måndag 7 februari 2011

En upphandling som kom av sig

Strax innan Kommunstyrelsen i tisdags började fick vi ett extraärende på bordet. I korthet handlar det om att Socialdemokraterna och Moderaterna vill dra sig ur den (i stort sett) färdiga upphandling som gjorts för vilken entreprenör som ska utföra omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn i Eslövs kommun. Eftersom kontraktsvärdet för VoB Syd är så stort så måste en upphandling göras enligt lagen om offentlig upphandling.

De sakskäl som framfördes var att det finns en "osäkerhet kring boendelokalerna". Detta är dock inte på något sätt en ny information. Det har stått klart ända från början (drygt ett år sedan) att Husaren ska återgå till Vård och Omsorgsförvaltningen vid denna tid (Husaren är egentligen ett äldreboende). Lokalfrågan måste ju ändå lösas oavsett hur vi än gör.

På sammanträdet framkommer det dock att det inte alls är några särskilda sakskäl som ligger bakom tillbakadragandet, utan en allmän vilja att låta VoB Syd fortsätta "för att det funkar så bra". Jag har ingen annan synpunkt än att det verkar fungera bra med VoB Syd, men det är knappast ett skäl för Eslövs kommun att bryta mot lagen. Är VoB Syd bästa alternativet hade de ju också vunnit upphandlingen! Jag kan inte dra någon annan slutsats än att någon med insyn i upphandlingsunderlaget insett att VoB Syd inte skulle vinna.

Det här handlar om två viktiga principer; Den ena är att kommunen ska upphandla varor och tjänster i konkurrens så medborgarna får bästa möjliga service till lägsta möjliga pris. Den andra är att det fattade beslutet med stor sannolikhet är direkt olagligt, och Kommunstyrelsen ska inte ägna sig åt olagligheter.

I beslutsunderlaget beskrivs kort en tillfällig bestämmelse i lagen om offentlig upphandling som innebär att man utföra direktupphandling om de sk. Teckal-kriterierna (verksamhetsrekvisitet och kontrollrekvisitet) är uppfyllda.

Kontrollkriteriet:
"Vid bedömningen av om kontrollkriteriet är uppfyllt, ska beaktas den möjlighet som [kommunen] har att påverka de beslut som fattas av [bolaget], såväl som möjligheten att utöva ett bestämmande inflytande över strategiska mål och viktiga beslut hos [bolaget]. Kontrollen behöver inte vara identisk med den som [kommunen] utövar över sin egen förvaltning, men den måste vara effektiv."

VoB Syd AB ägs till 50% av Kommunförbundet Skåne och 50% av VoB Kronoberg. Vi är en av 33 kommuner som ingår i Kommunförbundet Skåne, där vi har ett inflytande proportionellt till vår folkmängd. Eslöv utser alltså inte styrelsen i VoB Syd och att Cecilia Lind är 1 vice ordförande i VoB Syd är mer en pikant detalj utan betydelse. Sammantaget kan Eslöv inte utöva en "effektiv kontroll" av VoB Syd.

Verksamhetskriteriet:
"Verksamhetskriteriet är uppfyllt om [bolaget] utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med [kommuner/kommunerna] som innehar den och annan verksamhet endast är av marginell karaktär". Enligt konkurrensverket som jag har varit i kontakt med förra året så anser de att mindre än 10% av omsättningen ska komma utanför ägarkretsen för att verksamhetskriteriet ska gälla. Kommunjuristen upprepade även detta på sammanträdet. Tittar man i årsredovisningen för VoB Syd står det att "Bolagets intäkter från placeringar utanför ägarkretsen uppgick till knappt 21 miljoner kronor". Intäkterna under samma tid var ca 82Mkr

21 / 82 ~ 25%

Båda kriterierna måste vara uppfyllda för att inte utföra upphandling, och enligt min mening är ingetdera uppfyllt.Vi sitter dessutom i en ännu värre rävsax då vi har påbörjat en upphandling för att sedan avbryta precis innan vinnaren ska avslöjas. Det är lätt för ett företag som har lämnat anbud att se att verksamheten fortskrider fast med direktupphandling - och då finns det knappast några sakliga skäl att avbryta upphandlingen.

Vilka risker tar Eslövs kommun när vi avbryter upphandlingen? Om ingen överklagar så händer förstås ingenting. Men om beslutet överklagas så kan det få problematiska följder Enligt konkurrensverket  så kan en sk. Avtalsspärr inträda. "Avtalsspärren innebär [] ett förbud mot att ingå avtal[]. Om en leverantör begär överprövning av en upphandling i förvaltningsrätten [] börjar en förlängd avtalsspärr att gälla automatiskt, vilket innebär ett förbud mot att ingå avtal under överprövningsprocessen[]"

Vi kan dessutom bli dömda till böter upp till 10% (dock max 10mkr) av kontraktsvärdet.

Detta innebär i praktiken att om någon överklagar detta beslut, vilket inte alls är osannolikt, så kan verksamheten för flyktingbarnen allvarligt hotas. Hur ska Eslövs kommun hantera en sådan situation då? Jag är chockad över vilka enorma risker socialdemokraterna och moderaterna utsätter kommunen och barnen för med så här ansvarslösa beslut.

Det finns en bred majoritet för att Eslövs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Därför är det än mer obegripligt att Cecilia Lind (S) och Henrik Wöhlecke (M) är beredda att skapa en politisk strid bara för att de vill värna offentliga monopol.

| Dagens Samhälle | GP | Dagens Samhälle | SR | SKD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar