ut som de pedagogiskt ansvariga.
· Kommunens ekonomiska situation tillåter ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr.
Om samtliga dessa punkter är uppfyllda kommer folkpartiet i Eslöv ställa sig bakom ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Skulle det inte vara så kommer vi att avslå motionsförslaget när kommunfullmäktige behandlar Kd-motionen vid oktobermötet.

Jag menar att ett kommunalt vårdnadsbidrag inte får införas på förskolornas bekostnad, utan skall vara ett komplement till förskolor med hög kvalitet. Det är viktigt att bristande kvalitet i våra förskolor aldrig får vara ett skäl för föräldrar att avstå från arbete och i stället välja det kommunala vårdnadsbidraget.
Så finns det ekonomiskt utrymme i Eslöv budget och de övriga tre punkterna ovan är uppfyllda kommer jag att rösta för införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr till de föräldrar som av något skäl bestämt sig för att vara hemma med sina barn.

måndag 6 oktober 2008

Eslöv når inte målen

I morgon kväll är det kommunstyrelse och det är en diger föredragningslista. Delårsbokslutet och bokslutsprognosen – hur står det till med kommunens ekonomi – tillhör definitivt den mer intressanta punkten på dagordningen.

Ekonomichefen skriver bl a i sin kommentarer att de ”Finansiella målet om årets resultat skall vara 1 % beräknas inte uppfyllas vid årets slut”. Vi skulle haft ett resultat på 13 – 14 miljoner, nu beräknas det totala resultatet för kommunen visa ett minus på 3 miljoner. Det är 18 miljoner sämre än s-budgeten inklusive tilläggsanslagen för 2008. Investeringsbudgeten överskrides. Kommunens finansiella mål uppnås inte. Totalt går nämnderna back med 17 miljoner. Främst är det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbete och Försörjning som gör de stora underskotten.

Kommunens soliditet minskar kraftigt pga det försämrade resultatet och planerad upplåning. Den kalkylerade upplåningen på 70 miljoner innebär en ränterisk på 700 000 vid en räntehöjning på 1 %. Pensionsskulden ökar i år med 75 miljoner. Den totala pensionskulden är 629 miljoner. Personalkostnaderna har hitintills i år ökat med 9 %. Kommunen gör av med 101 % av skatteintäkterna. Just nu spenderar således kommunen mer än vad man inkomster till.
Lägg härtill att vi är på väg in i en förmodligen längre tids lågkonjunktur.

Kommunledningen kommer förmodligen att dra i nödbromsen och nya sparbeting kommer att läggas ut på nämnderna. Nog hade det varit bra om vi hade haft en kommunledningen som sparat i ladorna under den nu avslutade högkonjunkturen. Det skall bli mycket spännande och se vilka OH-bilder Cecilia kommer att visa i april när hon skall redovisa bokslut 2008.
En annan fråga blir hur 2009 års budget kommer att påverkas. Har den redan spruckit?

lördag 4 oktober 2008

Räddningstjänst Syd

"De bryter mot lagen för att rädda liv" lyder rubriken i Sydsvenskan angående brandmännens insats till en brinnande Norrevångsskolan i Eslöv. För att göra en rökdykningsinsats så krävs 4 brandmän, men Eslöv har bara 3.

"När Eslövs brandmön kommer till en brand där de befarar att personer finns kvar inne i byggnaden har de alltså två val: antingen väntar de på förstärkning och riskerar i värsta fall livet på eventuella offer - eller så bryter de mot lagen och går in ändå"

I Juli brann det i en restaurang i Eslöv. De tre brandmän som var först på plats klarade inte av att vänta, utan gick in i byggnaden innan deltidsbrandmännen kommit fram.

Jag frågar mig om detta rimmar med Eslövsbornas uppfattning om hur räddningstjänst ska skötas, eller om medborgarna i Eslöv skulle vara beredda att betala för att ha åtminstone 4 brandmän som minsta insatsstyrka.

Att skydda liv och egendom är en av de viktigaste uppdragen för kommunen, nånting man inte får tumma på av ekonomiska skäl. Folkpartiet Eslöv anser att denna viktiga funktion på sikt ska flyttas över till regionen och koordineras på denna nivå istället. Det kan du läsa om här.

Hur gör man när man effektiviserar räddningstjänsten? Verksamheten är kanske inte som andra verksamheter, där nya metoder och tekniker möjliggör en naturlig effektivisering. Trots allt så måste brandmännen ge sig in bland lågorna och spruta vatten, skum, eller vad man nu använder. Och det kräver nog i princip lika mycket folk nu som för några år sedan. Att genomföra nedskärningar i personal kommer vid större olyckor att påverka beredskapen negativt. Och som tur är händer de stora olyckorna inte så ofta.

Det är inte acceptabelt att tumma på resurserna på så vis att nån får sina barn innebrända på grund av bristande resurser.

Samordna gärna, använd nya metoder och för all del - gör nedskärningar om man kan göra detta med bibehållen beredskapsnivå (vilket jag iofs tvivlar på att det går). Men om man medvetet sänker beredskapsnivån markant - då begår man ett grundläggande tjänstefel som politiker.

Det är lätt att i efterhand konstatera att "ojdå, vi hade visst inte alls kapacitet att hantera den här olyckan, nu måste vi förstärka". Fast det väger ju lätt för de som har fått egendom och kanske liv förlorade. Vissa kan få betala dyrt för att polletten ska ramla ner.

Det är dags för att se över Räddningstjänst Syd. Det är uppenbart att någonting är fel i direktiv, budget eller ledning.

torsdag 2 oktober 2008

Narconon Eslöv

Narconon Eslöv granskades av SVTs ”Uppdrag Granskning” i går kväll. Jag har vid ett flertal tillfälle besökt Narconon på Södergård i Skarhult. Detta i egenskap av mitt förtroendeuppdrag som vice ordförande i Vård och Omsorgsnämnden.
När Narconon etablerade sig i Skarhult, jag tror det var någon gång på 90-talet, var det en hel del problem. Men efterhand har verksamheten omarbetats och anpassats. Som politiker får jag information om de tillsynsbesök som Länsstyrelsen och våra egna handläggare gör med jämna mellanrum och jag känner mig trygg med den rapporteringen. Jag känner att behandlingen av våra missbrukare fungerar väl. Resultaten avviker inte från de behandlingshem som använder den traditionella 12-stegsmetoden. Kostnaderna är ungefär desamma för ett behandlingsdygn, om jag inte minns fel är Narconon något billigare.

Vi hade också en dialog med Narconon för ett drygt år sedan om att hjälpa kommunen med de aktiva missbrukarna. Vår idé var att missbrukarna skulle övernatta ute hos Narconon i stället för i gamla arresten vid polishuset. Vi kände att kontrollen på nätterna inte var bra och vi ville ha möjligheten att motivera missbrukarna till att sluta missbruka. Narconon sa nej därför att dom inte vill blanda aktiva missbrukare med de som är under behandling. Vår lösning blev istället ett trapphusboende på Berga. Det har nu varit igång sen i våras och fungerar väl. Priset för kommunen är ca 4 miljoner om året.

De som utför behandlingen på Narconon är själv fd missbrukare, precis som på många andra behandlingshem. Jag tror det är en fördel eftersom dom vet vilket helvete missbrukaren har speciellt i avgiftningsfasen, dom vet hur det känns att gå från missbruk till drogfrihet.

Narconons koppling till Scientologikyrkan hålls inte hemlig – tvärtom ,frågar man får man ärliga och uppriktiga svar. På Narconon i Skarhult finns ett bibliotek med Scientologilitteratur. Själv har jag inget till övers för Scientologikyrkans irrläror. Men jag är intresserad av deras resultat av missbrukare. Deras metod fungerar inte på alla – men den fungerar på en del. Även 12-stegsmetoden passar inte för alla. Därför är det viktigt med en mångfald av behandlingsmetoder och behandlingshem så det finns en möjlighet för alla missbrukare att lämna sitt missbruk.

För att få en missbrukare nykter kostar det samhället i snitt 5 miljoner från debut till drogfrihet. Detta inkluderar alla återfall och behandlingar. Då tillkommer priset för allt mänskligt lidande och misär som missbruket drar med sig.

onsdag 1 oktober 2008

Bevakningen måste skärpas

I natt brand det igen i Eslöv. Denna gång var det Norrevågnskolans låg och mellanstadie som blev utan sin dagliga arbetsplats. Innan jobb körde jag ner och orienterade mig om förödelsen. Det var verkligen ingen vacker syn. Eftersläckningen var påbörjad, dock var rökutvecklingen forfarande kraftig. Rök låg som en dimma över flygplatsen - en km från själva brandplatsen.
Hela tiden strömmade folk till och från brandplatsen. De som jag pratade med var mycket upprörda och menade att nu måste pyromandåden i Eslöv upphöra. Varför tar inte polisen förövarna, undrade man. Diskussionen följde mig under lunchen på Grappa.
Idag den 1 oktober sätts polisen nya organisation, den så kallade Totalmodellen, i sjön. Den skall kortfattat innebära att det blir fler poliser som kan koncentreras till vissa insatser.
Jag tror att bevakningen av kommunala byggnader måste skärpas omedelbart - väktare och kameraövervakning som fungerar. Platser där ungdomsgäng samlas måste intensivövervakas. Misstänkta måste punktmarkeras.
Akut måste eleverna få ersättningslokaler. Nu tror jag att polisen och de kommunala myndigheterna gör vad de kan och vad de har resuser till. Men dom måste ha hjälp av alla som ser något onormalt. Rapportera till polisen när du ser något som inte är normalt.

Se Jan Björklunds Partirådstal

På fredag den 3 oktober inleds folkpartiets partiråd med tal av Jan Björklundkl 10. Du som vill se och höra Jan direkt kan göra det via Folkpartiets webbsida http://www.folkpartiet.se/partiradstal.

På Partirådet kommer bl a ett antal nya liberal program att klubbas efter att ha varit ute på ett brett samråd som avslutades i augusti. Partirådet antar nya program om bl a Klimat, Integration och Integritet.