tisdag 10 augusti 2010

Handlingsprogram - Sveriges bästa vård och omsorg


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

Sveriges bästa vård och omsorg
__________________________________________________


Vi vill att Eslöv skall ha Sveriges bästa vård och omsorg. Att vara beroende är det samma som att vara ofri. Friheten får inte vara beroende av ålder, kön, härkomst – en av samhällets uppgifter är att bekämpa att människor blir beroende.

Bara för att man blir gammal innebär det inte att man inte själv kan fatta sina egna beslut. Ålderdomens välbefinnande får inte vara beroende av politikers och tjänstemäns beslut om hur vardagen skall se ut. Även som gammal är man myndig och har rätten att själv göra sina val.

Ett funktionshinder får inte innebära att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor. Samhällets uppgift är att riva hinder. Rätten till stöd och service får inte vara beroende av hur skicklig du är på att förhandlade dina rättigheter – samhället skall informera och se till att man får sina rättigheter tillgodosedda.

Beroendet av spel, alkohol och narkotika påverkar den enskildes och andra människors frihet. Mot den bakgrunden är det viktigt att de som har ett beroende får möjlighet att komma ur sitt beroende. Bäst är givetvis om människor inte hamnar i ett beroende, därför är det viktigt att samhället gör stora ansträngningar på det förebyggande arbetet.

Människors relationer kan ibland urarta i våld, hot och trakasserier – samhällets uppgift är att stödja och medla. Både brottsoffer och den som utför handlingen har rätt till samhällets stöd.

Äldreomsorgen
I Eslöv skall du våga bli gammal. Marit Paulsen har sagt: ”Vi måste få bli gamla och sköra i förvissning om att samhället har kunskap, vilja och resurser att på ett ömsint sätt ta hand om oss den sista sträckan i livet, precis som vårt samhälle satsar på det allra första levnadsåret.”

Ordet ”gammal” är i många kulturer förknippat med ”visdom”, men hos oss är det snarare tvärtom. Den som är 65 + skall ägna sig åt annat än produktivt arbete. Den synen strider mot en viktig liberal grundprincip – att utgå från den enskilde människan. Alla människor är olika, det gäller även för äldre personer.

I Eslöv kommer antalet äldre personer att öka. 2020 kommer det att bo ca 1100 fler personer som är 65 + i Eslöv jämfört med 2009. Antalet personer 80 år äldre kommer 2020 att vara ca 100 fler än idag. Denna demografiska utveckling kommer kräva att större resurser avsätts till äldreomsorgen. Eslöv kommer behöva fler vård och omsorgsboenden och ett antal fler trygghetsboenden.

”Ut och gå”-garanti
Folkpartiet vill införa en ”ut och gå”-garanti, vilket innebär rätt för den som bor på ett vård- och omsorgsboende att komma ut i friska luften varje dag. Samma rätt ska gälla för den som har hemtjänst och behöver hjälp med att komma ut.

”Ät var du vill”-garanti
Folkpartiet vill införa en ”ät var du vill”-garanti, vilket innebär en rätt för den som bor på ett vård- och omsorgsboende eller har hemtjänst att välja mellan olika leverantörer.

Äldreomsorgspeng
Lagen om valfrihet införs i Eslövs hemtjänst från och med september 2010. Med en äldreomsorgspeng, som motsvarar kommunens kostnader för en boendeplats, blir det möjligt att själv välja det vård- och omsorgsboende man vill flytta till när man är beroende av mer service. Äldreomsorgspengen skall vara en del i biståndsbeslutet.

Utbyggt RUT-avdrag för äldre
Folkpartiet vill att RUT-avdraget ska byggas ut för äldre, så att de över 80 år får en utökad skattereduktion, från 50% till 75%. Detta möjliggör för äldre att köpa tjänster för att underlätta vardagen.

Rätt till hemtjänst 8 timmar
Folkpartiet utgår ifrån att ingen frivilligt väljer att flytta bara för att man blivit gammal. När man känner att man behöver hjälp i sin vardag för att kunna bor kvar är det inte politiker och tjänstemän som avgöra vilken hjälp jag behöver. Därför vill vi införa en rätt till hemtjänst 8 timmar per månad utan biståndsbedömning för personer som uppnått 80 års ålder.

Rätt till vård- och omsorgsboende från 90 år
Med en ökad äldre befolkning kommer det att bli fler äldre som känner sig otrygga i sin vardag och vill flytta till ett tryggare boende. Har man fyllt 90 år så skall det vara en rättighet att få flytta till ett Vård- och Omsorgsboende i Eslöv – man skall inte kunna bli nekad en plats.

Inrätta en äldreombudsman
Äldreombudsman ska vara den instans dit äldre eller deras anhöriga kan vända sig med frågor och klagomål. Ombudsmannen ska arbeta med uppföljning, dokumenterade synpunkter och klagomål. Ombudsmannen rapporterar till kommunfullmäktige.

Maten för äldre
Måltiderna är ofta ett efterlängtat inslag i den dagliga rutinen på ett vård- och omsorgsboende. Socialstyrelsen har i en rad undersökningar visat att undernäring är vanligt bland äldre. De får för lite eller fel sorts mat i sig. Många äldre lider av flera sjukdomar som i sig kan bidra till undernäring. Många förlorar aptiten, på grund av sjukdom, men också på att smak- och luktsinnet försvagas med åren. En del äldre kan också ha svårt att tugga och svälja. Äldre behöver näringsrik mat fördelad över dygnet. Det är viktigt för att få en bra livskvalitet, för att förebygga sjukdomar och för att medicinska behandlingar ska ha bästa möjliga effekt.

Inför en anhörigpeng
Anhöriga gör ovärderliga insatser i äldreomsorgen. Det är viktigt att det finns många olika typer av stöd till de anhöriga – avlösning, dagverksamhet, utbildning mm. Folkpartiet vill införa en anhörigpeng. Anhörigpengen disponeras fritt av de anhöriga som själv bestämmer vilken form av avlastande stöd de vill ha.

Öka personaltätheten
Eslöv har väldigt låg personaltäthet i äldreomsorgen, framförallt på våra vård- och omsorgsboende. Personaltätheten måste på sikt ökas. Ökade utbildningssatsningar för medarbetarna är nödvändigt då de som beviljas Vård- och omsorgsboende oftast är multisjuka och kräver mer vård och omsorg.

Ta tillvara äldres kompetens i arbetslivet
Vi måste förändra synen på äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den han eller hon är och inte utifrån födelseår. Många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Deras erfarenheter ställs åt sidan, fastän de har mycket kvar att ge. Här måste kommunen föregå med ett gott exempel.


Funktionsnedsättning

Rätten till självbestämmande
Rätten till självbestämmande och delaktighet är centralt för personer med nedsatt funktionalitet. Folkpartiet vill utveckla valfriheten för personer med funktionsnedsättningar, t ex. daglig sysselsättning, behandling och boende. Vi vill tillämpa valfrihetssystem så att den enskilde själv kan välja den verksamhet som passar honom eller henne bäst utifrån behov.

Kommunen bör visa vägen som arbetsgivare och inrätta traineeprogram för att öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Förbättra tillgängligheten
Även små hinder kan ställa till problem för rullstolsburna. Vi måste fortsätta arbetet i kommunen genom att bygga bort lätt avhjälpta hinder.

Minska krånglet
Även Människor med funktionsnedsättning faller allt för ofta mellan stolarna och upplever maktlöshet i kontakt med samhällets institutioner. En person med funktionsnedsättning tvingas till kontakt med flera handläggare inom olika myndigheter för att få stöd och hjälp. Vi vill skapa en ”one-stop-shop” som integrerar arbetsförmedling, kommunens socialtjänst och försäkringskassan för att arbeta med hela personens livssituation.

Psykiatri
Vår målsättning inom psykiatrin är att människors vardag ska fungera så bra som möjligt utifrån vars och ens förutsättningar. Den enskilde ska erbjudas bostad, sysselsättning, rehabilitering och arbete anpassat efter de egna behoven. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha valfrihet och inflytande över vem som ska ge dem vård och stöd.

Samarbetet mellan kommunen och Region Skåne kring de personer som har psykiska funktionsnedsättningar måste utvecklas.

Äldres psykiska hälsa
Ansvars och rollfördelningen mellan kommunen och Region Skåne måste förtydligas. Äldres rätt till god vård måste säkerställas.

SkD | SkD | SkD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar