tisdag 17 april 2012

Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 2: Högstadiet

Lärartäthet och elevantal (klicka för större)
Idag har turen kommit till högstadiet, då vi ska titta på antal elever och likvärdighet. Sedan 2010 så har Källebergsskolan öppnat och börjar fyllas på med elever. Som diagrammet visar ökar lärartätheten samtidigt som elevantalet minskar. Det är alltså ingen besparing som ligger till grund för de lärare som nu varslas om uppsägning på Norrevång, utan vikande elevtal.

Det har varit en livlig debatt om de två friskolorna (Move Eslöv och Karl-Oskar utbildning) som ansökte och till sist fick godkännande att starta grundskoleverksamhet i Eslöv. Move Eslöv tänkte sig starta två klasser i åk 6-9 och Karl-Oskar ville starta tre klasser i åk 6-9. Nu har det fallit sig så att ingen av skolorna har startat och tillgången på lämpliga lokaler är inte särskilt stor. Att bedriva högstadieskolor är alltså fortfarande till 100% en kommunal angelägenhet i Eslöv.

Antal elever i åldersgruppen 13-15 år i Eslöv 2000-2026
Diagrammet ovan visar det faktiska antalet elever i åldersgruppen 13-15 år i lila, den blå kurvan visar SCB's befolkningsprognos och den röda visar en framskrivning av siffrorna med en genomsnittlig ökning. Att Källebergsskolan öppnade var en reaktion på åren innan då elevtalen hade varit väldigt höga och Norrevång/Ekenäs var överfulla med elever. De lägsta elevantalen är i år, men efter 2014 så ökar antalet elever ganska brant och vi kommer ha närmare 300 elever fler om tio år. Det motsvarar ca 12-15 klasser och det är en volym som Eslöv har klarat tidigare med enbart tre högstadieskolor.

Enligt Skolinspektionens granskning under vintern 11/12 får Källebergsskolan ett föreläggande, Norrevång 7-9 och Ekenässkolan får två och Ölyckeskolan får fyra förelägganden.

Nationella prov och slutbetyg, Sv, Ma, En
Vad Skolinspektionen inte har tagit upp är den stora skillnaden i bedömning, både mellan ämnen och mellan skolor i förhållande till de nationella proven.

Stapeldiagrammet till höger visar skillnaden i godkända slutbetyg i förhållande till godkänt-nivån på de nationella proven (NP). Man kan aldrig förvänta sig en fullständig överensstämmelse mellan NP och slutbetyg (vilket skulle motsvara 0% i diagrammet), men skillnaden i matematik är stor (11 procentenheter av de som blev underkända på NP fick godkänt slutbetyg).. Man kan också se att engelska bedöms regelmässigt striktare och ett godkänt resultat på NP är ingen garanti för ett godkänt slutbetyg.

Ölycke och Norrevång,
NP och slutbetyg i matematik

Ölycke och Norrevång
NP och slutbetyg i svenska
Skolverket för statistik på hur många procentenheter av eleverna som tilldelas lägre, samma och högre slutbetyg än vad nationella proven har indikerat. Det är normalt att en elev helt rättvist får både ett lägre eller ett högre betyg jämfört med NP. Vad som oroar mig mer är den stora skillnaden mellan de mest generösa (Norrevång) och de mest strikta (Ölycke). Diagrammen till höger visar skillnaden i procentenheter mellan de två skolorna för elever som har fått lägre respektive högre slutbetyg.


För att förstå diagrammen: År 2007 fick 41% av eleverna ett lägre betyg i Sv på Ölycke, men enbart 21% fick det på Norrevång. Skillnaden blir alltså 20 procentenheter. 

Både för matematik och svenska är det påtagliga skillnader varje år i bedömningen. Vem som gör mest "rätt" vet jag inte, men man kan konstatera att det konsekvent är mindre "risk" att få ett lägre betyg på Norrevång och en större "chans" att få ett högre betyg. Skillnaden finns även inom engelska, men inte lika påtaglig där. Naturligtvis kan det också vara så att Norrevång har ett mer omfattande stödprogram för elever som inte når målen efter att nationella provet är genomfört. Skolorna bör ju dock ha lika goda förutsättningar för att göra sådant.

Slutsatsen blir att högstadieskolorna nu kommer ur en svacka i elevantalet och kommer växa framöver. Skulle en friskola välja att etablera sig, så finns det mycket som talar för att den demografiska elevökningen i stort sett skulle ätas upp av friskoleetableringen. Skolorna behöver jobba på likvärdig bedömning och betygssättning, men även arbetet med IUP måste stärkas.

Folkpartiet har lämnat in en motion om att stärka stödundervisningen och att införa lovskola på samtliga skolor i åk 6-9. Motionen är en del i ett stort batteri av förslag för att förbättra resultaten i skolan.
Du kan läsa hela motionen här.

Tidigare inlägg om skolan:
Framtiden inom Eslövs skolor och förskolor - del 1: Gymnasiet
...och gymnasiet sitter med svarte-petter
Östra skolan. Igen
Move Eslöv startar inte
Värna varje skattekrona
Östra skolans flytt
Eslöv på plats 207 i årets skolkommun
Förskolorna..
Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar