torsdag 11 oktober 2012

Vad vill Moderaterna i Eslöv med LOV?

Eslöv 2012-10-10

Interpellation till Vård och Omsorgsnämndens 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke (M)

”Allians för Eslöv” kämpade hela den föregående mandatperioden för att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslövs Vård och Omsorg. Trots hårdnackat motstånd från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet infördes LOVen i Eslövs hemtjänst i september 2010 efter KF-beslut 2010-01-25.

En av diskussionspunkterna i utredningen kring införandet av LOV i Eslöv var hur vi skulle utforma ”ickevalsalternativet”. I avtalsförslaget sid 3 p 2.5 skrevs följande in: ”inledningsvis ska kommunen vara ickevalsalternativet”. När avtalet beslutades i VOO-nämnden röstade Socialdemokraterna mot förslaget och reserverade sig.

Nu har det gått två år med LOV i Eslöv och det är dags att se över hur ”ickevalsalternativet” ska vara utformat framöver. Vid VOO AU den 9 oktober begärde undertecknad att ”ickevalsalternativet” skulle utvärderas/utredas”. Nämndens ordförande, Tony Hansson (S), sa nej till detta och lät meddela att detta inte är prioriterat av majoriteten.

Enligt 1 kap 2 § LOV ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när de tillämpar valfrihetssystem”. I 9 kap. 2 § står ”För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.”

LOVen reglerar inte på vilket sätt ickevalsalternativet skall utformas.

I Eslöv har vi beslutat att inledningsvis skall kommunen vara ickevalsalternativ. Konsekvenserna av detta beslut är:

 1. De privata utförarna av hemtjänst/hemvård blir inte behandlade ”på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt” då de inte kan få de kunder som inte kan eller vill välja.
 2. Kommunens Hemtjänst/Hemvård blir gynnade på ett icke konkurrensneutralt sätt.
 3. Nya privata utförare har svårt att komma in på marknaden.

I Konkurrensverkets yttrande om LOV 2008-05-19 Dnr: 185/2008 sid 2 säger Konkurrensverket: ”Konkurrensverket avstyrker förslagen om att låta egenregi eller en upphandlad driftentreprenad utgöra ickevalsalternativ. För att konkurrensen ska fungera effektivt till nytta för konsumenten är det viktigt att det råder konkurrensneutrala förhållanden på marknaden och att offentliga och privata aktörer behandlas lika”.

Mina frågor till VOO-nämndens 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke (M):

 1. Anser Du att det råder konkurrensneutralitet mellan kommunen och de privata utförarna?
 2. Delar Du och Moderaterna i Eslöv ordförande Tony Hanssons (S) åsikt att inte utvärdera/utreda ickevalsalternativet i LOV?

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

1 kommentar:

 1. Moderaterna i Eslöv håller inte särskilt mycket av det, de gick till val på. De lovade som bekant även förbättringar till skolan men vi vet som bekant att de mycket sorgligt sagt att mer pengar till skolan inte är någon lösning. Tänkt vad primitivt, speciellt av de moderata skolpolitikerna att bortförklara något så enkelt. De verkar ha glömt bort mycket annat också. Inte utan att man kan tycka det är rätt sorgligt.

  Vidare kan man enkelt konstatera att det försegått en hel del tveksamheter i det moderata ledet också tyvärr. Saker som definitvts inte skådats i något annat parti i Eslöv.

  Utan att ta ställning i denna fråga tycker jag dnna frågeställning till Lena Wöhlecke är mycket bra. Lite rakryggade måste man ju vara som politiker och kunna stå för sitt. M har tydligen tappat bort sig rätt så rejält och visar ju i sig inte på något större ansvar fast det är deras ledord enligt dem själva.

  Ska bli mycket intressant att se svaren på dessa frågor till Lena Wöhlecke om de besvaras. Blir det raka och ärliga svar eller blir det mer bortförkaringar och överslätningar som brukligt från M de senaste åren.

  SvaraRadera