lördag 13 juni 2009

Hot går före hut!

Partiöverläggningarna om kommunens organisation för politiken, förvaltningarna och myndighetsutövningen har nu haft sitt möte nr 2. Till mötet den 9 juni skulle vi haft ett utredningsmaterial på konsekvenserna av att slå ihop utskotten Arbete & Försörjning och Gymnasie- och Vuxenutbildning till en ny nämnd att ta ställning till. På fredagen, vid lunchtid, fick vi gruppledare ett hastigt skrivet mail med socialdemokraternas förslag. Det var det "utredningsmaterial" som vi skulle ta ställning till. Det var inte det material som vi varit överens om vid första mötet att vi skulle ha. Allianspartierna förkastade den så kallade utredningen.

Överläggningarna var ett krav från Allianspartierna för att gå med på den underliga ombildningen av kommunstyrelsen och nerläggningen av nämnden för gymnasie- och vuxenutblldningen som bara hade ett syfte, att bli av med KS förste och andre vice ordförande. En mycket konstruerad organisationsförändring där socialdemokraterna gav bort en ks-plats till Sverigedemokraterna för att nå sina syften. Denna omorganisation var det undantag som bekräftar regeln att inte göra stora ändringar i den politiska nämndsstrukturen och förvaltningen under pågående mandatperioden. I Eslöv har vi haft överenskommelsen att det skall finnas enhällighet och klar politisk majoritet för en förändring och att den skall göras vid mandatskifte.

Nu har det gått två månader och Socialdemokraterna är på väg att bryta denna överenskommelse. Cecilia Lind lät meddela att om vi inte går med på att anställa en förvaltningschef för GoV och A&F och slå ihop dessa två utskott till en ny nämnd från och med den 1 januari 2010 kommer socialdemokraterna lägga denna organisationsförändring i budgeten. Hot går före hut!

Vad vill folkpartiet med denna organisationsöversyn? Vi har framfört att vi vill ha en total översyn av kommunens politiska organisation, vår förvaltningsorganisation och hur vi har organiserat myndighetsutövningen. Vi ställer frågan har vi den mest effektiva organisationen för att ge medborgarna den bästa servicen och kvalitén på kommunens tjänster. Vi vill vända på alla stenar och se om vi kan göra något bättre. Vi vill att denna översyn skall vara klar i maj 2010 för att kunna beslutas i KF före valet i september.

Socialdemokraterna säger nej till en sådan översyn och menar att det är alldeles för omfattande och omöjligt att göra. Självklart är det inte så. Det socialdemokraterna inte vill se är att besluten om genomförande av eventuella förändringar görs etappvis men att själva strukturen skall vara klar före valet. Socialdemokraterna vill göra förändringar löpande, ad hoc, utan att ha en klar bild av helheten och vart man vill komma. Detta ställer inte Folkpartiet upp på.

Vi i Folkpartiet har gjort en omvärldsanalys och kunnat konstatera att det finns något rätt svar på hur en kommun skall organiseras. Mångfalden av modeller för kommunernas organisation av politik – förvaltning – myndighetsutövning är stor. Eslöv har en modell där vi har en nämnd, en förvaltning och där kommunstyrelsen är både en strategisk och verkställande nämnd. Enligt Folkpartiet skall kommunstyrelsen endast vara ett strategiskt ledningsorgan för kommunen. Vi vill också att kommunfullmäktige som är det enda folkvalda organet skall få större möjligheter att jobba med demokratifrågorna. Vi ser gärna att det finns en ekonomiberedning i kommunfullmäktige. Vi kan också tänka oss att samtliga politiker ingår i något geografiskt utskott. Vi kan tänka oss att de olika råden (pensionär, handikapp, brottsförebyggande, folkhälsa, ungdomsfrågor) sorterar direkt under kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande borde ha titeln "Borgmästare", detta för att få en bättre anknytning till europa och världen där högste ansvarige politiker i kommunerna är Borgmästaren.

Vi diskuterar en nämnds- och förvaltningsstruktur där en förvaltning kan jobba mot olika nämnder – mindre nämnder och större förvaltningar. En sådan modell skulle innebära att fritidspolitikerna får större möjligheter att specialisera sig och större förvaltningar kan jobba flexiblare både ur ett medarbetarperspektiv och kunskapsperspektiv. Vi vill ha ett organ som sköter produktionen av tjänster och service. Med en sådan organisationsstruktur blir politiker- och tjänstemannarollen tydlig.

Som det ser ut för dagen upplever jag socialdemokraterna som ovilliga och att dom nu kör sin välkända strategi förhala – fördröj – förkasta. Nu när socialdemokraterna har stärkt sin makt genom organisationsförändringen 1 april genom att dom har egen majoritet i KS på grund av att Sverigedemokraterna aldrig är fulltaliga i KS och KF och kan utöva sin vågmästarroll. I min egen nämnd (Vård och Omsorg) ser jag aldrig till Sverigedemokraternas ledamöter och därför får Alliansen majoritet. Men våra förslag förändras för det mesta i KS och KF.

Vi i Folkpartiet har specialstuderat Linköpings organisation och tror att Linköpings erfarenheter till stora delar kan överföras till Eslöv även om Linköping är en betydligt större kommun. Detta vill vi i Fp nu återstår och se hur långt vi kan bli överens med övriga partier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar