torsdag 24 april 2014

LOV en tillgång för Eslöv

Lagen om Valfrihet (LOV) syftar till att öka valfriheten och kvalitén inom Vård och Omsorg. LOV syftar till att föra över makten från politiker och tjänstemän till den enskilde medborgaren. LOV är nödvändig om Eslöv skall förverkliga visionen om Sveriges bästa Vård och Omsorg. LOV gör det möjligt att välja bort det man tycker är dåligt. LOV skall vara konkurrensneutralt mellan kommunen och de godkända vård och omsorgsföretagen. Inom ramen för LOV är det främsta konkurrensmedlet kvalité.

Konkurrensverket har genomfört en utvärdering av LOVen i kommunerna (Rapport KKV 2013:1). Konkurrensverket föreslår kommunerna åtgärder för att lyckas med reformen:

 • Inför en öppen och årlig redovisning av valfrihetssystemen vad gäller valfrihet, mångfald och konkurrens. (Görs ej i Eslöv).
 • Fokusera på långsiktighet. (Görs ej i Eslöv).
 • Inför turordning som icke-val. (I Eslöv är ickevalsalternativet kommunen).
 • Inför en öppen redovisning av prissättning utifrån egenregins kostnader. (Tveksamt om det görs i Eslöv).
 • Upprätta enkla och tydliga förfrågningsunderlag. (OK i Eslöv).
 • Utforma förfrågningsunderlag som stimulerar till profilering. (Görs ej i Eslöv).
 • Öka utrymmet för innovation och flexibilitet i biståndsbesluten. (Görs ej i Eslöv).
 • Underlätta brukarnas val vid vårdplanering. (Görs ej i Eslöv).
 • Underlätta brukarnas omval. (Görs ej i Eslöv).
 • Kommunens dubbla roll – skilj på rollen som beställare och utförare. (Görs ej i Eslöv.)
 • Tydliggör biståndshandläggarens roll för brukarnas val. ( Görs i Eslöv – dock bör riktlinjerna ses över.)
 • Inför en årlig öppen redovisning av kommunens efterkalkyl för egenregiverksamheten. (Görs i Eslöv – däremot är informationen svårtillgänglig.)

Nu har Eslövs socialdemokrater öppet deklarerat att dom kommer att riva upp LOVen i Eslöv om de vinner valet i september. LOVen infördes i september 2010 i Eslövs Hemtjänst efter att vi i "Allians för Eslöv" stridit med Socialdemokraterna under hela mandatperioden. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fördröjde och förhalade besluten under hela mandatperioden. I en kompromiss överenskoms mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna att "ickevals alternativet" skulle vara kommunen under det första året, därefter skulle en översyn av "ickevalsalternativet" göras. Från Folkpartiets sida krävde vi att så skulle ske när året gått. Tyvärr stod inte Socialdemokraterna fast vid överenskommelsen och Moderaterna avvisade också denna begäran. Detta föranledde att jag interpellerade Moderaterna i Kommunfullmäktige i oktober 2012. Tyvärr fortsatte Moderaterna att stödja sina Socialdemokratiska vänners idoga arbete med att undergräva LOVen och valfriheten i Eslöv. Moderaterna har inte under denna mandatperiod tagit några politiska initiativ för att stärka valfriheten inom vården och omsorgen i Eslöv, trots att dom utgjort en del av den styrande makten. Trots att valfrihet var en viktig fråga för Eslövsmoderaterna i valet 2010.

Nu när ett nytt val står för dörren säger Moderaterna att dom är emot att avskaffa LOV i Eslöv och inte delar Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa LOV i Eslöv. Givetvis välkomnar jag detta besked men jag misstror Eslövsmoderaterna när man har traskat patrull med Socialdemokraterna i Vård och Omsorgsnämnden under denna mandatperiod och "kompromissat bort" en hjärtefråga som valfrihet.

I Eslöv utförs nu ca 15000 hemtjänsttimmar per månad. Det är ca 2000 timmar mer än anslagsbudgeten tillåter. I stället för att utnyttja den kunskap och kompetens som finns i de godkända vård- och omsorgsföretagen (lokala småföretag som i huvudsak drivs av kvinnor) och den brist på utbildad och kompetent personal som kommer med de kommande stora pensionsavgångarna, samtidigt som vi får ca 1000 nya pensionärer under nästa mandatperiod – då vill socialdemokraterna minska arbetsmarknaden för vård och omsorgspersonalen och valfriheten för de äldre pensionärerna. I mitt tycke en sanslöst dålig politik som bygger på misstro mot företagen och en övertro på det kommunala vård och omsorgsmonopolet. Istället borde man se dessa småföretagare i Eslöv som hårt arbetande entreprenörer och en resurs för Eslövs vård och omsorg. Dom är värda ett bättre öde än att bli misstrodda.

Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister vill att makten över din Vård och Omsorg skall finnas hos politiker och tjänstemän. Det vill inte vi i Folkpartiet. Vi är övertygade att du vet bäst. Eslöv behöver mer valfrihet och mångfald – inte mindre.

Lesley Holmberg
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv.

SKD

Hemtjänstföretaget

Konkurrensverkets rapport.

torsdag 3 april 2014

Parkeringsavgifter

Uppdatering: Moderaterna verkar vara oense i parkeringsfrågan. I Kommunstyrelsen slogs Henrik Wöhlecke (M) med näbbar och klor för att inte skicka med några direktiv alls. I Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden tycker Peter Melinder (M) att kommunstyrelsen borde ha gett direktiv, i linje med vad Folkpartiet yrkade.


Majoriteten vill "avvakta en utredning om var man ska ta betalt", erfar Skånskan idag. Det verkar väldigt underligt, eftersom det var precis detta som låg på bordet. En parkeringsutredning, och ett förslag till avgifter och zonindelning. Jag är beredd att sätta en hundring på att Socialdemokraterna och Moderaterna försöker undvika att svara på frågan innan valet.

Det är viktigt för handlarna och restaurangerna att det finns god tillgång till gratis parkeringar.  Därför säger vi nej till P-avgifter för parkeringar som är tidsbegränsade upp till 2 timmar. Vi vill att kommunen bygger ett P-hus snarast, vilket är en investering i 30-mijonersklassen.

Vill man parkera längre tid mitt i centrum (se kartan) så får man betala en avgift för detta. Det är rimligt, och vad som finansierar ett P-hus.

SD säger nej till alla former av avgifter. Det innebär i så fall att parkeringskaoset i Eslöv kommer bara att öka för varje år. SD säger inget om ett P-hus, men bygger man ett sådant utan avgifter så innebär det att alla skattebetalare subventionerar parkeringen för pendlare som ska parkera sin bil i centrum en hel dag. Det blir inte ett rättvist system.