söndag 22 januari 2012

Varför skall man inte själv få bestämma även om man är gammal?

Beskedet från Vård och Omsorgsförvaltningen i Eslöv är att inga personer över 90 år nekas en DSC01217plats på särskilt boende vid biståndsbedömningen. Under 2011 nekades tre personer i 90 års åldern särskilt boende. En person överklagade och fick rätt, en person beviljades särskilt boende i en annan kommun, den tredje personen lät sig nöjas.

Påståendet från förvaltningen stämmer alltså inte – 90-åringar nekas särskilt boende i Eslöv. Givetvis är det inte tjänstemännens fel – de följer de direktiv de får av de styrande S- och M-politikerna.

Givetvis är det den enskildes behov som skall vara avgörande i biståndsbedömningen allt enligt socialtjänstlagen. I den redovisning som gjordes 2010 av utredningsuppdraget som gavs i Budget 2010 står det: ”En modell som används i många kommuner är sk förenklad handläggning, vilket i praktiken innebär att handläggaren kontrollerar att personen uppfyller kommunens kriterier för att få tillgång till en viss insats, men inte gör någon närmare utredning av individens behov. Ett sådant kriterium kan vara att ha uppnått en viss ålder. Enligt Socialstyrelsen är det lagligt att handlägga biståndsansökningar på olika sätt, men uttalar sig inte generellt om lämpligheten av att tillämpa förenklad handläggning, utan det beror på hur kommunens riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning är utformade.

En biståndsbedömning som innebär att alla personer i en viss ålderskategori ska beviljas en viss typ av insats, förutsätter alltså att riktlinjerna för biståndsbedömning utformas utifrån detta.”

Slutsatsen är då att det finns inga lagliga hinder för att införa en policy i biståndsbedömningen att en person i 90 års åldern skall med förenklad handläggning kunna beviljas plats i särskilt boende. Det är alltså en fråga för politiken att ändra på riktlinjerna för biståndsbedömningen.

Idag hänvisar handläggarna till att “med utökad hemtjänst kan xx bo kvar i sitt boende”. Detta trots att 90 åringen känner sig otrygg pga nedsatt syn, yrsel, ensamhet, sviktande allmäntillstånd - fysiskt och psykiskt.

För mig är det självklart att man ansöker inte om särskilt boende om man inte behöver. Det behövs ingen speciellt livlig fantasi för att förstå att man flyttar inte frivilligt om man är 90 år om det inte finns speciella skäl. Otrygghet borde jämställas med fysiska och psykiska funktionshinder i biståndsbedömningen i Eslöv.

Nu är det upp till Socialdemokraterna och Moderaterna att ändra riktlinjerna. Hitintills säger dom nej. Är skälet till nejet ekonomiska – dvs det är billigare med hemtjänst än en plats i äldreboende? Bryr sig S och M inte om den enskilde gamlingen egna val och önskemål? Välfärden sätts ur spel på den sista delsträckan här i livet. Ändra riktlinjerna!

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden, Eslöv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar