onsdag 28 oktober 2009

Budgeten i KF

Här nedan följer mitt huvudanförande i budgetdebatten. Budgetdebatten är den debatt som ger oss i Eslövs kommunfullmäktige möjlighet att föra en allmänpolitisk debatt.
En majoritet i Kommunfullmäktige röstade för Alliansens budgetförslag. Nu tvingas s-styret till förhandlingsborden. Förhoppningsvis får vi en mer lyhörd kommunledning.

Det stora debattämnet blev Ekevalla. Cecilia ville ha reda på hur Alliansens förslag såg ut och anklagade oss för att mer eller mindre mörka. Cecilia ville vinna tid genom att föreslå en kompromiss när hon såg att hon riskerade att förlora omröstningen. Hon har haft gott om tid att förankra sitt förslag med Alliansen. Cecilia vet betydligt mer om Alliansförslaget än vad jag vet om socialdemokraternas Ekevallaförslag.
Jag hoppas nu att vi kan få igång renoveringen av Ekevalla så fort som möjligt och under 2011 sätta spaden i jorden för en ordentlig publik arena. Förhoppningsvis kan vi sen gå vidare med en utredning kring en ishall i Eslöv.

Grundskolans dåliga resultat måste få stor plats under 2010 i debatterna framförallt mot bakgrund av den nya gymnasiereformen som kommer att ställa högre krav på en gymnasieplats.

Efter budgetdebattan är det min bedömning att det nu bara återstår några formella beslut för att införa Lagen om Valfrihet i Vård och Omsorg och till en början med i hemtjänsten och sedan kommer den biståndsbedömda maten. Jag hoppas att vi slipper förhalningar av besluten. Tanken var att besluten skulle tagits redan i september - nu skriver vi snart november och den kommer också att gå men i december skall vi vara klara om s-sidan vill. Det handlar bara om vilja nu.

Mitt budgetanförande:
Yrkande: Bifall till Allians för Eslövs budgetförslag
Som liberal blir jag oerhört upprörd över den brist på tolerans mot flyktingar och invandrare som Sverigedemokraterna ger uttryck för i sitt budgetförslag. Sverigedemokraterna vill styra över människors liv.

Sverigedemokraterna vill att alla skall tycka och tänka svenskt. Sådana nationalistiska tankar har prövats genom historien och alltid slutat med diktatur och förtryck mot oliktänkande. Människors frihet har beskurits med hänvisning till något högre syfte. Jag är oerhört upprörd över att sådana tankar har fått fotfäste i Eslöv.Samarbete med Sverigedemokraterna är för mig och Folkpartiet i Eslöv fullständigt uteslutet.

I Skånskan ger Cecilia uttryck för att Alliansbudgeten skulle vara en kopia av socialdemokraternas budget. Så till vida kan det stämma att vi ute i nämnderna har tagit driftbudgeterna i enighet mellan alliansen och s-sidan. Skillnaderna finns i Hurfrågorna inte i kronorna och örena. De stora skillnaderna finns i investeringsbudgeten och då framförallt i Ekevallaprojektet. Det är angeläget att Eslöv får en publik arena värd namnet. Projektering och finansiering måste göras klart under 2010. Upprustningen av Ekevalla bör påbörjas så fort det är möjligt.

Från Folkpartiets sida vill vi gärna införa det som ekonomerna kallar ”fullfonderingsmodellen” i redovisningen så vi kan se hur pensionsskulden påverkar Eslövs ekonomi – precis så som revisorn Henry Nilsson påpekat de senaste åren. Fullfonderingsmodellen införs i Region Skåne och är redan införd i t ex Lund.

Det är alldeles nödvändigt att vi gör en översyn av kommunens organisation så den blir bättre anpassad till dagens krav. Arbetet är påbörjat men vill inte lyfta.

2008 var det mindre än 84 % av niorna som lämnade grundskolan i Eslöv med behörighet till något nationellt program på Gymnasiet. År 2000 var det drygt 93 % av niorna som var behöriga.
Ett av de största programmen på gymnasiet är IV-programmet. IV-programmet har elever som saknar behörighet från grundskolan till något nationellt program. Det som bekymrar mig är att när den nya gymnasiereformen träder i kraft och det kommer att krävas att man skall ha godkänt i 12 ämnen – mot idag enbart i 3 – hur många blir det då som inte klarar behörigheten till gymnasiet?
När man analyserar vår grundskola ser man bl a att 91 % av Sveriges kommuner lägger mer pengar per elev än vad vi gör. 93 % av kommunerna har högre utbildningskostnader än Eslöv. 90 % av Sveriges kommuner har färre elever per lärare än Eslöv. Nästan 60 % av Sveriges kommuner har fler behöriga lärare än Eslöv. Detta är siffror som vi plockat fram från SKLs och Skolverkets hemsidor. Om detta har någon betydelse för våra niors betygsresultat kan jag inte vara säker på – men jag tror inte det är obetydligt för betygsresultaten. Den som är intresserad kan ta del av hela vår analys på vår blogg.

Vi har en väldigt bra vård och omsorg i Eslöv. Det är inte ofta som vi är oeniga i nämnden. För att göra en bra vård och omsorg bättre och nå upp till vår vision om Sveriges bästa Vård och Omsorg behöver vi mer av valfrihet i välfärdstjänsterna.

Valfriheten är viktig främst för att förbättra kvalitén på välfärdstjänsterna. Valfrihet innebär att man skall ha möjlighet att enkelt byta vem som skall utföra tjänsten/servicen. När man är missnöjd vill man självklart byta till något som är bättre. Olika former av valfrihetssystem för över makten från oss politiker och tjänstemän till den enskilde kommunmedborgaren.

Andra fördelar med valfrihetssystem är:
· Småföretag kan växa genom att dom kan konkurrera med kommunen och andra företag på lika villkor.
· Företagen har möjlighet att jobba över kommungränserna – vilket gör att arbetsmarknaden blir större för vård och omsorgspersonalen.
· Man konkurrerar främst med kvalité.

Som jag bedömer det finns det en majoritet för att införa LOV inom hemtjänsten som ett första steg. Detta bör vi kunna besluta om senast på KF i december – och valfrihet inom Eslövs hemtjänst kan förverkligas den 1 september 2010. Förvaltningens utredning blev klar redan i september och det är den bästa utredning som jag sett i denna kommun.

Allians för Eslöv vill införa att man från 75 års ålder skall få möjlighet till 8 timmars hjälp och service utan biståndsbedömning. Vi vill också införa en trygghetspolicy i biståndsbedömningen att när man fyllt 90 och önskar flytta till någon form av äldreboende så skall det beviljas.
Vi vill också införa en rättighet för personer med psykiska funktionshinder som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS – även dom skall ha rätt till daglig verksamhet i Eslöv.
Dessa förslag bör utredas och införas skyndsamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar