tisdag 29 november 2011

Rökdykarstyrka senast 2013 - 2015

När Kommunfullmäktige började debattera Ny Kommunpartiets motion om att utöka Räddningstjänstens första styrka från 3 till 5 man och möjliggöra rökdykning direkt när man kommer fram till skadeplatsen, var vi i Folkpartiet beredda att bifalla motion. Som enda parti hade vi i avsatt 2 miljoner i budgeten (1 miljon mer än S + M). Enigheten bland Eslövs politiker är total om att vi skall ha en första styrka som kan rökdyka direkt vid ankomst. Signalen till Räddningstjänst Syd har varit tydlig.

Det vi inte visste när debatten började var att i det nya handlingsprogrammet finns inskrivet att 2015 kommer våra önskemål att vara verklighet. Tony Hansson (S), direktionens 2:e vice ordförande, redovisade hur arbetet gått till vid framtagningen av  det nya handlingsprogrammet och att han yrkat att Eslövstyrkan skall kunna rökdyka from 2013 och att han reserverat sig mot majoritetens 2015. Med denna informationen på plats insåg vi att Tony följt våra intentioner och gjort vad han kunnat. Vi har ingen anledning att misstro Tony Hansons i denna fråga. Att han inte lyckats övertyga de andra medlemskommunerna i kommunförbundet om nödvändigheten av rökdykarinsatsen i Eslöv säger mer om de andra kommunernas förståelse för behoven i Eslöv.

Självklart är det så att vi kan inte slappna av och tro att allt är frid och fröjd. Folkpartiet kommer att bevaka och följa utvecklingen tills det finns en första styrka som kan rökdyka på plats i Eslöv. Tony Hansson har vårt stöd när han arbetar för detta i Räddningstjänst Syds direktion. Nu hänger det på dig Tony.

/Lesley

SKD

onsdag 23 november 2011

Fp Eslövs budgetalternativ 2012

I Folkpartiets budgetförslag för 2012 vill vi införa barnomsorg på obekväm arbetstider omgående och därför skjuter vi till 800 000 kr till Barn o Familjenämnden redan 2012.

Vi vill också införa ett pedagogiskt pris på totalt 50 000 kr som ska delas ut årligen för att premiera och uppmärksamma särskilt goda insatser inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Jury bör bestå av tjänstemän och politiker som utser vinnarna.

Det finns ett behov av att satsa på vidareutbildning inom vård- och omsorgsyrkena. Därför satsar vi 1 miljon kr på “omsorgslyft” under 2012 för att påbörja kompetenshöjande utbildningar för medarbetarna inom vård och omsorg.

Eslöv behöver inte två kommunalråd för majoriteten. Därför vill vi avskaffa den ena kommunalrådsposten. Vi vill också ta bort systemet med 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna. Kostnaden är ca 1 miljon årligen och denna miljon bidrar inte på något sätt till den lokala demokratin. Istället vill vi ha en lösning med “Politiska sekreterare” som är kopplat till antalet mandat. Ett system med ett oppositionsråd är inte längre gångbart i Eslövs kommun, det finns inte en samlad opposition som denne i så fall skulle företräda.

Vi vill också reservera 2 miljoner till räddningstjänsten om det skulle bli så att Räddningstjänst Syds  direktion inte vill satsa på att första styrkan skall kunna starta rökdykning omedelbart när de kommer till plats.
Du kan läsa hela vårt budgetförslag (pdf) här.

| SkD |

fredag 18 november 2011

Barnomsorg på obekväma tider

Nu är det då på gång, barnomsorg på obekväma arbetstider. Det är ju väldigt bra, och alla partier står numera bakom idén, som är sprunget ur en motion från Folkpartiet tidigare i år.

måndag 7 november 2011

Eslövsmoderaterna säger nej till mer valfrihet

Moderaterna i Eslöv har kompromissat bort sin övertygelse om att konkurrensutsättning och valfrihet är bättre än monopol. I Eslövsmoderaternas valbroschyr 2010 säger Henrik Wöhlecke: “Det är dags för ett politiskt maktskifte i kommunen. Förbättra företagsklimatet och ge den enskilde mer valfrihet över sitt liv.” Nu ett drygt år efter valet vill han inte leva upp till sina stolta deklarationer utan hänvisar till sin kompromissuppgörelsen med Socialdemokraterna.

Moderaterna i Eslöv vill inte införa en vård- och omsorgpeng – därmed säger man nej till att den enskilde skall ha mer valfrihet i äldreomsorgen.

Moderaterna i Eslöv säger nej till att införa Lagen om Valfrihet för vård och omsorgsboende i Eslöv. Därmed förnekar man Eslövsborna möjligheten att välja Eslövs bästa vård- och omsorgsboende (enligt socialstyrelsens Äldreguiden.se) – det privata Partnergruppens Håkanssons.

DSC01216Moderaterna i Eslöv säger nej till att lägga ut driften eller sälja ut något av våra befintliga Vård- och Omsorgsboende. I Vård- och Omsorgsnämndens beslut kring Fp-motionen “Fritt val av vård- och omsorgsboende” gör S och M tilläggsyrkandet att: “ för närvarande finns ingen avsikt att upphandla eller sälja ut några av Vård och Omsorgs verksamheter”. Att Socialdemokraterna i Eslöv av ideologiska skäl avskyr valfrihet och konkurrens och hyllar principen att politiker och tjänstemän vet bäst är välkänt. Men att Moderaterna i Eslöv som hyllar konkurrens och valfrihet lägger sig platt för Socialdemokraterna är upprörande.

Eslövsmoderaternas kommunalråd säger i SKD att frågan om att släppa in privata aktörer skall prövas när det behövs ett nytt äldreboende, men att man inte är beredd att handla upp ett befintligt. I S och M budgeten för 2012 framgår det att 2013 –2014 ökar antalet äldre. Gruppen personer med olika demenssjukdomar ökar – och så kan man läsa:”Det finns ett generellt behov av att öka antalet platser på särskilt boende …” man fortsätter “Platser på särskilt boende som är specifikt anpassade för personer med demenssjukdomar finns inte i tillräcklig omfattning”.

I målen för Vård och Omsorg står det “Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar”. S o M redovisar inte vilka kriterierna är för när man anser att behoven ökar. Förvirringen tycks total hos S och M. Beslutsvåndan hos de två styrande partierna går ut över våra äldres välfärd.

Varför vill Alliansregeringen införa valfrihetssystem? Alliansen är överens om att priset för tjänsterna och servicen skall vara fastställt på förhand och leverantörerna konkurrerar med kvalitet på lika villkor. För att valfrihetssystemet skall fungera krävs att monopol rivs och att den enskilde själv får möjlighet att välja den tjänst och service som man tycker är bäst. I det kommunala vård- och omsorgsmonopolet finns inte möjligheten att välja bort det man tycker är dåligt. Under förra mandatperioden lyckades en enig Allians för Eslöv, efter hårt motstånd från S,V och Mp, införa Lagen om Valfrihet inom Eslövs hemtjänst. Nu vill inte Eslövsmoderaterna fortsätta med att även Eslövs Vård- och Omsorgsboenden skall omfattas av LOVen.

Moderaterna i Eslöv borde göra ett studiebesök hos sina partikamrater i vår grannkommun Höör som inför Lagen om Valfrihet i Vård och Omsorgsboende den 1/1 2012 eller lyft luren till partikollegerna i Nacka och Täby som har lite längre erfarenhet av valfrihet i äldreomsorgen.

Folkpartiets motion är angelägen om vi i Eslöv skall ha beredskap för att möta de äldres behov nu när  antal äldre ökar. Det är dags att ta fram visioner och planer för framtidens vård och omsorg i Eslöv.

SKD

Lesley Holmberg
2.e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden