tisdag 27 mars 2012

Individanpassa vården och omsorgen

Under rubriken “Äldrevården en tickande bomb” visar Nya Kommunpartiets Bertil Jönsson sin brist på kunskaper om Eslövs äldrevård. Enligt socialstyrelsen och egna mätningar ligger Eslöv väl över medel på de flesta indikatorer när det gäller kvalitén på äldreomsorgen. Eslöv har hög kvalitet till ett lågt pris på äldrevården och omsorgen. Detta tyder på hög effektivitet dvs vi får ut mycket för skattepengarna. Dock har vi ännu en bra bit kvar till visionen “Sveriges bästa vård och omsorg”.

För att närma oss visionen behöver vi framförallt individanpassa vården och omsorgen i hemtjänsten och  på våra särskilda boenden. Jag menar att en lagstiftning om en minimibemanning på särskilda boenden inte är optimalt. Istället skulle jag vilja se en bemanning som tar hänsyn till den enskilde personens vårdtyngd. Att fastslå en viss minimibemanning är alltför trubbigt och ineffektivt och ger inga garantier för en bättre vård- och omsorgkvalitet för den enskilde åldringen.

Att vi i Eslöv behöver öka på bemanningen i hemtjänsten och på våra särskilda boenden är ingen nyhet. Däremot behöver vi ett flexiblare resursfördelningssystem som tar hänsyn till den enskilde personens vård-/omsorgsbehov. En person med flera olika diagnoser kräver mer vård- och omsorgsresurser än en person med ett friskt åldrande. En demensavdelning kräver mer resurser än en vanlig boendeenhet. Problemet är att det finns alldeles för många personer som har diagnosen demens och alldeles för få demensplatser på våra särskilda boenden. När resurser fördelas borde man ta mer hänsyn till vård och omsorgsbehovet än antal personer i en viss åldersgrupp.

Om Eslöv skulle satsa på att öka personaltätheten på våra äldreboenden enligt Socialstyrelsens bedömning från 1 till rikssnittet 3 skulle Vård och Omsorgsnämnden behöva tillföras ytterligare ca 20 miljoner (42 anställda). Är detta ett effektivt sätt att använda skattepengarna? Jag är tveksam.

Personalen i Eslövs vård- och omsorg gör ett fantastiskt bra jobb i en väldigt krävande arbetsmiljö. En bättre personalpolitik skulle vara att komma ifrån deltidstjänster, delade turer och visstidsanställningar och i stället kunna erbjuda fler heltidstjänster. Detta är inte okomplicerat ur schemasynpunkt eftersom vård och omsorg utföres alla dygnets 24 timmar. Här krävs flexibilitet från både arbetsgivaren, fack och medarbetarna.

Vården och omsorgen om våra äldre och funktionshindrade och skolan är de viktigaste framtida välfärdsfrågorna och behöver diskuteras och debatteras mer i Eslöv. Eslöv har en bra vård och omsorg men den kan bli bättre.

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar