måndag 7 juni 2010

Angående Lagen om Valfrihet i Eslöv

Interpellation

till Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind (S)


Angående Lagen om Valfrihet i Eslöv

I september 2008 beslutade en enig kommunstyrelse att ansöka om statsbidrag för att utreda och eventuellt införa Lagen om Valfrihet i Eslöv. Eslöv beviljades 2 miljoner varav ca 300 tkr användes i utredningsskedet. Resterande pengar används nu för att implementera Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg.

I Budget 2010 som togs i bred enighet i december står det under Vård och Omsorg "Hur vi når målen" under punkten "Jobben skall finnas i Eslöv också": "Vård och omsorg bidrar till att marknadsföra Eslöv genom att bedriva verksamhet med hög kvalitet och genom att vara en attraktiv arbetsgivare samt att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet".

Mot denna bakgrund förstår jag inte att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till införandet av Lagen om Valfrihet. Det skulle vara bra med ett klarläggande från kommunstyrelsens ordförande hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänker sig att det skall gå till att uppfylla målet för Vård och Omsorgsnämnden utan Lagen om Valfrihet.

I kommunfullmäktigedebatten i januari menade Cecilia Lind visserligen att det så kallade RUT-avdraget räckte, men Socialdemokraterna i riksdagen har aviserat att om socialdemokraterna vinner valet avskaffas RUT-avdraget. Hur tänker sig Kommunstyrelsens ordförande då att målet för Vård och Omsorgsnämnden skall uppnås?

För oss i Eslövs Allianspartier innebär införandet av Lagen om Valfrihet en avsevärd kvalitetsökning för den enskilde medborgaren som behöver hjälp. Valfriheten innebär att den enskilde skall ha möjlighet att välja vem som skall komma innanför tröskeln och hjälpa. Är man missnöjd skall det vara enkelt att byta utförare. Det innebär att kommunen och privata företag konkurrerar på lika villkor. Makten förs över från oss politiker och tjänstemän till den enskilde. För de som arbetar med vård och omsorg blir arbetsmarknaden bredare – man är inte hänvisad enbart till kommunen som arbetsgivare om man arbetar inom vård- och omsorgsyrket.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Eslöv säger nej till införandet av Lagen om Valfrihet och samtidigt vill dessa partier avskaffa RUT-avdraget i riksdagen. Det vore bra om väljarna i Eslöv fick klart för sig hur det blir i Eslöv om vänstersidan vinner valet i september. Blir LOVen kvar eller kommer den att avskaffas?

Mina frågor till Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind (S) är:

1. Kommer Socialdemokraterna att ta bort Lagen om Valfrihet i Eslövs vård och omsorg efter en eventuell valvinst i september?

2. Hur skall socialdemokraterna uppnå målet att göra det möjligt för olika typer av vård och omsorgsföretag att utföra tjänster och service i Eslöv på lika villkor som kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet?

Eslöv 2010-06-07


Lesley Holmberg (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar