måndag 7 oktober 2013

Två gymnasier till priset av ett - eller tvärtom?

Mår gymnasieskolan bäst av att byta namn och flytta till Sallius, snarare än att stanna kvar på Berga och satsa på det man har? Ingen har svaret på den frågan, utan detta är i stor utsträckning kopplat till subjektiva uppfattningar och rena spekulationer. Men det finns i alla fall några rent objektiva fakta att sluta sig till i den här frågan:

- Om man flyttar till Sallius, så måste helt nya lokaler (ca 4000 kvm) byggas. Kostnaden för detta är ca 100 Mkr. Gymnasieskolan har många tusen kvadratmeter för mycket idag - något behov av nya lokaler föreligger alltså inte ur den aspekten.

- Gymnasieskolan kommer definitivt vara väldigt utspridd för lång tid framöver om man flyttar ner till Salliushuset, vilket rent objektivt inte sker i samma utsträckning om man blir kvar på Berga. Cecilia säger att tex Bygg- och Anläggning inte går att flytta i Berga-alternativet heller - vilket inte heller är nödvändigt, då dessa elever har närhet och god tillgång till Bergagymnasiet, men de kommer få en ganska lång promenad till Salliushuset för att tex ta en fika eller att äta lunch.

- Salliuslösningen kommer kosta 120 Mkr i stort sett omgående. De 100 Mkr som nämns i artikeln för Bergalösningen är ett långsiktigt investeringsbehov i nytt tak, nya fönster och nya fasader. Jag tycker att Cecilia hycklar när hon inte berättar för journalisten att dessa kostnader ändå uppkommer - Bergagymnasiets huvudbyggnad med sina delvis nyrenoverade lokaler ska ju knappast rivas och då uppstår ju kostnaderna ändå. Helt objektivt är kostnaderna för Salliusalternativet ungefär 150 Mkr omedelbart och ytterligare 50 Mkr på sikt, medans Bergaalternativet ligger på ca 30 Mkr omedelbart och 70 Mkr på sikt. Det är en påtaglig och objektiv skillnad i investeringsvolym för de olika alternativen.

- I Eslöv har vi en hyreskompensationsmodell för alla nämnder. Det innebär att en högre hyra ger större budget, medan en lägre hyra ger en mindre budget. Hyran är alltså ur ett ekonomiskt perspektiv helt och hållet en kommunstyrelsefråga och det påverkar inte alls de pengar som en nämnd har att röra sig med. Det väsentliga är således att kommunen i stort har ett effektivt lokalutnyttjande. Hur majoriteten ska effektivt använda de 13 000 kvm som finns i Bergagymnasiets huvudbyggnad till annat än gymnasieskola är för mig en gåta och det kommer antagligen bli väldigt kostsamt att bygga om för att passa till annan verksamhet.

- Helt objektivt har Eslöv en närmast sjukligt hög investeringstakt. Investeringarna konkurrerar hårt med varann. Det är realistiskt att anta att denna nytillkommna investering på minst 120 Mkr kommer att konkurrera ut andra relevanta investeringsbehov. Ekenässkolan, Ekevalla och Sallerupsskolan är väl troliga kandidater för att prutas på eller skjutas på för att få plats med en sån enorm investering. Barn- och Utbildningsförvaltningens ledning har uppenbarligen gjort bedömningen att gymnasiet behöver gå före grundskolan i det här läget. Det är en bedömning jag inte delar.

Jag har skrivit om min vision om ett samlat campus på sikt, jag tror det ligger i allas intresse. Jag har under flera år talat om överkapaciteten och behovet att omstrukturera gymnasieskolan. Jag har tjatat om att det är innehållet; lärarna, eleverna, kontexten och entusiasmen som är det centrala i en skola - inte kvadratmetrar och investeringsbehov. Jag har föreslagit anslag till studieresor och införandet av gymnasieingenjörsprogram. Men det enda vi har diskuterat på riktigt när det gäller gymnasiet, så är det lokaler, lokaler, lokaler. Det måste vara en tragisk läsning för lärarna och övrig personal på Bergagymnasiet.

Jag är övertygad om att en helt ny gymnasieskola kommer bli bra - i alla fall lokalmässigt.  Frågan är bara om moderater och sossars uppfattningar i slutändan väger tyngre än mina.

Det kommer tiden få utvisa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar