onsdag 4 februari 2015

En effektivare integration

Integrationspolitiken är dagens stora politiska fråga. Människor flyr från krig och förföljelse. SVT journalisten Fredrik Önnervall visar i sin reportageserie "Fosterlandet" (http://www.svtplay.se/video/2644174/fosterland/fosterland-sasong-1-avsnitt-4) på det fruktansvärda som händer de människor som tvingats på flykt och på den rasism och främlingsfientlighet som breder ut sig i Europa och Sverige.

Många tar sig till Sverige. De hoppas att de får möjligheten att åter bygga upp sina liv för sig själv och sina familjer. Detta är normalt mänskligt beteende. Människor har alltid rört på sig av olika skäl. Dessa rörelser har genom århundraden inneburit att människor invandrat till Sverige och denna invandring har alltid berikat Sverige som nation. Sverige skall ha en generös och human asyl- och flyktingpolitik. Sverige skall vara ett land befriat från rasism och främlingsfientlighet.

Sverige har en reglerad invandringspolitik och vi prövar människors asylbehov och flyktingskäl. Denna politik är statens ansvar. Kommunernas ansvar handlar om att ge hjälp till självhjälp, hjälpa till med att ordna bostad, jobb samt erbjuda utbildning i svenska språket så att man kan förstå och göra sig förstådd när man rör sig i samhället i olika situationer. Tyvärr har vårt system havererat. Människor far illa i vårt mottagningssystem. En del vill att vi skall stoppa asyl- och flyktinginvandringen. Andra vill sätta stopp vid ett visst antal asyl- och flyktinginvandrare. Jag delar inte den uppfattningen. Jag vill se att alla länder i Europa hjälps åt att hjälpa de som av olika anledningar söker asyl eller befinner sig på flykt. Likaså måste alla kommuner i Sverige ställa upp för dessa människor. Det duger inte att några kommuner inte vill hjälpa till.

Problembilden är de flesta överens om. Tyvärr saknar integrationsdebatten konkreta förslag. Ett undantag är arbetsgivarorganisationen Almega som i förra veckan presenterade en rapport med 11 konkreta förslag till en effektivare Integration (https://www.almega.se/politik-och-ekonomi?amne=integration). Denna rapport tar sin utgångspunkt i samarbete mellan staten, kommunerna och det privat näringslivet. Rapportens förslag förtjänar att diskuteras och förvekligande för att få till en fungerande integration för de enskilda människorna. Att människor får möjlighet att bygga sina liv och åter igen kan försörja sig själv och bidra till en positiv samhällsutveckling kan inte vara fel.

I Eslöv har ansvaret för integrationen lagts på den nya nämnden "Nämnden för Arbete och Försörjning".

Lesley Holmberg (FP)

2:e vice ordförande
Nämnden för Arbete och Försörjning, Eslöv

torsdag 24 april 2014

LOV en tillgång för Eslöv

Lagen om Valfrihet (LOV) syftar till att öka valfriheten och kvalitén inom Vård och Omsorg. LOV syftar till att föra över makten från politiker och tjänstemän till den enskilde medborgaren. LOV är nödvändig om Eslöv skall förverkliga visionen om Sveriges bästa Vård och Omsorg. LOV gör det möjligt att välja bort det man tycker är dåligt. LOV skall vara konkurrensneutralt mellan kommunen och de godkända vård och omsorgsföretagen. Inom ramen för LOV är det främsta konkurrensmedlet kvalité.

Konkurrensverket har genomfört en utvärdering av LOVen i kommunerna (Rapport KKV 2013:1). Konkurrensverket föreslår kommunerna åtgärder för att lyckas med reformen:

 • Inför en öppen och årlig redovisning av valfrihetssystemen vad gäller valfrihet, mångfald och konkurrens. (Görs ej i Eslöv).
 • Fokusera på långsiktighet. (Görs ej i Eslöv).
 • Inför turordning som icke-val. (I Eslöv är ickevalsalternativet kommunen).
 • Inför en öppen redovisning av prissättning utifrån egenregins kostnader. (Tveksamt om det görs i Eslöv).
 • Upprätta enkla och tydliga förfrågningsunderlag. (OK i Eslöv).
 • Utforma förfrågningsunderlag som stimulerar till profilering. (Görs ej i Eslöv).
 • Öka utrymmet för innovation och flexibilitet i biståndsbesluten. (Görs ej i Eslöv).
 • Underlätta brukarnas val vid vårdplanering. (Görs ej i Eslöv).
 • Underlätta brukarnas omval. (Görs ej i Eslöv).
 • Kommunens dubbla roll – skilj på rollen som beställare och utförare. (Görs ej i Eslöv.)
 • Tydliggör biståndshandläggarens roll för brukarnas val. ( Görs i Eslöv – dock bör riktlinjerna ses över.)
 • Inför en årlig öppen redovisning av kommunens efterkalkyl för egenregiverksamheten. (Görs i Eslöv – däremot är informationen svårtillgänglig.)

Nu har Eslövs socialdemokrater öppet deklarerat att dom kommer att riva upp LOVen i Eslöv om de vinner valet i september. LOVen infördes i september 2010 i Eslövs Hemtjänst efter att vi i "Allians för Eslöv" stridit med Socialdemokraterna under hela mandatperioden. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fördröjde och förhalade besluten under hela mandatperioden. I en kompromiss överenskoms mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna att "ickevals alternativet" skulle vara kommunen under det första året, därefter skulle en översyn av "ickevalsalternativet" göras. Från Folkpartiets sida krävde vi att så skulle ske när året gått. Tyvärr stod inte Socialdemokraterna fast vid överenskommelsen och Moderaterna avvisade också denna begäran. Detta föranledde att jag interpellerade Moderaterna i Kommunfullmäktige i oktober 2012. Tyvärr fortsatte Moderaterna att stödja sina Socialdemokratiska vänners idoga arbete med att undergräva LOVen och valfriheten i Eslöv. Moderaterna har inte under denna mandatperiod tagit några politiska initiativ för att stärka valfriheten inom vården och omsorgen i Eslöv, trots att dom utgjort en del av den styrande makten. Trots att valfrihet var en viktig fråga för Eslövsmoderaterna i valet 2010.

Nu när ett nytt val står för dörren säger Moderaterna att dom är emot att avskaffa LOV i Eslöv och inte delar Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa LOV i Eslöv. Givetvis välkomnar jag detta besked men jag misstror Eslövsmoderaterna när man har traskat patrull med Socialdemokraterna i Vård och Omsorgsnämnden under denna mandatperiod och "kompromissat bort" en hjärtefråga som valfrihet.

I Eslöv utförs nu ca 15000 hemtjänsttimmar per månad. Det är ca 2000 timmar mer än anslagsbudgeten tillåter. I stället för att utnyttja den kunskap och kompetens som finns i de godkända vård- och omsorgsföretagen (lokala småföretag som i huvudsak drivs av kvinnor) och den brist på utbildad och kompetent personal som kommer med de kommande stora pensionsavgångarna, samtidigt som vi får ca 1000 nya pensionärer under nästa mandatperiod – då vill socialdemokraterna minska arbetsmarknaden för vård och omsorgspersonalen och valfriheten för de äldre pensionärerna. I mitt tycke en sanslöst dålig politik som bygger på misstro mot företagen och en övertro på det kommunala vård och omsorgsmonopolet. Istället borde man se dessa småföretagare i Eslöv som hårt arbetande entreprenörer och en resurs för Eslövs vård och omsorg. Dom är värda ett bättre öde än att bli misstrodda.

Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister vill att makten över din Vård och Omsorg skall finnas hos politiker och tjänstemän. Det vill inte vi i Folkpartiet. Vi är övertygade att du vet bäst. Eslöv behöver mer valfrihet och mångfald – inte mindre.

Lesley Holmberg
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv.

SKD

Hemtjänstföretaget

Konkurrensverkets rapport.

måndag 3 mars 2014

Den gode lärarenJag läste nyligen boken ”Bildningsresan” av Leif Alsheimer, och det gav upphov till en hel del funderingar. Boken är mycket intressant och tankeväckande. Ett avsnitt i boken ”Den gode läraren” handlar om lärarnas betydelse för sina elevers utbildning, bildning och utveckling. Jag ska göra några citat ur boken. Alshemier skriver: ”Det finns många historier och vittnesbörd om lärares betydelse för enskilda elevers lycka och framgång, men få har beskrivit en lärares avgörande inflytande på ett så personligt, engagerat och gripande sätt som Albert Camus i sin självbiografiska, ej fullbordade barndomsroman ”Den första människan.” Alsheimer citerar ganska långa avsnitt ur Den första människan vilket inte låter sig göras här, men jag håller absolut med honom. Det är otroligt gripande. Slutsatsen är i alla fall att ”Camus gamle lärare (i folkskolan, mitt tillägg), German Louis, fick uppleva att hans faderlöse elev, från det fattiga, analfabetiska hemmet med en döv och nästan stum mor och en tyrannisk mormor, tilldelades nobelpriset i litteratur 1957.” Camus glömde aldrig Germain Louis och besökte honom årligen från 2:a världskrigets slut 1945 fram till sin död 1960.

Alsheimer skriver vidare: ”Germain Louis förkroppsligade den gode läraren. Han visste att utan bildning blir människan kvar i den värld, i den kultur, som hon råkade födas i. Han visste att alla kan förändras, att alla kan göra en ”bildningsresa” utifrån sina egna förutsättningar och att denna resa kan bära långt – oavsett bakgrund. Han visste att man som ung behöver hjälp för att kunna påbörja och genomföra en sådan resa, som går ut på att man odlar själens förmögenheter. Han visste hur han kunde bibringa sina elever kunskap och hjälpa dem att utveckla ”känslans skärpa och tankens inlevelse” – och han gjorde det också. Han såg till att hans elever klev på bildningståget och inledde den första resan mot att bli subjekt i sin egen rätt. German Louis förstod också att om eleverna skulle klara av denna resa, måste hans undervisning vara levande och rolig, engagerande och vägledande. Den måste kunna stimulera till fortsatt lärande och absolut inte pådyvla eleverna ”färdigtuggad föda”. Han insåg att detta fordrade respekt och aktning för eleverna, personligt engagemang från hans sida samt såväl vilja som förmåga att gå utanför givna ramar när så krävdes. Han måste vara ständigt närvarande för att ge uppmuntran och lugnande råd i avgörande ögonblick. Det krävdes helt enkelt ett övergripande ansvar för elevens utbildning, naturligtvis i förtroendefullt samarbete med dennes familj.”.

Det är måhända att ställa stora krav på lärare, men alls inga orimliga krav. En professionell lärare bör absolut sträva mot att bli en ”god” lärare enligt Alsheimers beskrivning. En professionell lärare ska bibringa sina elever både kunskaper och bildning, och måste bedriva undervisningen därefter.

Nu vidare till mina funderingar. En första undran är så klart huruvida dagens lärare motsvarar denna ”den gode läraren”, och mer specifikt hur förskollärarna och lärarna i Eslövs förskolor, grundskolor och gymnasieskolor gör det? Jag har inte tillräcklig insyn i skolan för att ha svaren, men jag är ganska övertygad om att det finns ett stort antal utmärkta lärare i Eslövs kommun, och att de gör ett mycket fint arbete. Det är bra. Vi behöver många ”goda ” lärare i kommunen. Alla våra barn och ungdomar förtjänar att få göra sina egna bildningsresor, utifrån sina förutsättningar. Elever från studieovana hem, likt Albert Camus, förtjänar att få stöd att nå så långt det bara går, och inte bara nöja sig med godkänt. Elever med bättre förutsättningar förtjänar att få stöd att nå så långt de kan, och elever med de bästa förutsättningar förtjänar stöd att nå det där extra.

Vidare funderingar är hur vi stöttar våra goda lärare, så att de får bra förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga arbete på bästa sätt? Får lärarna det stöd och de resurser de behöver? Kan ”övriga” arbetsuppgifter minska så att undervisning, kunskap och bildning får stå i fokus? Har vi bra rektorer och skolledare som har förmågan att vara ”goda” pedagogiska och organisatoriska ledare, och ge lärarna ett bra stöd? Ger vi lärarna, rektorerna och skolledarna tillräckligt bra lön för att attrahera de ”goda”? Är Eslövs kommun en attraktiv arbetsgivare för lärare och skolpersonal?

Ytterligare en fundering är hur många "mindre goda” lärare som finns i kommunen. Vad kan vi göra för att dessa också ska bli ”goda”? Kan vi öka motivationen och engagemanget? Eller finns det en grupp lärare som inte har ambitionen ens att göra ett bra jobb? Här har jag ännu mindre några svar, men för våra barns skull tycker jag inte vi har plats för skolpersonal med låga eller obefintliga ambitioner. Eslövs kommun måste satsa på att ha hög klass på personalen i skolan. Den ”gode” läraren gör underverk och alla våra barn, utan undantag, är värda att få kliva på bildningståget.

söndag 2 mars 2014

Folkpartiet på "Stehag framåt"

Folkpartiet deltog på "Stehag framåt"-dagen igår den 1 mars 2014. I paneldebatten tackade vår representant Daniel Rhodin för inbjudan och framförde en varm uppskattning för det starka engagemanget som finns i Stehag kring byns utveckling. Tidigare under dagen hade en mängd frågor, synpunkter, önskemål med mera, kring Stehags utveckling lyfts upp och diskuterarats av de deltagande byborna. Undertecknad var en av dessa, och jag kan intyga att engagemanget var stort, och att det kom fram en mängd utmärkta idéer och förslag. Vi i Folkpartiet ser fram emot att få en sammanställning av förslagen. Sammanställningen kommer att bli en del av underlaget i vårt arbete med att ta fram en handlingsplan för den politik vi vill driva de kommande åren. Jag ser också, både som Stehagsbo och som aktiv i Stehags Intresse- och Försköningsförening, personligen fram emot sammanställningen, och möjligheten att på lokalplanet få arbeta vidare med några av förslagen. Allt för en fortsatt utveckling av Stehag med omnejd.

Vidare lyfte Daniel fram Folkpartiets förslag om en satsning på byalagen i Eslövs kommun. Folkpartiet ser de ideella krafterna som en stor tillgång för utvecklingen i byarna. Med sitt engagemang och kunnande om hembygden kan byalagen uträtta underverk med relativt små medel. Folkpartiets förslag innebär ett grundbidrag, eller administrativt bidrag, till varje byalag på exempelvis 10 000 kr/år. Vidare föreslår Folkpartiet ett projektbidrag, där bidragets storlek kan variera. Byalagen kan ansöka om medel för att genomföra olika projekt för utveckling av sin ort. Det kan t.ex. handla om uppsättning av anslagstavla för informationsspridning, anläggning av plantering, anläggning av grillplats, o.s.v. I Folkpartiets budgetförslag för 2014 angav vi en totalsumma för byalagssatsningen på 300 000 kr/år. De exakta summorna kan gärna diskuteras. Under en prövoperiod kan kanske 300 000 kr/år vara en början. Det skadar kanske inte att nämna att i kommunfullmäktiges budgetdebatt den 25 november 2013 var det inget annat parti som nappade på vårt förslag, men vi tycker fortfarande det är bra och kommer att arbeta vidare med det. Förhoppningsvis kan vi få med fler partier efterhand, så att det går att realisera i någon form. Synpunkter på förslaget är varmt välkomna.

onsdag 18 december 2013

Utanförskapets ungdomar

Eslövs kommun har ett lagstadgat ansvar att informera ungdomar som slutat skolan om möjligheterna att få arbete och studera. Under 2014 kommer detta ansvar utökas till att även innebära skyldighet att aktivera dessa ungdomar.

Sedan två år tillbaka har det genomförts ett EU projekt – ”Tyst Kunskap” som redovisar utmärkta resultat just för de här ungdomarna. Nu lägger de styrande Socialdemokraterna och Moderaterna ner detta framgångsrika projekt.

I stället startas nya utredningar för att utröna hur man skall samverka mellan kommunens förvaltningar kring utanförskapets ungdomar. Samtidigt startar Arbetsförmedlingen i samverkan med Eslöv, Höör, Hörby ett nytt projekt, kallat ”Oden” kring ungdomarna i utanförskapet.

Resultatet hitintills är att 2 miljoner av EU-pengar har spenderats, medarbetare med specifika kunskaper kring dessa ungdomars problematik slutar eller går till andra verksamheter.

Det finns en politisk enighet i Eslöv om att dessa ungdomars framtid har hög prioritet - att ge dom möjligheter till utbildning och arbete. För att detta arbete skall krönas av framgång krävs samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och näringslivet. Någon måste leda detta arbete och lagstiftarna har lagt det ansvaret på kommunen.

Mot denna bakgrund är det dålig politik att lägga ner ”Tyst Kunskap” och starta nya projekt. Förändra det som varit dåligt med ”Tyst Kunskap” men vidareutveckla det som fungerat.


Lesley Holmberg (FP)

tisdag 8 oktober 2013

Från och med idag är valfriheten mindre i Eslöv

Idag lämnar de sista privata omsorgsföretagen LOVen i Eslöv. Från och med idag finns det endast kommunens hemtjänst kvar att välja på för de som behöver kvalificerad omsorg och sjukvård i hemmet. Nu återstår det enbart valmöjligheter inom servicedelen (städ, tvätt, handla).

Lagen om Valfrihet infördes i Eslöv i september 2010 efter hårt motstånd från Socialdemokraterna understödda av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I lagen poängteras det att det skall råda konkurrensneutralitet mellan kommunen och företagen. Det innebär att ersättningen och avgiften skall vara lika oberoende om man väljer kommunens hemtjänst eller något godkänt privat företag. Kommunen skall vara neutral och underlätta och informera om de olika alternativen. Om den enskilde inte väljer skall det finnas ett ”ickevalsalternativ”. I Eslöv beslöt Kommunfullmäktige att inledningsvis skulle kommunen vara ”ickevalsalternativet”. Ganska logiskt i uppstarten då det inte fanns några andra leverantörer av hemtjänst än just kommunens egna.

Många kommuner som infört LOV i äldreomsorgen har haft liknande skrivningar. Efter ca 1,5 år med LOV i Eslöv väckte jag diskussionen med Socialdemokraterna och Moderaterna i Vård och Omsorgsnämnden att det var dags att diskutera hur ”ickevalsalternativet” skulle utformas då jag ansåg att ”inledningsvis” nu var passerat. Socialdemokraterna tyckte inte så och de förvånade mig inte, däremot blev jag ytterst förvånad över att Moderaterna ställde sig helt på s-sidan. Moderaterna som varit för LOVen föregående mandatperiod och gjort sig kända som varma förespråkare av valfrihet. Nu har dom helt gett upp i Eslöv och tillsammans med Socialdemokraterna gjort att valfriheten åter blivit mindre i Eslöv. Detta beklagar jag djupt. Jag trodde att valfrihet och konkurrensneutralitet satt djupare i hjärtat hos eslövsmoderaterna.

S och M försvarade sig med att ”folk väljer inte och de som väljer väljer kommunen”, ”de privata företagen marknadsför sig dåligt”, ”våra biståndshandläggare informerar”. Om S o M vill värna konkurrensneutraliteten inför man ett system där ickevalsalternativet alternerar mellan samtliga godkända utförare. Att vara ickevalsalternativ är en konkurrensfördel. Det anser Konkurrensverket också.
Bristen på Biståndshandläggare kan ha inverkat på att informationen till den nye hemtjänstmottagaren inte blivit fullständig alla gånger. Man kan utifrån mänskliga aspekter ifrågasätta Biståndsbedömarnas neutralitet när de informerat då man tillhör samma organisation som den kommunala hemtjänsten/hemvården. Det är väl helt naturligt att man har större lojalitet med den egna organisationen. Samarbetet mellan kommunen och de privata vårdföretagen har inte heller fungerat helt friktionsfritt och för detta får nog båda parter ta på sig skulden. Intresset kunde varit större från de privata företagen när kommunen kallat till träffar. Bristen på rutiner kan ha viss betydelse.

Jag hoppas nu på en omstart där kommunen tar nya tag och får till en fungerande LOV-verksamhet i äldreomsorgen med ett system där ickevalsalternativet turordnas mellan kommunen och de godkända företagen. Att Socialdemokraterna vill återgå till det kommunala vårdmonopolet där politiker och tjänstemän bestämmer över den enskilde och vill avskaffa valfriheten förutsätter jag, men om Moderaterna i Eslöv ställer sig bakom en sådan återställare känns det som ett svek
.
LOVen fungerar dåligt i Eslöv och det finns många anledningar att se till att systemet börjar fungera som det var tänkt för den enskildes bästa och även kommunens. Just nu ökar antalet utförda hemtjänsttimma kraftigt. De privata omsorgsföretagen kan här vara en avlastning till den kommunala hemtjänsten med ökad kvalitet som följd. För de personer som jobbar i den kommunala hemtjänsten blir arbetsmarknaden mindre och därmed färre arbetsgivare att söka jobb hos. Näringslivet i Eslöv mister bra företag/företagare vi borde bejaka företagsverksamhet även inom vård och omsorg. Ersättningsnivåer och avgifter måste justeras. Fokus i Eslövs äldreomsorg måste vara den enskilde personens behov och inte politikers och tjänstemäns behov av regleringar och maktstrukturer. Eslövs vård och omsorg behöver mer valfrihet inte mindre.


Lesley Holmberg (FP)
2.e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

onsdag 19 juni 2013

Replik till Bertil Jönsson (NK) ang Billinge Skola. (SKD 2013-06-19)

Man kan utreda en fråga hur länge som helst. I det här fallet ansåg vi i Folkpartiet inte att ytterligare utredningar hade lett till något annat ställningstagande. Bertil skriver om "en andra chans", vilket bara är hyckleri. 31 ledamöter röstade för stängningen av Billinge skola, 17 emot. Det fanns alltså en stor majoritet för förslaget. Att förhala Billinge skolas framtid en månad till är inte "en andra chans", det är bara oschysst mot alla inblandade att inte ge besked. Det vet Bertil, men försöker vinna lite enkla poäng. Vi i FP hade olika uppfattningar om sakfrågan, men var överens om att ärendet förtjänade att bli avgjort så fort som möjligt.

Daniel Rhodin (FP), Gruppledare
Ann-Christin Waldén (FP), KF-ledamot
Lesley Holmberg (FP), KF-ledamot
Sven-Olov Wallin (FP), KF-ledamot
Astrid Nilsson (FP), ersättare KF.

Debattinlägg: Lesley i KF-debatten 2013-06-17 om Billinge skola

Jag förstår alla de i Billinge som vill ha kvar skolan. Jag kan dela deras frustration över det överraskande nedläggningsbeslutet. Själv kunde jag läsa om det i tidningen i april. Nog borde den politiska majoritetsledningen i BOF varit mer förutseende och haft en tidigare dialog med Billingeborna. Det hade sparat många hårda ord och dialog inför viktiga beslut är alltid rätt – även om beslutsförslaget blivit detsamma som det liggande.

Verkligheten är nu sådan att en nerläggning är oundviklig. Det går inte att bedriva en fungerande undervisning på en skola med endast 27 elever.

Man kan alltid ställa frågan varför inte fler föräldrar väljer att sätta sitt barn i en viss skola. Jag tycker det är rätt av föräldrarna att dom väljer den skola som bäst uppfyller deras behov. Det är fint att dom har möjlighet att välja utan att först kika i plånboken om dom har ekonomi att välja skola.

Folkpartiets ståndpunkt till nerläggningen av Billinge Skola bygger på följande fakta:

 • Vi har en Skolpeng som följer eleven. Skolpengen skall räcka till i stort sett allt förutom lokaler. För Billinge Skola räcker inte skolpengen till för att säkerställa lärarbehörighet och extra stöd för elever med särskilda behov och skolbibliotek mm. Som det är idag tas resurserna från Stehagsskolan.
 • Vi i Folkpartiet har varit pådrivande för att våra lärare skall få en lärarlegitimation, bättre uppföljningar i skolan, satsningar på lärarlyft, krav på skolbibliotek, skolhälsovård och bättre individualiserat stöd utifrån den enskilde elevens unika behov. Viktiga åtgärder för att skapa möjligheter för eleverna att klara skolan på ett bra sätt. Men det finns en baksida med alla ökande krav på skolans profession – riktigt små skolor får svårt att klara av kraven.
 • Det finns skolor i andra kommuner som är mindre än Billingeskolan och som drivs vidare. De flesta är motiverade av skälet att barnen skulle få en orimligt lång skolväg om skolan läggs ner. Så är det inte i Billinge – 5 km till Röstånga skola och 10 km till Stehagsskolan. På många platser i kommunen reser alla 6-åringar med buss till skolan ungefär lika långt. Så detta är inte något argument för att Billingeskolan skall vara kvar.
 • Även de sociala aspekterna och arbetsmiljön är ett problem. I MBL-förhandlingarna med Lärarnas Riksförbund finns det en bred enighet om att skolans litenhet inte är rimlig och innebär stora påfrestningar för LRs medlemmar.
  Rekryteringsläget till Billingeskolan är dåligt, eftersom bara deltidstjänster eller delade tjänster kan erbjudas. Det är väldigt få lärare som vill ha sådana jobb.Flexibiliteten i en liten skola bli lidande då den lilla skolan inte kan ha samma specialistkompetens och det blir svårare att anpassa elevgrupper eller avsätta mer personal där det behövs för tillfället. Dessutom blir likvärdigheten lidande när det inte finns resurser i den egna skolorganisationen.
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

måndag 10 juni 2013

Det är dags nu!

Vill du vara med och fatta besluten som påverkar din vardag i Eslövs kommun, Region Skåne och Sveriges riksdag nästa mandatperiod? Är du dessutom liberal är det dags att bli medlem i Sveriges liberala parti - Folkpartiet liberalerna.
Vill du vara med och rösta i våra provval till Riksdagen och Regionfullmäktige då måste du bli medlem före den 16 juni. Vår kandidat till Riksdagen, Daniel Rhodin samt vår kandidat till Regionfullmäktig, Ann-Christin Waldén behöver ditt röststöd. Senare i höst kommer vi att nominera kandidater till Eslövs kommunfullmäktige och i februari 2014 kommer valsedeln att fastställas på vårt årsmöte.
Klicka här för att bli medlem.

måndag 25 mars 2013


Originalet är alltid bättre än kopian

 

 
Så har då ytterligare ett parti bytt ideologi. Förutom Vänsterpartiet som säger sig lämnat kommunismen har nu också Centern lämnat sin gamla hemvist som ett intresseparti. Som liberal är jag glad när fler väljer att arbeta för den liberala ideologin – så välkommen alla gamla centerpartister som nu vill leva upp till begreppet att vara liberal. För det gamla bondepartiet återstår nu att övertyga sina väljare och alla medlemmarna att liberalismen är den ideologiskt rätta vägen. Lycka till!

Men nog är det så att kommunister alltid är bäst på kommunistisk ideologi, konservativa högerpartier är bäst på konservatism och socialismen tolkas bäst av socialistiska partier och nationalism bäst av nationalistiska partier. Sen finns det partier som framförallt företräder intressegrupper och som blandar ideologierna t ex. Socialdemokraterna som säger sig representera arbetarklassen och Bondeförbundet /Centern som sagt sig representera landsbygdens människor.  Jag tror att intressepartierna tid är förbi och framtiden tillhör de partier som har en ideologisk förankring i historien är framtidens vinnare i politiken
Liberalismen är den ideologi som går framåt i globaliseringens tidevarv. I svensk politik är Folkpartiet liberalerna orginalet.

Du som är intresserad av liberalismen kan läsa förslaget till Folkpartiets nya partiprogram. Klicka här.

Vill du bli en viktig del av den liberala rörelsen i Eslöv så besök FP Eslöv hemsida – www.folkpartiet.se/eslov
Lesley Holmberg
vice ordförande FP Eslöv

torsdag 24 januari 2013

Konkurrensverkets slutrapport om LOV

Idag har Konkurrensverket publicerat sin slutrapport om LOV. Rapporten tar bla upp just de problem som jag tagit upp i under hösten – ickevalsalternativet och konkurrensneutraliteten. Även KKV konstaterar att när kommunens egenregi är “ickevalsalternativ” är det hämmande för konkurrensen och valfriheten. KKV pekar också på att kommunens organisation har avgörande betydelse genom att myndighetsdelen (biståndshandläggningen) ligger i samma organisation som utförardelen – kommunens egen verksamhet gynnas. Ett annat problem som KKV pekar på är hur informationen till brukarna är utformad.

Utifrån rapporten hoppas jag att de styrande Moderaterna och Socialdemokraterna är beredda att ompröva sin negativa hållning. Det är viktigt om man tycker det är viktig att även eslövsborna skall ges möjlighet till egna val i Eslöv vård och omsorg. Vikten av att vård och omsorgspersonalen har flera arbetsgivare att välja bland, även för näringslivet i Eslöv har LOVen stor betydelse.

Läs mer om Konkurrensverkets rapport.

Lesley Holmberg
2.e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

fredag 19 oktober 2012

Dags att slå näven i bordet

För femtioelfte gången tycks den viktiga Pågatågtrafiken på Marieholmsbanan skjutas i sank av Trafikverket. Aldrig har jag varit så övertygad om att nu äntligen händer det – Marieholmsbanan blir verklighet! Denna gången fanns ett avtal som med vissa justeringar låg färdigt att skrivas under av kommunledningen, Region Skåne och Trafikverket.
Marieholmsbanan är lönsam från första tågavgången! För Eslövs kommun innebär Marieholmsbanan tillträde till arbetsmarknaden i nordvästra Skåne, miljövänliga persontransporter till Helsingborgsområdet och möjlighet att utveckla Marieholm som boendeort. Marieholmsbanan är också nödvändig för att järnvägstrafiken skall flyta genom Hallandsåstunneln.
Det är fullständigt oacceptabelt att centralbyråkraterna i Trafikverket åter skall sänka Marieholmsbanan. Det är dags att slå näven i bordet och få ansvariga i Stockholm att prioritera järnvägstrafiken i Skåne.

Skånskan

torsdag 11 oktober 2012

Vad vill Moderaterna i Eslöv med LOV?

Eslöv 2012-10-10

Interpellation till Vård och Omsorgsnämndens 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke (M)

”Allians för Eslöv” kämpade hela den föregående mandatperioden för att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslövs Vård och Omsorg. Trots hårdnackat motstånd från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet infördes LOVen i Eslövs hemtjänst i september 2010 efter KF-beslut 2010-01-25.

En av diskussionspunkterna i utredningen kring införandet av LOV i Eslöv var hur vi skulle utforma ”ickevalsalternativet”. I avtalsförslaget sid 3 p 2.5 skrevs följande in: ”inledningsvis ska kommunen vara ickevalsalternativet”. När avtalet beslutades i VOO-nämnden röstade Socialdemokraterna mot förslaget och reserverade sig.

Nu har det gått två år med LOV i Eslöv och det är dags att se över hur ”ickevalsalternativet” ska vara utformat framöver. Vid VOO AU den 9 oktober begärde undertecknad att ”ickevalsalternativet” skulle utvärderas/utredas”. Nämndens ordförande, Tony Hansson (S), sa nej till detta och lät meddela att detta inte är prioriterat av majoriteten.

Enligt 1 kap 2 § LOV ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när de tillämpar valfrihetssystem”. I 9 kap. 2 § står ”För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.”

LOVen reglerar inte på vilket sätt ickevalsalternativet skall utformas.

I Eslöv har vi beslutat att inledningsvis skall kommunen vara ickevalsalternativ. Konsekvenserna av detta beslut är:

 1. De privata utförarna av hemtjänst/hemvård blir inte behandlade ”på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt” då de inte kan få de kunder som inte kan eller vill välja.
 2. Kommunens Hemtjänst/Hemvård blir gynnade på ett icke konkurrensneutralt sätt.
 3. Nya privata utförare har svårt att komma in på marknaden.

I Konkurrensverkets yttrande om LOV 2008-05-19 Dnr: 185/2008 sid 2 säger Konkurrensverket: ”Konkurrensverket avstyrker förslagen om att låta egenregi eller en upphandlad driftentreprenad utgöra ickevalsalternativ. För att konkurrensen ska fungera effektivt till nytta för konsumenten är det viktigt att det råder konkurrensneutrala förhållanden på marknaden och att offentliga och privata aktörer behandlas lika”.

Mina frågor till VOO-nämndens 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke (M):

 1. Anser Du att det råder konkurrensneutralitet mellan kommunen och de privata utförarna?
 2. Delar Du och Moderaterna i Eslöv ordförande Tony Hanssons (S) åsikt att inte utvärdera/utreda ickevalsalternativet i LOV?

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

lördag 22 september 2012

Reservation Budget 2013 och plan 2014-2015, Vård och Omsorgsnämnden.

Ett av majoritetens mål för mandatperioden är: ”Möjligöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behoven ökar”. För de flesta av målen finns angivet måluppfyllelelser. Detta saknas för ovan angivna mål.

Förvaltningen skriver i sitt yttrande ”Vård och Omsorg har stora volymförändringar att hantera inom framförallt äldreomsorgen, men även en ökning inom LSS-verksamheten. Det är uppenbart att behoven av äldreomsorg och LSS insatser ökar. Det saknas i Budget 2013 och plan 2014-2015 skrivningar om hur målet skall förverkligas. Det är uppenbart att behoven ökar.

2013 börjar interna resursfördelningssystem införas inom VoO som innebär att en ”peng” följer med varje beslut från myndigheten till utföraren i verksamheten. Detta är positivt och tillämpas redan inom LOV för Hemtjänst/Hemvård , Ledsagning och Service. Oavsett om verksamheten drivs av kommunen eller godkända företag är ersättningen lika och ersättningens storlek beslutas av kommunen. Kommunen har ansvar för uppföljning och kontroll av att den enskilde får den beslutade insatsen. I augusti 2012 har VoO nämnden ett uppföljningsansvar för ca 500 beslut inom Hemtjänst/Hemvård, ca 300 beslut inom Särskilda boenden, ca 160 beslut inom LSS Boende och ytterligare ca 200 beslut inom daglig verksamhet, LASS, kortidsvistelse för barn och unga.
Det nya interna resursfördelningsystemet är en bra början för att införa en Vård- och Omsorgspeng som är individuellt anpassad.

Detta innebär att Myndighetsverksamheten inom VoO behöver förstärkas med ett antal Biståndshandläggare.

I början på 2013 öppnas ett nytt LSS boende. Folkpartiet vill upphandla driften av detta LSS-boende enligt LOU. Ytterligare ett LSS-boende kan bli aktuellt under perioden. Även för detta boende bör i så fall driften upphandlas.

Majoriteten vill också bygga ett nytt psykiatriboende med åtta platser. Avsikten med detta är att minska antalet externt köpta platser. Underlaget för detta beslut är högst bristfälligt. Vi saknar uppgifter om alternativa lösningar, kostnads– och verksamhetskalkyler. Dessutom skulle ett sådant beslut strida mot majoritetens eget mål om att göra det möjligt för privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv.

Budget 2013 borde också ha en ekonomisk konsekvensbeskrivning av Socialstyrelsens nya regler för demensboende. Dessa regler börjar gälla 1 januari 2014. Redan under 2013 måste VoO nämnden göra personalförstärkningar. Priset för att höja personaltäthet 1/10 ca 10 miljoner. För att Eslöv skall kunna nå upp till medeltalet (3) i Skåne och Sverige behöver uppskattningsvis VoO Budgeten tillföras ca 20 miljoner.

Vi ser allvarligt på att majoriteten inte uppmärksammar den låga aktiviteten att göra aktiva val bland de som beviljas bistånd enligt SOL inom Ledsagning, Service och Personlig omvårdnad (Hemtjänst/Hemvård). Kommunen har enligt Lagen om Valfrihet (LOV) skyldighet att informera brukarna om vilka val som är möjliga. Informationen skall vara neutral. Biståndshandläggarna som har som uppgift att ge denna information får inte ge råd om utförare. Uppgiften är att informera om vilka uppgifter utförarna kan stå till tjänst med. Det skall också informeras om möjligheten att byta utförare om man inte är nöjd med sitt första val. Information om de olika utförarna skall också finnas på kommunens hemsida.

När Kommunfullmäktige beslutade att införa LOV i Eslövs hemtjänst fastställdes att kommunen skulle vara ”ickevals-alternativ” inledningsvis. Efter ca ett år skulle vi se över systemet med ”ickevals-alternativ”. Nu har det går två år sedan beslutet om LOV. Det är dags att se över systemet med ”ickevals-alternativ”. Att vara ”ickevalsalternativ innebär en konkurrensfördel gentemot de andra leverantörerna i LOV-systemet. Ett nytt ”ickevals-system” bör utarbetas i samråd med de lokala LOV-företagen.

Idag finns det nästan 20 % fler personer som har beviljats någon form hemtjänst/hemvård än för ett år sedan. Det skulle underlätta för alla verksamheter om eslövsborna gjorde fler aktiva val. Det finns ledig kapacitet som idag inte utnyttjas inom LOV-systemet. Det är i detta sammanhang värt att notera att det inte finns några stora entydiga skillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg enlig en rapport från Socialstyrelsen i maj 2012.

Folkpartiet menar att majoritetens Budgetförslag 2013 plan 2014 – 2015 inte uppmärksammar kommande genomgripande förändringar i Eslövs vård och omsorg. Eftersom vård och omsorg tillsammans med skolan är kärnverksamheter inom kommunen och lagreglerad så behöver mer resurser tillföras för att upprätthålla en hög kvalitet inom vården och omsorgernas verksamheter.

Eslöv 2012-09-20

Lesley Holmberg (FP)

2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

tisdag 18 september 2012

Kommunen måste bli bättre på samarbete

2012 visar prognoserna att Eslövs hemvård/hemtjänst går 11 miljoner minus. Totalt går Vården och Omsorgen back 15,5 miljoner i år. Alla tecken tyder på en kraftig underfinansiering av Vård och Omsorgsnämndens budget 2012.

Det senaste året har Eslövs hemvård/hemtjänst ökat i volym med nästan 20 %. De som får del av hemtjänsten har större behov.

Ett annat besynnerligt problem är att så få av Eslövs äldre väljer andra alternativ än kommunens egendrivna hemtjänst. När vi beslutade om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i Eslöv fattade vi samtidigt ett beslut om att kommunen skulle vara “ickevalsalternativet”. Detta var försvarbart under en kortare introduktionsperiod. Det vi också sa var att se över och införa en modell på “ickevalet” efter ca ett år. Att vara “ickevalsalternativ” innebär en klar konkurrensfördel gentemot de andra godkända leverantörerna. Jag tror att detta kan vara en av orsakerna till att Eslövsborna gör få aktiva LOV-val.

En annan orsak kan vara att kommunikationen mellan kommunens biståndshandläggare och de olika leverantörerna är för dålig. Kommunens ansvar är att informera de enskilda om de olika alternativen som finns och vilka tjänster de kan få hjälp med. Ett fungerande samarbete innebär också att leverantörerna skall kunna informera sina kunder om de tjänster/aktiviteter som kommunen erbjuder typ fixarservice, aktiviteter på t ex Karidal och andra ställen. De alternativa leverantörerna är en viktig resurs i Eslövs vård och omsorg.

Om inte samarbetet mellan kommunen och de privata alternativen blir bättre är risken stor att de privata företagen lämnar Eslöv. Detta skulle vara djupt olyckligt för kommunen som vill driva en aktiv näringslivspolitik. Det är god kommunal ekonomi att det går bra för vård och omsorgsföretagen i Eslöv. Det är givetvis ett krav att kommunen och de privata alternativen konkurrerar på lika villkor – vilket jag ifrågasätter om så verkligen sker idag.

För de enskilda skulle en återgång till tiden före LOV innebära att man inte kan byta leverantör om man är missnöjd med sitt gjorda val. För de som arbetar inom vård och omsorgsyrkena innebär det färre arbetsgivare att välja mellan. Eslövs Vård- och Omsorgsmonopol skulle återuppstå.

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden

onsdag 6 juni 2012

Harlösadagen och Nationaldagsfirande

2012-06-06HarlösadagenEtt besök på Harlösadagen är alltid en trevlig upplevelse. Sillamackan hos Röda Korset är obligatorisk. Vimlandet bland gamla bekanta Harlösavänner är kanske höjdpunkten för en gammal harlösabo som jag.
Jag är full av beundran för Harlösa byalags engagemang för sin by och trakt. Fågelriket, traktens konstnärer, föreningslivet och inte minst företagen ställer upp mangrant. Så har du inte besökt Harlösadagen gör det nästa år.
2012-06-06HarlosaTraktorpar
Bilderna
Överst: Backluckeloppis på gröningen mitt emot Hotellet.
Nederst: Traktorparaden med idel gamla nostalgitraktorer. Dom kör så det osar!

måndag 4 juni 2012

Eslöv behöver mer av offentligt/privat samarbete

I veckan kunde vi läsa att Socialstyrelsen inte ser någon skillnad mellan privat och offentlig äldreomsorg. Socialstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande “idag behöver enbart enskilda verksamheter tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva ett särskilt boende för äldre”. Generaldirektören på Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm säger; “- Men jag tycker att de som bedriver äldreomsorg i kommunal regi borde ha samma krav på sig. Den som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för verksamhetens utformning, bemanning och om möjligheten att ge de enskilda äldre inflytande. Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg om äldre”. Generaldirektören har rätt – givetvis skall äldreomsorgen också vara konkurrensutsatt på lika villkor till gagn för den enskilde och kvalitén i äldreomsorgen.

I Eslövs hemtjänst borde t ex. ickevalsalternativet i LOVen (Lagen Om Valfrihet) alterneras mellan de godkända företagen. Det är en klar konkurrensfördel för kommunen att alltid vara “ickevalsalternativet”.

LO-kongressen vill förbjuda vinster hos “välfärdsföretagen”. Av vilken anledning inbillar sig LO att det skall finnas för mening med att starta ett företag om man inte får tjäna pengar på sin affärsidé? Är det så att LO tycker att det är fult att tjäna pengar på att ge vård och omsorg till äldre? I konsekvensens namn borde man förbjuda vinster även i andra företag som tar emot skattepengar för utfärda tjänster – SVEVIA, Skanska, NCC, PEAB, Sodexo, det kommunala elbolaget, sopbolaget eller bostadsbolaget m.fl. m.fl. Självklart skall ett företag/företagare få göra vinst oavsett om man levererar vård och omsorg, asfalt eller städar kommunens lokaler. Allt annat är orimligt.

Med LOVen som stöd är det vi som lokala politiker som bestämmer ersättningen och vilken kvalité vi vill ha i kommunen. Ersättningen till kommunen och de privata välfärdsföretagen är lika – man konkurrerar på lika villkor. I Eslöv borde vi införa LOVen även på våra vård och omsorgboende. Som det är idag kan inte Eslövs medborgare välja ett av Sveriges bästa vård och omsorgboende enligt Äldreguiden, Partnergruppen (fd Håkanssons). Utan LOVen finns det ingen anledning för ett vårdföretag att starta ett vård och omsorgsboende i Eslöv. Varför skall Eslövs äldre enbart vara hänvisade till kommunens äldreboende? SM-majoriteten har som målsättning att göra det möjligt för vård och omsorgsföretag att etablera sig i Eslöv när behovet uppstår. Socialdemokraterna och Moderaterna vägra definiera vad de menar med “när behovet uppstår”. Att Socialdemokraterna i Vård och Omsorgsnämnden är emot valfrihet och LOVen är välkänt men att Moderaterna som var med och införde LOVen i Eslöv inte ger besked är anmärkningsvärt trots att man gick till val på mer valfrihet i Eslövs vård och omsorg. Har Moderaterna i Eslöv offrat valfriheten i vård och omsorg i sin SM-allians?

Eslövs vård och omsorg har låg personaltäthet, hög kvalitet och låga kostnader. Det låter som en motsägelse. Är det så att Eslövs Vård och Omsorgsförvaltning är så mycket effektivare än sina kolleger runt om i landet? Kanske är det så. Det kan också bero på att medarbetarna anställs på timme eller deltid, får delade turer, att vakanser inte tillsätts. Eftersom personalkostnaderna är den största kostnaden i vården och omsorgen ger det snabba effekter om man kan hålla nere kostnaderna för personalen. En av slutsatserna måste bli att Eslövs vård och omsorgsförvaltning har väldigt kompetenta medarbetare som är väl utbildade och lojala mot sin arbetsgivare. Därför ser jag allvarligt på att den politiska majoriteten kan tvingas dra ner på den viktiga kompetens- och vidareutbildningen.

Ett annat orosmoln som tornar upp sig är att hemtjänsten år efter år överskrider sin budget. En orsak är att de som har hemtjänst behöver fler insatser pga svårare sjukdomar. Det är inte fler personer än tidigare utan det går åt mer tid för varje hemtjänstbesök. Detta är en trend som kan ses över hela landet. Samtidigt har vi i Eslöv också sett en begynnande trend att fler ansöker om vård och omsorgsboende. Vi har en växande åldrande befolkning och samtidigt kan vi konstatera att det tillkommer inte fler särskilda boenden i Eslöv. Frågan är när den sittande SM-majoriteten skall vakna och börja infria sin målsättning om att göra det möjligt för vård och omsorgsföretagen att etablera sig i Eslöv. Vi kommer mycket snart behöva fler platser på vård och omsorgsboende och det tar några år från beslut till färdig byggnad och verksamhet.

För att genomföra detta behövs att Eslöv öppnar upp för att införa LOVen även inom Vård och Omsorgsboende. Tas inte besluten inom det snaraste kommer vi förmodligen se att ansökningarna ökar 2013/14 och lyckas vi inte verkställa besluten inom tre månader riskerar vi dryga viteskostnader.

Eslöv behöver mer av offentligt/privat samarbete inte mindre.

torsdag 26 april 2012

Maten till de äldre en viktig fråga

Valfrihet i en liten låda
Vi tycker alla olika. Smak och tycke är individuellt – även om man uppnått pensionsåldern. Idag har vi i Eslöv leverans en gång per vecka av av fryst mat till våra åldringar som bor kvar i sina lägenheter/villor och har behov av färdiglagad mat och hjälp att tillreda den. Man kan välja mellan 10 olika frysta rätter. En del kallar detta valfrihet – inte jag.

Vård och Omsorgsnämndens Socialdemokrater, Moderater med stöd av Miljöpartiet beslutade i onsdags att gå ut i en ny upphandling av den frysta maten enligt samma koncept som idag.

Förvaltningen hade fyra alternativ för nämnden att ta ställning till (läs mer om förslagen). Jag saknar ett femte förslag som följer intentionerna i Lagen om Valfrihet, därför yrkade jag på återremiss. Enligt min uppfattning uppfyllde inget av förvaltningens förslag LOV-intentionerna. Syftet i utredningen tycks ha varit vad som är bra för kommunen – inte vad som är bra för den enskilde personen.

Det vi skulle vilja ha utrett från Folkpartiets sida var hur ett kundvalssystem för den biståndsbedömda maten skulle kunna se ut givetvis med en konsekvensbeskrivning för den enskilde. Det vill säga:

1) att de leverantörer som vill distribuera mat får ansöka om ett godkännande. Detta tror jag skulle gynna restaurang och cateringbranschen i Eslöv. 
2) Bibehålla dagens kommunala subvention (2690:-/person och år. Idag betalar den enskilde 43 kr/portion för den kylda maten). 
3) Vill man ha ett dyrare alternativ får man själv betala mellanskillnaden. 
De som tycker det skulle vara bra med matlagning i hemmet skulle kunna använda sig av det sk RUT-avdraget (kan ej användas i kommunal service). Detta alternativet skulle vi i Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Eslöv vilja ha utrett. I utredningen borde yttranden också finnas från de hemtjänstleverantörer som finns i Eslöv idag finnas med.

Att Socialdemokraterna är mot valfrihet speciellt inom vården och omsorgen är välkänt och förvånar mig inte – de socialdemokratiska företrädarna föredrar att politiker och tjänstemän väljer åt dig. Mer förvånad är jag över de forna alliansvännerna i Moderaterna som förra mandatperioden var med och röstade för Lagen om Valfrihets införande i Eslövs Vård och Omsorgsverksamhet, men som i onsdags röstade mot att få till en ordentlig LOV-utredning även på matsidan. 


Speciellt som nuvarande 1:e vice ordförande, Lena Wöhlecke, säger i Moderaternas valutskick 2010 (citat) – “Valfrihet för våra äldre inom vård och omsorg är en viktig fråga för mig.”

Varför röstade Moderaterna i Vård och Omsorgsnämnden nej till valfrihet för biståndsbedömd mat? Tycker inte Lena och Moderaterna i Eslöv att valfrihet och mångfald är viktigt?

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden, Eslöv

Protokoll VoO 2012-04-18 se § 31

| SkD | SkD |

tisdag 27 mars 2012

Individanpassa vården och omsorgen

Under rubriken “Äldrevården en tickande bomb” visar Nya Kommunpartiets Bertil Jönsson sin brist på kunskaper om Eslövs äldrevård. Enligt socialstyrelsen och egna mätningar ligger Eslöv väl över medel på de flesta indikatorer när det gäller kvalitén på äldreomsorgen. Eslöv har hög kvalitet till ett lågt pris på äldrevården och omsorgen. Detta tyder på hög effektivitet dvs vi får ut mycket för skattepengarna. Dock har vi ännu en bra bit kvar till visionen “Sveriges bästa vård och omsorg”.

För att närma oss visionen behöver vi framförallt individanpassa vården och omsorgen i hemtjänsten och  på våra särskilda boenden. Jag menar att en lagstiftning om en minimibemanning på särskilda boenden inte är optimalt. Istället skulle jag vilja se en bemanning som tar hänsyn till den enskilde personens vårdtyngd. Att fastslå en viss minimibemanning är alltför trubbigt och ineffektivt och ger inga garantier för en bättre vård- och omsorgkvalitet för den enskilde åldringen.

Att vi i Eslöv behöver öka på bemanningen i hemtjänsten och på våra särskilda boenden är ingen nyhet. Däremot behöver vi ett flexiblare resursfördelningssystem som tar hänsyn till den enskilde personens vård-/omsorgsbehov. En person med flera olika diagnoser kräver mer vård- och omsorgsresurser än en person med ett friskt åldrande. En demensavdelning kräver mer resurser än en vanlig boendeenhet. Problemet är att det finns alldeles för många personer som har diagnosen demens och alldeles för få demensplatser på våra särskilda boenden. När resurser fördelas borde man ta mer hänsyn till vård och omsorgsbehovet än antal personer i en viss åldersgrupp.

Om Eslöv skulle satsa på att öka personaltätheten på våra äldreboenden enligt Socialstyrelsens bedömning från 1 till rikssnittet 3 skulle Vård och Omsorgsnämnden behöva tillföras ytterligare ca 20 miljoner (42 anställda). Är detta ett effektivt sätt att använda skattepengarna? Jag är tveksam.

Personalen i Eslövs vård- och omsorg gör ett fantastiskt bra jobb i en väldigt krävande arbetsmiljö. En bättre personalpolitik skulle vara att komma ifrån deltidstjänster, delade turer och visstidsanställningar och i stället kunna erbjuda fler heltidstjänster. Detta är inte okomplicerat ur schemasynpunkt eftersom vård och omsorg utföres alla dygnets 24 timmar. Här krävs flexibilitet från både arbetsgivaren, fack och medarbetarna.

Vården och omsorgen om våra äldre och funktionshindrade och skolan är de viktigaste framtida välfärdsfrågorna och behöver diskuteras och debatteras mer i Eslöv. Eslöv har en bra vård och omsorg men den kan bli bättre.

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden Eslöv

lördag 28 januari 2012

S och M öppnar för diskussioner kring vindkraften i Eslöv

I dagens Skånska meddelas det av Ordförande, Peter Melinder (M) och 1:e vice ordförande Janette Andersson(S) att det termatiska tillägget till översiktsplanen (Eslövs vindkraftsplan) inte kommer att förverkligas. Ett mycket glädjande besked för oss som bor i det öppna landskapet.

Nu har Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden begärt en revidering bl. a. skall avstånden ökas till bostäder och tätorter. Mycket bra. Inriktningen är nu 20 – 40 nya vindkraftverk i Eslövs kommun. Bäst vore givetvis ett totalt stopp för nya vindkraftsverk i Eslöv.

Vi i Folkpartiet ser nu fram emot nya konstruktiva diskussioner med S och M kring den framtida vindkraftsutyggnaden i Eslöv.

Eslövs kommun

söndag 22 januari 2012

Varför skall man inte själv få bestämma även om man är gammal?

Beskedet från Vård och Omsorgsförvaltningen i Eslöv är att inga personer över 90 år nekas en DSC01217plats på särskilt boende vid biståndsbedömningen. Under 2011 nekades tre personer i 90 års åldern särskilt boende. En person överklagade och fick rätt, en person beviljades särskilt boende i en annan kommun, den tredje personen lät sig nöjas.

Påståendet från förvaltningen stämmer alltså inte – 90-åringar nekas särskilt boende i Eslöv. Givetvis är det inte tjänstemännens fel – de följer de direktiv de får av de styrande S- och M-politikerna.

Givetvis är det den enskildes behov som skall vara avgörande i biståndsbedömningen allt enligt socialtjänstlagen. I den redovisning som gjordes 2010 av utredningsuppdraget som gavs i Budget 2010 står det: ”En modell som används i många kommuner är sk förenklad handläggning, vilket i praktiken innebär att handläggaren kontrollerar att personen uppfyller kommunens kriterier för att få tillgång till en viss insats, men inte gör någon närmare utredning av individens behov. Ett sådant kriterium kan vara att ha uppnått en viss ålder. Enligt Socialstyrelsen är det lagligt att handlägga biståndsansökningar på olika sätt, men uttalar sig inte generellt om lämpligheten av att tillämpa förenklad handläggning, utan det beror på hur kommunens riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning är utformade.

En biståndsbedömning som innebär att alla personer i en viss ålderskategori ska beviljas en viss typ av insats, förutsätter alltså att riktlinjerna för biståndsbedömning utformas utifrån detta.”

Slutsatsen är då att det finns inga lagliga hinder för att införa en policy i biståndsbedömningen att en person i 90 års åldern skall med förenklad handläggning kunna beviljas plats i särskilt boende. Det är alltså en fråga för politiken att ändra på riktlinjerna för biståndsbedömningen.

Idag hänvisar handläggarna till att “med utökad hemtjänst kan xx bo kvar i sitt boende”. Detta trots att 90 åringen känner sig otrygg pga nedsatt syn, yrsel, ensamhet, sviktande allmäntillstånd - fysiskt och psykiskt.

För mig är det självklart att man ansöker inte om särskilt boende om man inte behöver. Det behövs ingen speciellt livlig fantasi för att förstå att man flyttar inte frivilligt om man är 90 år om det inte finns speciella skäl. Otrygghet borde jämställas med fysiska och psykiska funktionshinder i biståndsbedömningen i Eslöv.

Nu är det upp till Socialdemokraterna och Moderaterna att ändra riktlinjerna. Hitintills säger dom nej. Är skälet till nejet ekonomiska – dvs det är billigare med hemtjänst än en plats i äldreboende? Bryr sig S och M inte om den enskilde gamlingen egna val och önskemål? Välfärden sätts ur spel på den sista delsträckan här i livet. Ändra riktlinjerna!

Lesley Holmberg (FP)
2:e vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden, Eslöv

tisdag 10 januari 2012

FP Eslöv säger nej till Vindkraftsplanen

Vi kan inte både ha en offensiv vindkraftspolitik och en attraktiv landsbygd, det senare är nog mer värdefullt än vad vi egentligen inser. Såå inleds FP Eslövs remissvar på det Tematiska tillägget till översiktsplanen.

Vi vill ta bort utpekande ord som lämplig och olämplig. Dessa ord innebär att planeringsförutsättningarna är definitiva, och så bygger man inte upp en planering.

En annan tanke är att införa en “bygdepeng” som uppgår till 1 % av den försålda elen. Pengarna skall användas som ersättning för vindkraftsintrånget och gå till att utveckla de bygder där vindkraftverken placerats.

Läs hela vårt remissvar och  kommentera det gärna.