tisdag 18 september 2012

Kommunen måste bli bättre på samarbete

2012 visar prognoserna att Eslövs hemvård/hemtjänst går 11 miljoner minus. Totalt går Vården och Omsorgen back 15,5 miljoner i år. Alla tecken tyder på en kraftig underfinansiering av Vård och Omsorgsnämndens budget 2012.

Det senaste året har Eslövs hemvård/hemtjänst ökat i volym med nästan 20 %. De som får del av hemtjänsten har större behov.

Ett annat besynnerligt problem är att så få av Eslövs äldre väljer andra alternativ än kommunens egendrivna hemtjänst. När vi beslutade om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslöv fattade vi samtidigt ett beslut om att kommunen skulle vara “ickevalsalternativet”. Detta var försvarbart under en kortare introduktionsperiod. Det vi också sa var att se över och införa en modell på “ickevalet” efter ca ett år. Att vara “ickevalsalternativ” innebär en klar konkurrensfördel gentemot de andra godkända leverantörerna. Jag tror att detta kan vara en av orsakerna till att Eslövsborna gör få aktiva LOV-val.

En annan orsak kan vara att kommunikationen mellan kommunens biståndshandläggare och de olika leverantörerna är för dålig. Kommunens ansvar är att informera de enskilda om de olika alternativen som finns och vilka tjänster de kan få hjälp med. Ett fungerande samarbete innebär också att leverantörerna skall kunna informera sina kunder om de tjänster/aktiviteter som kommunen erbjuder typ fixarservice, aktiviteter på t ex Karidal och andra ställen. De alternativa leverantörerna är en viktig resurs i Eslövs vård och omsorg.

Om inte samarbetet mellan kommunen och de privata alternativen blir bättre är risken stor att de privata företagen lämnar Eslöv. Detta skulle vara djupt olyckligt för kommunen som vill driva en aktiv näringslivspolitik. Det är god kommunal ekonomi att det går bra för vård och omsorgsföretagen i Eslöv. Det är givetvis ett krav att kommunen och de privata alternativen konkurrerar på lika villkor – vilket jag ifrågasätter om så verkligen sker idag.

För de enskilda skulle en återgång till tiden före LOV innebära att man inte kan byta leverantör om man är missnöjd med sitt gjorda val. För de som arbetar inom vård och omsorgsyrkena innebär det färre arbetsgivare att välja mellan. Eslövs Vård- och Omsorgsmonopol skulle återuppstå.

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar