torsdag 20 maj 2010

Klart att införa Lagen om Valfrihet i Eslöv


Så är det då klart för införandet av Lagen om Valfrihet i Eslövs hemtjänst från och med september månad. På onsdagskvällen tog Vård och Omsorgsnämnden de sista besluten om förfrågningsunderlag och regelverket för att bli godkänd leverantör.

In i det sista visade Socialdemokraterna sin ovilja mot valfrihetsreformen, det tycks som att Socialdemokraterna inte tror att gamla inte själv kan fatta beslut om hur man vill ha sin vård och omsorg och vad som är bra kvalitet. Socialdemokraterna försökte in i det sista fördröja införandet av Lagen om Valfrihet – helt i linje med hur dom agerat hela mandatperioden. Fördröj, förhala, krångla till det.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss med följande anledningar:

 1. Handlingarna kom först till en del ledamöter i måndags.
  Detta är givetvis beklagligt men i detta fall inte ett gångbart argument då beslutsunderlaget har varit utsänt och diskuterats av Arbetsutskottet vid två tillfällen sedan april. Inom Alliansen har vi haft en diskussion kring arbetsmaterialet och framfört våra synpunkter till förvaltningen. Samma möjlighet har socialdemokraterna haft. Därför menade vi att det fanns ingen anledning att återremittera handlingarna av denna orsak.
 2. Under 3.1.3 ville socialdemokraterna införa en punkt att godkända leverantörer också skall omfattas av IIP (Investors In People).
  Detta skulle innebära en konkurrensbegränsning då ett sådant krav sannolikt skulle överklagats. IIP är ett kvalitetssystem för hur man leder organisationen – inte som socialdemokraterna hävdar en kvalitetssäkring av tjänsterna. Tjänsterna kvalitetssäkras genom den kontroll som skall göras av den nya myndighetsorganisationen och kravet på att leverantören skall arbeta enligt Vård och Omsorgsnämndens kvalitetsdeklarationer för hemtjänsten (som det råder bred politisk enighet kring). Kvaliteten på tjänsterna säkras också av möjligheten till omval av leverantör för den enskilde personen.
 3. Under punkten 8 Lagar och Kollektivavtal – ville Socialdemokraterna ställa krav på kollektivtal hos leverantören.
  Detta krav är rättsligt prövat i Region Skåne och fälldes i rätten.
 4. Socialdemokraterna ville göra tillägget om en miljökonsekvensbeskrivning.
  Ett obegripligt tillägg som förs fram i allra sista minuten, vars enda syfte skulle vara att fördröja införandet av LOVen, vilket i sin tur skulle innebära att Kommunfullmäktiges beslut inte skulle kunna verkställas i september.
 5. Beslutsats 2 ville Socialdemokraterna ha följande lydelse: "Uppdra åt AU och förvaltningschefen att godkänna leverantörer som uppfyller ställda krav samt att teckna avtal i enlighet med avtalsmallen i förfrågningsunderlaget".
  Det vore skräp till förvaltningschef om denne inte skulle ha förtroendet att på delegation följa givna regelverk. Delegationsärenden skall redovisas för nämnden. Skulle något oklarhet framkomma har förvaltningschefen alltid möjlighet att vända sig till nämnden och dess AU. Onödig byråkrati behövs inte. Vad skulle vi som politiker tillföra i en ren kontrollfråga?

Det är alldeles uppenbart att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet starkt ogillar införandet av reformen om Lagen om Valfrihet i Eslöv.

När nu de sista besluten är fattade känner jag mig personligen oerhört glad över att vi tillsammans, Folkpartiet och de andra Allianspartierna, trots hårt politiskt motstånd lyckats infria vårt viktigaste vallöfte i Eslöv om att riva det kommunala vård och omsorgsmonopolet inom hemtjänsten. Av bara farten har utredningsarbetet påvisat effektivitetsbrister i vår kommunala hemtjänst som nu kan bli effektivare. Slutsumman blir en effektivare hemtjänst med högre kvalitet för den enskilde. Förvaltningen har gjort ett alldeles utmärkt utredningsarbete kring LOVen.

Nu hoppas jag på att Vård och Omsorgsföretagen ansöker om godkännande och vi inom ett par års tid har en fungerande valfrihet inom Eslövs hemtjänst. Arbetet med att riva ytterligare delar av Eslövs kommunala vård- och omsorgsmonopol går nu vidare.

Nämnden beslöt också att lämna över utredningarna om "Särskilt boende till personer som fyllt 90 år", "8 timmars hjälp och service till äldre utan biståndsprövning" samt "Daglig verksamhet till personer med psykiskt funktionsnedsättning" till Kommunfullmäktige. Utredningsuppdragen låg som delar i Budget 2010.

För närvarande ser också budgeten för året bra ut med ett förväntat resultat på +1,3 miljoner för Vård och Omsorg.

Lesley Holmberg (FP)

Vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden i Eslöv.

| SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar