onsdag 7 oktober 2009

Funderingar efter KS

På tisdagens dagordning stod Budget 2010, Delårsrapport och Prognos 3, kommunal borgen för Eslövs ridklubb, återigen anställning av förvaltningschef för Arbete och försörjning, överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänsten och nya regelverk och avgifter mm.

Två budgetförslag ställdes mot varandra – S-v-mp mot Alliansbudgeten (Alliansbudgeten hittar du på www.fokpartiet.se/eslov). De två budgetarna har i stort sett likartade anslag till nämnderna. Skiljelinjen ligger på framförallt investeringsbudgeten och på hur vi vill använda skattepengarna – viljeinriktningen. Budgetdiskussionen avslutades med votering där Sverigedemokraterna avstod från att rösta och därmed vann S-v-mp voteringen tack vare ordförandes utslagsröst. Allianspartierna reserverade sig mot beslutet.

Bokslutsprognosen visar på att årets resultat hamnar på + 7 miljoner vilket är 19 miljoner sämre än budgeterat. För godkänt, s-v-mp skulle nå sin egen målsättning minst 1 % av skatteintäkterna, skall resultatet 2009 vara ca 13 – 14 miljoner. Problemen finns hos framförallt Gymnasie- och vuxenutbildningen (-10.5 miljoner) och Barn- och familjenämnden (-3,1 miljoner). Regeringen har förstärkt Eslövs budget med nästan 40 miljoner under 2009 och 2010.

Ridklubben vill bygga ett nytt ridhus till en kostnad av 10 miljoner. För ett år sedan fick ridklubben 2 miljoner i bidrag och en kommunal borgen på maximalt 2,9 miljoner. Nu vill Ridklubben ha en utökad borgen till maximalt 4 miljoner. De ekonomiska beräkningar som vi ledamöter fick med handlingarna var undermåliga. Av den anledningen var jag tveksam till att bevilja ytterligare 1,1 miljon i kommunal borgen. Vår vikarierande ekonomichef Tomas Nilsson har de senaste dagarna gått igenom kalkylerna och förutsättningarna för att klubben skall orka med att bygga ett nytt ridhus. Efter genomgången av ekonomichefen och försäkringar om att vi skall få regelbunden uppföljning av ekonomin för ridhusbygget så kände jag att under de redovisade förutsättningarna kunde jag säga ja till det utökade borgensåtagandet. Ridklubbens verksamhet för funktionshindrade är en bra verksamhet som är värt att stödja.

Striden om anställningen av förvaltningschef vid Arbete och försörjning rullade vidare. S-v-mp vill endast förlänga vikariatet för den nuvarande vikarierande förvaltningschefen till 2009-12-31 Alliansen vill ha kvar vikariatet till längst till 2010-12-31 då vi går in i en ny mandatperiod. Striden handlar inte om nuvarande vikarierande förvaltningschef utan handlar helt om den översyn av den kommunala organisationen som partierna var överens om att göra inför den nya mandatperioden. S-v-mp säger i beslutsförslaget: "I budgetförslaget för 2010, 2011och 2012 finns förslag om att ledningsfunktionerna vid Arbete och Försörjning samt Gymnasie och Vuxenutbildningen skall samordnas från och med 2010." Detta kan jag inte tolka som något annat än en organisationsförändring. Vi har tillsatt en tvärpolitisk grupp för att se över kommunens organisation inför den nya mandatperioden. Från Allianspartiernas sida har det varit tydligt att vi inte vill göra några fler organisationsförändringar innan den nya mandatperioden och att det skall finnas en samsyn mellan partierna. Uppenbart är att s-v-mp går sin egen väg i denna fråga. Vid voteringen som följde vann Alliansförslaget att ha kvar den nuvarande vikarierande förvaltningschefen längst till 2010 – 12 - 31. Sverigedemokraterna röstade för Alliansens förslag och s-v-mp reserverade sig.

De båda färdtjänstärendena återremitterades på Folkpartiets förslag då det saknades yttrande från Kommunala pensionärsrådet och handikapporganisationerna i beslutsunderlaget. Det är förvånande att s-v-mp ville införa den nya taxan och de nya färdtjänstreglerna from med den 1 november. Anledningen kan man endast spekulera om. Nu blir det troligen så att de nya reglerna och taxan börjar gälla först 1 januari 2010.

Beslutsunderlagen hittar du på www.eslov.se under Politik och Påverkan, kommunstyrelsens sammanträde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar