tisdag 29 juni 2010

Barnens rättigheter i Eslöv

Socialstyrelsen kritiserar Eslöv för bristande tillsyn och bristande rutiner på familjehemmen. Barnkonventionen ska gälla i svensk lag, men alltför ofta finns det brister där de allra svagaste hamnar i kläm. Barnens rättigheter är en fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, och vi i Folkpartiet kräver att en lokal barnombudsman instiftas som ska bevaka barns behov och rättigheter.

Det finns all anledning att se över hur vi behandlar de mest skyddsvärda individerna i vårt samhälle och det kan bli verklighet om Folkpartiet får ditt stöd.

Läs vad jag tidigare skrivit om barns rättigheter

Barns rättigheter kan komma tas på allvar
Göran Hägglund - dags att agera
Fp vill stärka barnens rättigheter
Handlingsprogram - Ge alla barn en chans
Kandidatpresentation - Daniel Rhodin

söndag 27 juni 2010

Ungdomsarbetslöshet


Diagrammet ovan visar en fråga som potentiellt kan bli en avgörande fråga i valet, nämligen ungdomsarbetslösheten (definierad som 15-24 år). Visst är en arbetslöshet på över 25% eller 170 000 personer förfärande hög, och låt oss för all del börja med att förskräckas oss en stund. 

Så, Nu har vi gjort det. Då är det dags att gräva ner sig i siffrorna för att se om man kan dra några slutsatser. I ett temanr om ungdomsarbetslöshet som SCB gjort kan man utläsa att 44.4% av de ungdomsarbetslösa är under 19 år. I dagens siffror motsvarar det 73 470 personer. Varför är någon under 19 år registrerad som arbetslös? Jo, det är de ungdomar som av olika skäl saknar studiemotivation, kanske går på IV-programmet och därför hoppas på ett jobb direkt efter högstadiet. Under alla omständigheter bör dessa ungdomar uppehålla sig i gymnasiet vid den här åldern.I gruppen 15-19 år är 44 000 (70%) heltidsstuderande. Det är endast 30% som i huvudsak är arbetssökande. Det verkar ju vettigt.

Låt oss titta på fördelningen för de mellan 20-24 år, dvs de som precis avslutat gymnasiet.

De som är i huvudsak arbetssökande utgör 79.7% av gruppen. Efter lite nummertrixande så kan räkna ut att andelen ungdomar idag som är i huvudsak arbetslösa är cirka 93 000 till antalet, vilket motsvarar 7.5% av befolkningen i samma åldersgrupp. Uttryckt på detta vis framstår inte ungdomsarbetslösheten som lika förskräckande. Men självklart vore det jättebra om alla som vill ha ett jobb också kan få det.

Socialdemokraterna lovar halverad ungdomsarbetslöshet till 2015. Frågan är bara hur de ska förverkliga detta. Problemet med ungdomsarbetslösheten är i stor utsträckning att ungdomarna i statistiken saknar fullständig gymnasieutbildning, eller har en studieförberedande gymnasieutbildning men ingen ambition att studera vidare på högskolan. Detta innebär en mycket stor konkurrensnackdel för ungdomarna - varför ska ett företag anställa en person utan erfarenhet och kanske utan avslutad gymnasieutbildning för samma lön som en person med både bättre utbildning och erfarenhet?

Folkpartiet tror på att införa yrkesexamen i gymnasiet, på lärlingsanställningar med lägre ingångslön och på lättnader i lagen om anställningssskydd. Hela poängen är att utjämna den enorma konkurrensnackdel som ungdomarna har på arbetsmarknaden. I takt med att industrin efterfrågar mindre och mindre lågkvalificerad personal, försvinner de naturliga instegsjobb som jag själv och många äldre kunde använda för att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför är hela tjänstesektorn oerhört central för personer långt ifrån arbetsmarknaden. RUT-avdraget är en mycket kraftfull arbetsmarknadspolitisk åtgärd som skapar just detta. Jag tycker det är obegripligt att de rödgröna vill slopa avdraget.

Socialdemokraterna är mycket kritiska till lärlingsanställningar med lägre ingångslöner, och det kan man ju vara. Men då får man också skörda konsekvenserna av detta ställningstagande. Det är bättre att ungdomar får chansen att lära sig ett yrke med en, ur ungdomars perspektiv, fullgod lön. Det har aldrig funnits en tid när ungdomar går direkt från högstadiet in till ett välavlönat jobb. En lärlingsanställning med lägre ingångslön är en riskpremie som man får betala för att komma in. Andra ungdomar tar omfattande lån för att göra detsamma fast på högskolan istället.

Det egna ansvaret för att göra sig själv anställningsbar är stort. Det kommer inga stekta sparvar flygandes. Socialdemokraterna har övergett arbetslinjen precis lika mycket detta val som vid förra valet 2006.

| Sydsvenskan | DN | Sydsvenskan | Sörliden | Roger Haddad |

måndag 14 juni 2010

Socialdemokraterna avskaffar Lagen om Valfrihet i Eslöv

Efter kvällens kommunfullmäktige i Eslöv kan jag inte dra någon annan slutsats än att Socialdemokraterna kommer att avskaffa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslöv. Min interpellation till kommunalrådet Cecilia Lind (S) fanns inte ens i utskrift till ledamöterna trots att den var inlämnad i rätt tid (5 dagar före kommunfullmäktige). Ledamöterna tillätt att interpellationen fick ställas – utan att ha läst den. Cecilia Lind kommer att besvara interpellationen i september efter valet. Jag antar, tills jag får något annat svar från Cecilia Lind, att svaret på min fråga är att socialdemokraterna avskaffar LOV om de vinner valet och återställer det kommunala vård- och omsorgsmonopolet.

Då återstår att få en förklaring hur socialdemokraterna tänker sig att uppnå målet i budget 2010 att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård och omsorgsverksamhet.

Socialdemokraterna gillar inte valfrihet för enskilda människor speciellt inte för de som är äldre. Socialdemokraternas valfrihet innebär att det är politiker och tjänstemän som skall avgöra vem som kommer över din tröskel för att hjälpa dig med service och omvårdnad. Vad som är bra vård och omsorgskvalitet vet socialdemokraterna bäst.

Socialdemokraterna har regelmässigt röstat emot och reserverat sig alla i beslut som rör Lagen om Valfrihet.

Av S-ordförande i Vård och Omsorgsnämnden Bernt Nilssons fyra frågor har tre av de fyra diskuterats i arbetsutskottet och förklarats av förvaltningen. Bernts påstående om att vi var överens om kravet på kollektivavtal stämmer så till vida att innan förvaltningen förklarat att det kravet hade blivit överklagat och fällts i domstol var vi överens. Men efter förvaltningens förklaring fanns det ingen anledning att riskera ett nytt överklagande och fällning. Jag uppfattade att vi var överens om detta. Socialdemokraterna krav i nämnden kom därför överraskande för mig. Om Bernt vunnit voteringen hade vi riskerat ett överklagande och införandet av LOV skulle försenats vilket givetvis tjänade Bernts och Socialdemokraternas syfte att förhindra och fördröja införandet av LOV i Eslöv.

En Centerersättare i Kommunfullmäktige fick svara på en enkel fråga från Bernt Nilsson, trots att han inte var tjänstgörande. Jag är tveksam till att detta är i enlighet med kommunallagen även om KF tillät att frågorna fick ställas vid förra kommunfullmäktige. (Själv kunde jag inte närvara då). Bernts krav på IIP är konkurrensbegränsande och IIP-kravet har inte ställts vid några andra upphandlingar i kommunen. Varför vill Socialdemokraterna i Eslöv gynna ett privat företag?

Frågan till mig om ickekvalsalternativ är helt obegriplig. Ickevalsalternativet har diskuterats i AU där vi fått förklarat av förvaltningen att vara ickevalsalternativet är en konkurrensfördel men inledningsvis är det klokt att det är kommunen som är ickevalsalternativet. (Detta yrkade socialdemokraterna avslag på och reserverade sig) Innan man kan följa Konkurrensverkets rekommendationer måste man veta vilka företag eller privata alternativ som står till buds. Eftersom vi ännu inte vet om vi får några godkända leverantörer av service- och omvårdnastjänster är det väldigt svårt att välja något annat alternativ än kommunen inledningsvis.

Konkurrensverket skriver i sitt yttrande om LOV 2008-05-19 (Dnr 185/2008): "Konkurrensverket avstyrker förslagen om att låta egenregi utgöra ickevalsalternativet. För att konkurrensen skall fungera effektivt till nytta för konsumenterna är det viktigt att det råder konkurrensneutrala förhållanden på marknaden och att offentliga och privata aktörer behandlas lika". Jag skulle rekommendera Bernt och socialdemokraterna att Googla på "ickevalsalternativ". Bland de kommuner som varit igång en tid får man en fingervisning hur de har löst ickevalsalternativet. Här några exempel: Vellinge – Förenade Care, Staffanstorp – Den som haft de flesta nöjda kunderna i % under föregående år, Boden och Partille – Kommunen, Ekerö – Turordningslista, Uppsala – Geografiskt område, osv, osv. Låt oss diskutera frågan igen när Lagen om Valfrihet har verkat i Eslöv ett halvt till ett år – då har vi en uppfattning vilken modell vi skall använda oss av för att uppfylla Konkurrensverkets synpunkter.

Bernt hade läst en artikel i Dagens Samhälle om miljökonsekvenser av LOV. Under fyra år har han inte reagerat eller fört upp diskussionen, så när det är dags för besluta om avtal och regler för godkännande av leverantörer tar han upp det på sittande nämnd. Hur allvarligt menat var denna fråga? Var det inte ytterligare ett sätt att försöka förhala/fördröja införandet av LOV?

Sammanfattningsvis:

  • Vinner Socialdemokraterna valet i Eslöv avskaffas Lagen om Valfrihet.
  • Socialdemokraterna kommer att återställa det kommunala vård och omsorgsmonopolet.
  • Socialdemokraternas valfrihet är en valfrihet för politiker och tjänstemän.
  • Vad som är god kvalitet för den enskilde avgörs av socialdemokratiska politiker och kommunens tjänstemän.
  • Socialdemokraterna beslutar om mål som de sen inte tänker uppfylla.
  • Socialdemokraterna i Eslöv har i varje beslut om Lagen om Valfrihet röstat nej och reserverat sig mot majoritetens beslut.
  • Socialdemokraterna kommer att avskaffa RUT-avdraget i riksdagen.

Lesley Holmberg
vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden i Eslöv

måndag 7 juni 2010

Angående Lagen om Valfrihet i Eslöv

Interpellation

till Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind (S)


Angående Lagen om Valfrihet i Eslöv

I september 2008 beslutade en enig kommunstyrelse att ansöka om statsbidrag för att utreda och eventuellt införa Lagen om Valfrihet i Eslöv. Eslöv beviljades 2 miljoner varav ca 300 tkr användes i utredningsskedet. Resterande pengar används nu för att implementera Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg.

I Budget 2010 som togs i bred enighet i december står det under Vård och Omsorg "Hur vi når målen" under punkten "Jobben skall finnas i Eslöv också": "Vård och omsorg bidrar till att marknadsföra Eslöv genom att bedriva verksamhet med hög kvalitet och genom att vara en attraktiv arbetsgivare samt att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet".

Mot denna bakgrund förstår jag inte att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till införandet av Lagen om Valfrihet. Det skulle vara bra med ett klarläggande från kommunstyrelsens ordförande hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänker sig att det skall gå till att uppfylla målet för Vård och Omsorgsnämnden utan Lagen om Valfrihet.

I kommunfullmäktigedebatten i januari menade Cecilia Lind visserligen att det så kallade RUT-avdraget räckte, men Socialdemokraterna i riksdagen har aviserat att om socialdemokraterna vinner valet avskaffas RUT-avdraget. Hur tänker sig Kommunstyrelsens ordförande då att målet för Vård och Omsorgsnämnden skall uppnås?

För oss i Eslövs Allianspartier innebär införandet av Lagen om Valfrihet en avsevärd kvalitetsökning för den enskilde medborgaren som behöver hjälp. Valfriheten innebär att den enskilde skall ha möjlighet att välja vem som skall komma innanför tröskeln och hjälpa. Är man missnöjd skall det vara enkelt att byta utförare. Det innebär att kommunen och privata företag konkurrerar på lika villkor. Makten förs över från oss politiker och tjänstemän till den enskilde. För de som arbetar med vård och omsorg blir arbetsmarknaden bredare – man är inte hänvisad enbart till kommunen som arbetsgivare om man arbetar inom vård- och omsorgsyrket.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Eslöv säger nej till införandet av Lagen om Valfrihet och samtidigt vill dessa partier avskaffa RUT-avdraget i riksdagen. Det vore bra om väljarna i Eslöv fick klart för sig hur det blir i Eslöv om vänstersidan vinner valet i september. Blir LOVen kvar eller kommer den att avskaffas?

Mina frågor till Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind (S) är:

1. Kommer Socialdemokraterna att ta bort Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg efter en eventuell valvinst i september?

2. Hur skall socialdemokraterna uppnå målet att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet?

Eslöv 2010-06-07


Lesley Holmberg (FP)

fredag 4 juni 2010

Kandidatpresentation - Carl-Gustaf Fritz (Plats 7)

Carl-Gustaf Fritz 54 år affärsutvecklare byggkoncernen JM AB
Jag har bott i Eslöv nästan hela mitt liv och tycker att Eslöv är en väldigt trevlig stad
Kontakt  Carl-Gustaf.Fritz@hotmail.com tel 0413-19199
Tycker du att grundskolan i Eslöv behöver förbättras och att Eslöv på ett betydligt offensivare sätt ska dra nytta den starka tillväxten i Malmö/Lund området sätt ett kryss på mig. 

torsdag 3 juni 2010

Partistödet igen

Folkpartiet lade fram ett förslag om att revidera reglerna för partistödet tidigare i år. Nu har kommunstyrelsen ställt sig positiva till den förändringen. En sak i vårt förslag ströks, och det var att mandatstödet skulle betalas ut i proportion till närvaron. Konsekvensen av att inte ha med detta är att tex Sverigedemokraterna kan fortsätta ha platser i kommunfullmäktige som alltid står tomma och ändå få ha sitt mandatstöd intakt. Men man kan inte vinna allt, och de andra partierna blev lite nervösa av det förslaget. Så i stort sett ett bra beslut alltså.

SD kommenterar det hela i dagens Skånskan och kräver att mandat- och partistöd ska sänkas med 25%. Det kan man förstås tycka, även om jag inte instämmer. Men argumentet är rätt så underligt: "det är ofta dyra partilokaler som sväljer den största delen av pengarna", säger Fredrik Ottesen (SD).

Folkpartiet har ingen partilokal, inte heller Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet. De enda som har en partilokal är Socialdemokraterna. Pengarna går således inte alls till lokaler, utan till utbildning, studieresor, annonser och utskick. Alla partier sätter dessutom av en större del av pengarna till valår, så man spenderar långt ifrån alla pengar ett icke-valår.

Det är inte sällan politiker får höra att medborgarna inte vet vad partierna står för. Sverigedemokraternas förslag skulle få effekten att möjligheten att informera väljarna försämras.

Cykelväg Örtofta - Håstad

Den här veckan har jag och Tony Hansson (S), ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnad haft en replikväxling i Skånskan angående cykelvägen mellan Örtofta - Håstad.

Här är insändarna i kronologisk ordning
Daniel Rhodin - Varför hatar Socialdemokraterna småbyarna?
"Nu när det erbjuds en möjlighet att bocka av cykelvägen Örtofta-Håstad, ett angeläget projekt som berör många som bor i området så blir det nej. Tittar man i Eslövs cykelplan så är sträckan Örtofta-Håstad är den i särklass mest trafikerade, den kortaste och den billigaste sträckan i hela Eslövs kommun. Ändå är den av någon outgrundlig anledning lägst prioriterad. Utbytet med Håstad är stort, Håstadsborna använder Örtofta pågatågstation, många barn i Örtofta/Väggarp går i skolan i Håstad, barnen cyklar mellan byarna för att träffa kompisar osv. Till detta kommer den stora ökning i trafiksäkerhet som skulle bli fallet om cykelvägen byggs. Som det är nu är det livsfarligt att släppa iväg barn på cykel på vägen"


Tony Hansson - Rhodins politiska okunskap
"Nämnden har i enighet, dvs. även Folkpartiet, antagit en genomtänkt prioriteringslista för cykelvägar. Håstad – Örtofta finns nederst bland 50-talet projekt varav de 5-6 första hittills genomförts.Nu vill Daniel Rhodin att Trafikverket ska besluta över Eslövs prioriteringsordning genom att kasta in plötsliga bidrag."


Daniel Rhodin - Liten fråga för S men stor för oss
"Det händer hela tiden att projekt dyker upp som inte finns med i budgetplaneringen. Det känner Tony Hansson väl till, men när jag förespråkar en annan prioritering så kallas det "politisk okunskap"

Idag kommenterar gatuchefen Rolf Carlsson cykelplanen i Skånskan. Han nämner sträckan Örtofta-Håstad så här:
"Jag tycker att man ska bygga den. Kanske måste man prioritera om i cykelplanen för att hitta pengarna till 2011"


" Listan är dessutom från 2001 och ska revideras under hösten. Jag kan tänka mig att cykelvägen mellan Eslöv och Örtofta då kommer att lyftas upp. Liksom att Stabbarp-Bosarp plockas ur Eslöv-Stehagsprojektet för att kunna bli av. Båda känns angelägna, säger utredningsingenjör Göran Haglund."

För att sammanfatta:
Jag tycker att sträckan Örtofta-Håstad är mycket angelägen, men det tycker inte Tony Hansson. Men tjänstemännen på Miljö och Samhällsbyggnad håller med mig, och tycker att det är ett angeläget projekt.

Jag tycker att cykelplanen behöver revideras och prioriteringarna bör ändras, men det tycker inte Tony Hansson. Men även tjänstemännen på MoS tycker att den ska revideras och Örtofta-projektet flyttas upp i prioriteringslistan.

Tony säger att jag är okunnig, dåligt informerad och dåligt insatt, men det tycker inte tjänstemännen på Tonys egen förvaltning. De anser att man bör prioritera om.

Det kanske är dags för Tony att rycka fetvadden ur öronen och lyssna lite.Att upprört gapa om okunnighet så fort någon uttrycker andra åsikter är inte bara arrogant, det är kontraproduktivt dessutom. När det dessutom visar sig att Tony själv är dåligt informerad, ja, då är det inte en ruta hel i det socialdemokratiska glashuset.

| Cykelplan i Eslövs kommun | SkD |

Örtofta cykelväg

Insändare publicerad i Skånskan onsdag 2 juni som replik på Tonys svarDet blev inte mycket till svar, Tony Hansson (S)

Fakta är att Tony säger nej till cykelvägen mellan Håstad och Örtofta. Fakta är att icke planerade investeringar för drygt 30 miljoner sjösattes så sent som för någon månad sen. Nya projekt dyker upp och andra läggs på is. Det händer hela tiden att projekt dyker upp som inte finns med i budgetplaneringen. Det känner Tony Hansson väl till, men när jag förespråkar en annan prioritering så kallas det "politisk okunskap". Tack för klappen på huvudet, Bror Duktig.

När kommunen får chansen att genomföra ett efterlängtat projekt i Örtofta kunde väl pengarna från den uteblivna ombyggnaden av parkeringen vid Medborgarhuset användas? Jag är medveten om att det är en liten fråga för socialdemokraterna, men väldigt viktig för oss som bor här. Istället får vi hålla till godo med Tonys överlägsna plattityder och sedvanliga arrogans utan att ens bemöta sakfrågan. Det gör mig ledsen.

Daniel Rhodin (FP)
Örtofta

onsdag 2 juni 2010

Kandidatpresentation - Astrid Nilsson (Plats 6)

Jag står på sjätte plats på listan, heter Astrid och bor ett stycke utanför Billinge. Jag är utbildad gymnasielärare och arbetar för tillfället på högstadiet. Bakom mig har jag universitetsstudier i bland annat historia, kemi och latin. För tillfället håller jag på att komplettera latinet med deltidsstudier i klassisk grekiska. När jag inte arbetar eller studerar läser jag gärna, spelar piano, lyssnar på musik eller tar med schäfern på långpromenad.

Mitt idealsamhälle är en demokrati där det råder jämlikhet och jämställdhet, samt finns tolerans och respekt för alla medborgares individuella olikheter. Alla har möjlighet att forma sina liv utifrån personliga förutsättningar och intressen. Alla accepterar att andras val kan se annorlunda ut än deras egna och inser att ”annorlunda” inte är en synonym till ”sämre”. Alla vet att den som har rättighet att välja också har skyldighet att ta ansvar för sina egna val och deras konsekvenser, samtidigt som den som har behov av det kan få stöd från samhället. Alla medborgare betraktas som lika värda.

De frågor som intresserar mig allra mest är skola, kultur och jämställdhet/jämlikhet. Till det sistnämnda området räknar jag även integrationsfrågor, eftersom de, precis som jämställdhet, i grunden handlar om alla ska betraktas som lika värda.

Skolan är viktig på två plan: för det första för den enskilda människan, för det andra för samhället i stort. För individen kan skolan vara en möjlighet till personlig utveckling och till att få önskningar och drömmar att så småningom gå i uppfyllelse.
För samhällets del behövs givetvis välutbildad arbetskraft, men det handlar också om att få fram medborgare som lärt sig ta ansvar. Här kan vi som ägnar oss åt politik göra en insats. Genom att verkligen satsa på skolan visar vi att vi tycker att det är viktigt med utbildning. Den skola vi ger barnen idag har stor betydelse för hur samhället kommer att se ut i framtiden. Vi kommer att få det samhälle vi har förtjänat.

Kultur i olika former rör, precis som skolan, såväl individer som samhället i sin helhet: den kan spegla ett helt samhälle och samtidigt en enda människas tankar och känslor. I musik, konst och litteratur kan vi lämna våra egna spår – kultur är både att skapa själv och att ta del av vad andra har skapat och göra det till sitt. Det i sin tur medför att kulturen kan föra samman människor oberoende av ålder, ursprung och så vidare. I dagens globaliserade samhälle är detta viktigare än någonsin. Därför får man inte se kultur som något som lätt kan sparas in på.

Jämställdhet och jämlikhet, slutligen, är en grundläggande demokratifråga som handlar om allas lika värde. Skillnader mellan människor får aldrig leda till skillnad i bemötande – diskriminering – som begränsar individers möjligheter att forma sina liv. Ingen vikt ska läggas vid kön, härkomst och så vidare i de fall (de flesta) där det inte spelar någon roll. Det vill jag arbeta för.

Barnens rättigheter kan komma tas på allvar!

Det är med stor glädje jag ser vår partisekreterare Erik Ullenhag, tillsammans med Agneta Berliner och Solveig Hellquist nu lyfter frågan om att göra FNs Barnkonvention till svensk lag, i likhet med vad Norge redan gjort.

De senaste händelserna med institutionsplacerade barn är bara ett i raden av anledningar att stärka barnens rättigheter. Vi i Folkpartiet Eslöv har i vårt handlingsprogram om barnens rättigheter redan tagit upp frågan om en lokal barnombudsman som ska se till att barnkonventionen efterlevs i Eslöv.

| Jan Rejdnell |

FP på Harlösadagen

Nu till helgen kommer vi att finnas tillgängliga på Harlösadagen och i Marieholm på Sundeliusdagen.

På lördag den 5 juni träffas vi i Sundeliusparken i Marieholm mellan 13.00 – ca 16.00

På Söndag är vi på Harlösadagen mellan 11.00 och ca 15.00. Harlösadagen program hittar du här.