onsdag 11 augusti 2010

Handlingsprogram - För trygghet mot brottslighet


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

För trygghet mot brottslighet
__________________________________________________


Att känna trygghet där man bor och rör sig är en fråga om livskvalitet. Oro och rädsla beskär människors frihet och begränsar deras möjligheter att forma sin egen tillvaro. Alla människor har rätt att känna trygghet i sin närmiljö, oavsett var i kommunen man bor.

Unga människor som dras in i kriminalitet måste snabbt fångas upp och stödjas att lämna sin destruktiva livsstil. Alla samhällets olika delar måste ta sitt ansvar och reagera när unga begår brott. Det gäller såväl familjen som skola, sociala myndigheter och rättsväsendet.

Genom ett strategiskt arbete för att göra Eslöv tryggare, fånga upp unga i riskzonen och snabbt reagera när brott begås kan tryggheten öka. Det behövs en offensiv för vardagsro.

Brottsförebyggande rådet bör utvecklas till att bli ett ”Kunskapscentrum” med egen budget och personal. Den lokala organiserade brottsligheten skall kartläggas och bekämpas.

Trygg närmiljö
I den fysiska planeringen måste trygghetsfrågorna bli en självklar del. Hur husen byggs i förhållande till varandra, hur fönster och dörrar placeras och hur parkeringar förläggs, är exempel på faktorer som påverkar säkerheten i bostadsområden. Varje gång ny bebyggelse planeras, bör en trygghetskonsekvensbeskrivning göras. Belysning och röjning av växtlighet i parker och gång/cykelvägar ska ses över.

De kommunala bostadsbolagen ska aktivt samarbeta med privata fastighetsägare för ökad trygghet i bostadsområden och centrum.

Trygghetsvandringar genomförs idag och ska fortsätta. Särskilda trygghetsvandringar med ungdomar bör också genomföras, eftersom ungdomar ofta upplever otryggheten på andra platser och på annat sätt än vuxna.

I parker och grönområden måste det vara rent och tryggt, särskilt sommartid. På försök bör parkerna få särskilda parkvakter under sommartid som kan hjälpa till att förbättra tryggheten till exempel hålla koll på hundar som inte är kopplade och att otillåten alkoholförtäring inte sker. Våld, skadegörelse, missbruk m.m. kan snabbt rapporteras till polisen.

Kameraövervakning vid särskilt brottsdrabbade platser kan vara nödvändigt. Kameror ska dock endast i undantagsfall förekomma på offentliga platser. Skolgårdar och förskolegårdar ska kunna kameraövervakas som ett led i att minska skadegörelsen och mordbränder som kostar miljontals kronor varje år. När kameror används, ska det finnas tydlig skyltning om att platsen är övervakad. Det finns även möjlighet att sätta upp kameror som ser infrarött ljus, vilket inte kräver tillstånd (eftersom det inte går att identifiera någon med hjälp av bilderna). Däremot kan de användas som en del i det förebyggande arbetet mot bränder.

Klotter ska tas bort inom 7 arbetsdagar i hela kommunen. Folkpartiet vill möjliggöra för kommuner att ålägga privata fastighetsägare som inte sköter sig att åtgärda klotter och om detta inte görs kunna utföra jobbet och skicka faktura till dem.

Våld i familjer och i nära relationer
Våld i familjen, i nära relationer och våld som drabbar barn ska kartläggas årligen.
Eslövs socialtjänst och skola ska tillämpa lagar och regler lika för alla människor. Missriktad kulturell eller religiös hänsyn får inte göra att man har överseende med övergrepp eller utsatthet i familjer.

Kvinnojour- och Mansjourverksamheterna ska fortsatt tryggas genom ekonomiskt stöd.

Brottsbekämpning och rättssäkerhet
Satsningen på synliga poliser ska fortsätta. Skolan är en plats där många brott begås. Det är därför viktigt att alla skolor har en kontaktpolis.

Barn och ungdomar som polisanmäls för sitt första brott eller grips ska inom ett till två dygn kallas tillsammans med föräldrar till samtal med socialtjänst och polis. Föräldrar som inte kommer till samtalet ska kunna få vitesföreläggande.

I nästan alla grövre våldsbrott förekommer alkohol. ”Ansvarsfull alkoholservering” är och skall vara vägledande för all alkoholservering i kommunen.

Äldre som utsätts för brott blir ofta väldigt hårt drabbade. Genom att beskriva hur verkligheten ser ut, att när äldre drabbas av brott är det oftast stöld i hemmet, kan fler äldre känna att de vågar gå ute även på kvällar.

Alla invånare måste kunna lita på att räddningstjänsten kommer när man behöver det. Regelbundna besök på fritidsgårdar kan bygga långsiktiga relationer. Brandmän kan ofta utgöra viktiga förebilder för unga i riskzon. Samarbete mellan polisen, brandkåren och skolorna är mycket viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar