lördag 22 september 2012

Reservation Budget 2013 och plan 2014-2015, Vård och Omsorgsnämnden.

Ett av majoritetens mål för mandatperioden är: ”Möjligöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behoven ökar”. För de flesta av målen finns angivet måluppfyllelelser. Detta saknas för ovan angivna mål.

Förvaltningen skriver i sitt yttrande ”Vård och Omsorg har stora volymförändringar att hantera inom framförallt äldreomsorgen, men även en ökning inom LSS-verksamheten. Det är uppenbart att behoven av äldreomsorg och LSS insatser ökar. Det saknas i Budget 2013 och plan 2014-2015 skrivningar om hur målet skall förverkligas. Det är uppenbart att behoven ökar.

2013 börjar interna resursfördelningssystem införas inom VoO som innebär att en ”peng” följer med varje beslut från myndigheten till utföraren i verksamheten. Detta är positivt och tillämpas redan inom LOV för Hemtjänst/Hemvård , Ledsagning och Service. Oavsett om verksamheten drivs av kommunen eller godkända företag är ersättningen lika och ersättningens storlek beslutas av kommunen. Kommunen har ansvar för uppföljning och kontroll av att den enskilde får den beslutade insatsen. I augusti 2012 har VoO nämnden ett uppföljningsansvar för ca 500 beslut inom Hemtjänst/Hemvård, ca 300 beslut inom Särskilda boenden, ca 160 beslut inom LSS Boende och ytterligare ca 200 beslut inom daglig verksamhet, LASS, kortidsvistelse för barn och unga.
Det nya interna resursfördelningsystemet är en bra början för att införa en Vård- och Omsorgspeng som är individuellt anpassad.

Detta innebär att Myndighetsverksamheten inom VoO behöver förstärkas med ett antal Biståndshandläggare.

I början på 2013 öppnas ett nytt LSS boende. Folkpartiet vill upphandla driften av detta LSS-boende enligt LOU. Ytterligare ett LSS-boende kan bli aktuellt under perioden. Även för detta boende bör i så fall driften upphandlas.

Majoriteten vill också bygga ett nytt psykiatriboende med åtta platser. Avsikten med detta är att minska antalet externt köpta platser. Underlaget för detta beslut är högst bristfälligt. Vi saknar uppgifter om alternativa lösningar, kostnads– och verksamhetskalkyler. Dessutom skulle ett sådant beslut strida mot majoritetens eget mål om att göra det möjligt för privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv.

Budget 2013 borde också ha en ekonomisk konsekvensbeskrivning av Socialstyrelsens nya regler för demensboende. Dessa regler börjar gälla 1 januari 2014. Redan under 2013 måste VoO nämnden göra personalförstärkningar. Priset för att höja personaltäthet 1/10 ca 10 miljoner. För att Eslöv skall kunna nå upp till medeltalet (3) i Skåne och Sverige behöver uppskattningsvis VoO Budgeten tillföras ca 20 miljoner.

Vi ser allvarligt på att majoriteten inte uppmärksammar den låga aktiviteten att göra aktiva val bland de som beviljas bistånd enligt SOL inom Ledsagning, Service och Personlig omvårdnad (Hemtjänst/Hemvård). Kommunen har enligt Lagen om Valfrihet (LOV) skyldighet att informera brukarna om vilka val som är möjliga. Informationen skall vara neutral. Biståndshandläggarna som har som uppgift att ge denna information får inte ge råd om utförare. Uppgiften är att informera om vilka uppgifter utförarna kan stå till tjänst med. Det skall också informeras om möjligheten att byta utförare om man inte är nöjd med sitt första val. Information om de olika utförarna skall också finnas på kommunens hemsida.

När Kommunfullmäktige beslutade att införa LOV i Eslövs hemtjänst fastställdes att kommunen skulle vara ”ickevals-alternativ” inledningsvis. Efter ca ett år skulle vi se över systemet med ”ickevals-alternativ”. Nu har det går två år sedan beslutet om LOV. Det är dags att se över systemet med ”ickevals-alternativ”. Att vara ”ickevalsalternativ innebär en konkurrensfördel gentemot de andra leverantörerna i LOV-systemet. Ett nytt ”ickevals-system” bör utarbetas i samråd med de lokala LOV-företagen.

Idag finns det nästan 20 % fler personer som har beviljats någon form hemtjänst/hemvård än för ett år sedan. Det skulle underlätta för alla verksamheter om eslövsborna gjorde fler aktiva val. Det finns ledig kapacitet som idag inte utnyttjas inom LOV-systemet. Det är i detta sammanhang värt att notera att det inte finns några stora entydiga skillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg enlig en rapport från Socialstyrelsen i maj 2012.

Folkpartiet menar att majoritetens Budgetförslag 2013 plan 2014 – 2015 inte uppmärksammar kommande genomgripande förändringar i Eslövs vård och omsorg. Eftersom vård och omsorg tillsammans med skolan är kärnverksamheter inom kommunen och lagreglerad så behöver mer resurser tillföras för att upprätthålla en hög kvalitet inom vården och omsorgernas verksamheter.

Eslöv 2012-09-20

Lesley Holmberg (FP)

2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar