fredag 19 oktober 2012

Dags att slå näven i bordet

För femtioelfte gången tycks den viktiga Pågatågtrafiken på Marieholmsbanan skjutas i sank av Trafikverket. Aldrig har jag varit så övertygad om att nu äntligen händer det – Marieholmsbanan blir verklighet! Denna gången fanns ett avtal som med vissa justeringar låg färdigt att skrivas under av kommunledningen, Region Skåne och Trafikverket.
Marieholmsbanan är lönsam från första tågavgången! För Eslövs kommun innebär Marieholmsbanan tillträde till arbetsmarknaden i nordvästra Skåne, miljövänliga persontransporter till Helsingborgsområdet och möjlighet att utveckla Marieholm som boendeort. Marieholmsbanan är också nödvändig för att järnvägstrafiken skall flyta genom Hallandsåstunneln.
Det är fullständigt oacceptabelt att centralbyråkraterna i Trafikverket åter skall sänka Marieholmsbanan. Det är dags att slå näven i bordet och få ansvariga i Stockholm att prioritera järnvägstrafiken i Skåne.

Skånskan

torsdag 11 oktober 2012

Vad vill Moderaterna i Eslöv med LOV?

Eslöv 2012-10-10

Interpellation till Vård och Omsorgsnämndens 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke (M)

”Allians för Eslöv” kämpade hela den föregående mandatperioden för att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslövs Vård och Omsorg. Trots hårdnackat motstånd från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet infördes LOVen i Eslövs hemtjänst i september 2010 efter KF-beslut 2010-01-25.

En av diskussionspunkterna i utredningen kring införandet av LOV i Eslöv var hur vi skulle utforma ”ickevalsalternativet”. I avtalsförslaget sid 3 p 2.5 skrevs följande in: ”inledningsvis ska kommunen vara ickevalsalternativet”. När avtalet beslutades i VOO-nämnden röstade Socialdemokraterna mot förslaget och reserverade sig.

Nu har det gått två år med LOV i Eslöv och det är dags att se över hur ”ickevalsalternativet” ska vara utformat framöver. Vid VOO AU den 9 oktober begärde undertecknad att ”ickevalsalternativet” skulle utvärderas/utredas”. Nämndens ordförande, Tony Hansson (S), sa nej till detta och lät meddela att detta inte är prioriterat av majoriteten.

Enligt 1 kap 2 § LOV ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när de tillämpar valfrihetssystem”. I 9 kap. 2 § står ”För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.”

LOVen reglerar inte på vilket sätt ickevalsalternativet skall utformas.

I Eslöv har vi beslutat att inledningsvis skall kommunen vara ickevalsalternativ. Konsekvenserna av detta beslut är:

  1. De privata utförarna av hemtjänst/hemvård blir inte behandlade ”på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt” då de inte kan få de kunder som inte kan eller vill välja.
  2. Kommunens Hemtjänst/Hemvård blir gynnade på ett icke konkurrensneutralt sätt.
  3. Nya privata utförare har svårt att komma in på marknaden.

I Konkurrensverkets yttrande om LOV 2008-05-19 Dnr: 185/2008 sid 2 säger Konkurrensverket: ”Konkurrensverket avstyrker förslagen om att låta egenregi eller en upphandlad driftentreprenad utgöra ickevalsalternativ. För att konkurrensen ska fungera effektivt till nytta för konsumenten är det viktigt att det råder konkurrensneutrala förhållanden på marknaden och att offentliga och privata aktörer behandlas lika”.

Mina frågor till VOO-nämndens 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke (M):

  1. Anser Du att det råder konkurrensneutralitet mellan kommunen och de privata utförarna?
  2. Delar Du och Moderaterna i Eslöv ordförande Tony Hanssons (S) åsikt att inte utvärdera/utreda ickevalsalternativet i LOV?

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

lördag 6 oktober 2012

Spelar skolans resurser roll för resultaten?

Vissa hävdar det. Till exempel jag.

Nu har jag inte tid att skriva nåt djupare om det, men betrakta listan till höger och fundera på hur mycket 24 900 kr extra per elev (det är 500 000 kr per läsår för en normalstor klass) skulle innebära för vilka resultat man kunde få. Det är nämligen så mycket som Sjöbo satsar på skolan jämfört med Eslöv.


Tidigare inlägg om skolan:
Läxhjälp flera minuter i månaden
Varför förstöra en god historia med fakta?
Den anti-kompensatoriska tankegången
IV-programmet inget alternativ
Gymnasiebehörighet 2012
En fråga om prioriteringarFramtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet 
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan