söndag 21 februari 2010

Hur kunde det bli plus 9,9 miljoner?


I veckan fickan vi föredragit det ekonomiska utfallet för 2009 i Vård och Omsorgsnämnden. Det hela slutade, överraskande, på ett budgetöverskott på 9,9 miljoner. Vän av ordning ställer sig givetvis frågan hur kunde det bli så? Prognoserna under året har visat på nollresultat utom decemberprognosen som visade att vi skulle göra ett plus på ca 3 miljoner. Det blev något mer.

Vad var orsaken? För nästan ett år sedan var finanskrisens konsekvenser ett ständigt diskussionsämne i partierna, mellan partierna, i förvaltningsledningarna och kommunledningen. Frågan som sökte svar var hur kan vi bevara och utveckla välfärden under krympande ekonomiska förutsättningar? Kommunledningen gav i budgetanvisningarna för 2010 order om att förutom 100-procentsalternativet skulle nämndernas budgetförslag innehålla även ett 98 % budgetförslag. I Vård och Omsorgsnämnden enades vi politiskt om ett 98-procentsförslag och förvaltningen fick omedelbart anpassa verksamheten efter 2010 års budgetförslag. Överskottet på 9,9 miljoner motsvarar den 2 % besparing som gäller för 2010. Den 1 januari 2010 är Vård och Omsorgsnämndens budget således anpassad. För mig som politiker är det lätt att dela ut en guldstjärna till förvaltningen och medarbetarna för att snabbt anpassa verksamheten till den ekonomiska realiteten.

Allt är dock inte bra. Hemtjänsten gjorde ett underskott i storleksordningen 5 miljoner och institutionsplaceringarna visade röd siffra gentemot budgeten (- 1,5 miljon). Prognossäkerheten måste bli bättre.

Nu är jag övertygad om att VoO-förvaltningen kommer att fixa problemet med prognoserna, inte minst mot bakgrunden av kommunfullmäktiges beslut att införa Lagen om Valfrihet i hemtjänsten från och med september 2010. Beslutet innebär att kommunens egen hemtjänst konkurrerar med andra företag på lika ekonomiska villkor. Vilket i sin tur innebär att kostnaderna för en hemtjänsttimme kan förutsägas - kostnadskontrollen blir effektivare. Lagen om Valfrihet innebär således inte enbart en kvalitetsreform för Eslövs hemtjänst.

Under några års tid har jag försökt få igång en debatt kring äldres boende i Eslöv. 2015 kommer de äldre Eslövsborna (80 år och äldre) att öka, fler äldre kommer att behöva hjälp och stöd. Efterfrågan på olika typer av äldreboenden kommer att öka – våra 80 åringar kommer inte att nöja sig med enbart "Särskilda boenden", man kommer att ställa krav på boenden anpassade för olika behov och service. Våra nya 80 åringar kommer att ställa krav på att själv få bestämma hur servicen och boendet skall vara utformat. Samhällets stöd och service måste anpassas efter deras krav. Våra nya 80 åringar kommer inte att acceptera att politiker och tjänstemän skall bestämma över deras vardag. Kraven är rimliga – även om man fyllt 80 vet man själv bäst hur man vill ha det, man har nästan 80 års erfarenheter av att fatta egna beslut, man är fortfarande myndig.

En annan utmaning blir att svara upp mot kraven från unga personer med funktionshinder. Bostäder, service och fritid skall vara anpassat så dom kan leva ett så oberoende liv som möjligt trots sitt funktionshinder.

Valdebatten om Eslövs Vård och Omsorg kommer att handla om dessa frågor dvs människorna är viktigare än systemen. Debatten kommer att handla om mångfald, valfrihet och integritet. Visionen är att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar