tisdag 22 mars 2011

Kärråkra vårdcentral misshandlas

Tre av fyra specialistläkare har sagt upp sig. Vårdcentralens chef har blivit omplacerad. Anledning hon har höjt lönerna för mycket för sina medarbetare.

Det är alldeles uppenbart att Region Skånes primärvårdsledning bär ansvaret för att en väl fungerande vårdcentral, där patienter och personal trivts, på några månader förvandlats till en vårdcentral i kris där personalen vantrivs. Med god vilja från alla parter hade förmodligen denna onödiga konflikt undvikits.

Denna situation är helt oacceptabel för medborgarna i Eslöv. Primärvårdsledningen har haft gott om tid på sig att lösa problemen. Nu är det dags för Region Skånes politiska ledning att gripa in och återställa vårdcentralen – kanske är det så att prestigen skall läggas åt sidan och förre verksamhetschefen Ulla Wikström återinsätts. Bevisligen har hon gjort ett gott arbete som chef – jag tror inte Ulla gör samma misstag två gånger även om hon har en stark vilja och är mycket kreativ.

SKD

fredag 18 mars 2011

Var blev hjärtat av?

Två "gubbar", 89 och 87 år, fick avslag även i förvaltningsrätten på sina ansökningar om att få flytta till ett särskilt boende, trots att båda har en sjukdomsdiagnos. Domarna och kommunens beslut är säkert riktiga utifrån gällande lag och kommunens riktlinjer. Hjärnan har rätt men var blev hjärtat av?

Om hjärnan alltid får råda i politiken då får vi ett kallt samhälle. För mycket hjärta då är det risk för överhettning. Bäst för välfärden är när det råde balans mellan hjärta och hjärna.

För ett år sedan godkände kommunfullmäktige utredningen om "Plats i vård- och omsorgboende för de som fyllt 90 skall beviljas i samband med biståndsbedömning". En utredning som Alliansen fick gehör för i Budget 2010. Det är dags nu att plocka fram utredningen ur byrålådan och komma till ett beslut.

Av utredningen kan man utläsa att Eslövs problem är att det saknas en mellanform av boende för äldre. Steget mellan ordinärt boende och ett vård- och omsorgsboende är stort. I Eslöv finns endast 37 servicelägenheter/trygghetsboende på Karidal. Med en befolkningskurva som visar en brant uppåtgående trend för åldersgruppen 75 år äldre från 2014 brådskar det att få fram fler servicelägenheter/trygghetsboende. Min bedömning är att det dessutom kommer att behövas minst ett, kanske två, vård- och omsorgsboende ytterligare i Eslöv till 2020.

Om vi bara har ett visst antal boendeplatser och kriteriet är "multisjuka", då räcker det inte med en enkel diagnos för att få en plats. Det måste finnas mer utrymme att själv kunna bestämma när det är dags att flytta till ett boende med service när man är gammal än vad dagens biståndsregler ger utrymme för.

Det är väl inte kontroversiellt att påstå att när man är inne på den sista delen av livets resa skall man ha rätten att känna trygghet, att få den hjälp och service man känner att man är i behov av. Det är dags att myndigförklara våra äldre. Jag tror inte att någon vill flytta så länge man känner att man har orken kvar att klara sig själv.

Lesley Holmberg
2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

fredag 11 mars 2011

Nystartzoner

Idag skriver alliansens företrädare på DN Debatt om att de vill införa sk. nystartszoner i Sverige på "vissa områden, städer eller orter", som då är särskilt drabbade av det utanförskap som arbetslöshet ger. Detta ska ske genom lägre bolagsskatt, fastighetsskatt och sociala avgifter. En jättetrevlig ambition. Men jag är skeptisk.

Det är inte bra att göra punktinsatser i form av skattelättnader baserat på geografi. Underförstått är det utanförskapsområdena i våra storstäder och glesbygdsorter som ska få denna lättnad, men det kommer bara skyffla runt problem geografiskt istället. Detta i likhet med vad subventionerade anställningar gör för reguljära lågkvalificerade arbeten.

Hur många bor så att de kan gå till sin arbetsplats i dagens Sverige? Ja, allt färre, och bara för att ett företag väljer att etablera sig i Rosengård istället för Staffanstorp så betyder inte det automatiskt att en ocean av arbetstillfällen enbart kommer Rosengårdsborna till godo. Folk har en tendens att åka både en och två mil till arbetet, ett faktum som är bekant för de som varje dag nyttjar kollektivtrafiken och vägarna. Sammaledes blir inte Rosengårdsbon ratad som anställd på ett företag i Staffanstorp enbart på grund av sin bostadsort. Det ligger, så att säga i sakens natur att idén är feltänkt från början. Det kommer inte finnas nån hejd på gränsdragningsproblematik och oönskade dynamiska effekter som kan komma av en rejäl subvention (en liten subvention är ju å andra sidan helt verkningslös).

Bäst vore det om utredningen kommer fram till samma sak, så kan man retirera från den här idén med hedern i behåll. Sen kan man minska arbetsgivaravgifterna för de första anställda generellt istället. Det vore nog betydligt bättre för Sveriges framtida tillväxt.

| SvD | DN | SvD | SvD |