tisdag 3 augusti 2010

Handlingsprogram - En vassare grundskola


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-08-10

En vassare grundskola
__________________________________________________


Kunskap och bildning är målet för Folkpartiets utbildningspolitik. Kunskap ger den enskilda människan en chans att växa och påverka sin situation. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt.

Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det ska också vara roligt i skolan, både för lärare och elever, lusten till lärande och utforskande är mycket viktigt. Grundförutsättningen är att alla känner sig trygga i skolan och därför bör nolltolerans mot mobbing införas.

En framgångsrik skola satsar på lärarna och pedagogiskt ledarskap. Därför förnyas nu lärarutbildningen, specialiseringen ökar och en lärarlegitimation införs.

Alla barn är unika. Därför måste skolan välkomna mångfald. Varje elev ska mötas av höga förväntningar. Stimulerande utmaningar ska ges åt var och en efter sina förutsättningar och behov. Lusten att lära måste tas tillvara och uppmuntras i tidig ålder. Vår skola ska ge alla chans att utvecklas och ge särskilt stöd till dem som har störst behov.

Tidiga kontroller och åtgärder
Alliansregeringen och Folkpartiet har infört skriftliga omdömen från årskurs 1, nationella prov från årskurs 3 och betyg från årskurs 6. Dessa utgör kontrollstationer för att tidigt kunna sätta in olika former av stöd och åtgärder för elever som halkar efter. Men lika självklart som det är att elever som behöver extra stöd ska få det måste det vara att stimulera de elever som vill studera i ett högre tempo.

Höj ribban
Skolan har idag ofta målet att uppnå godkänt i svenska, matematik och engelska. Det krävs en attitydförändring till prestationer i skolan. Målet bör istället vara att alla elever presterar i nivå med sin fulla potential. För vissa kan detta innebära ett godkänt betyg, men för många handlar det om att sikta på de högre betygen.

Folkpartiet anser att det övergripande målet ska vara att minst 95% av alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolans program. Idag ligger grundskolan i Eslöv på knappt 86% behöriga, vilket dessutom gäller det gamla behörighetssystemet för gymnasieskolan (enbart Sv, Ma, Eng). I och med gymnasiereformen måste dessa och 9 andra ämnen vara godkända för att vara behörig till ett studieförberedande program på gymnasiet.

Sommarskola
För de elever som har misslyckats att uppnå godkänt i ett eller flera ämnen ska sommarskola erbjudas. Detta ska vara obligatoriskt för kommunen i 9:e klass, men bör införas för alla
årskurser där betyg ges, dvs årskurs 6-9.

En trygg skola
Trygghet är en förutsättning för lärande. Alla elever behöver lugn och ro, men det är särskilt viktigt för de elever som har en stökig tillvaro utanför skolan och behöver skolan allra mest. Lärarna har fått ökade befogenheter med alliansregeringen. Det är också tillåtet att, som en sista åtgärd, flytta en mobbare.

Många elever utsätts för mobbning varje år. Det är ett bevis på att många skolor inte klarar av att motverka mobbningen. Därför ska samtliga skolor ha en handlingsplan mot mobbning, vars metoder ska bygga på vetenskaplig grund. Om en skola får information om att en elev känt sig kränkt måste skolan göra en utredning och vidta åtgärder. Detta ska ske inom en vecka efter skolan har fått informationen.

Förtydliga föräldraansvaret
Föräldrarnas ansvar måste vara tydligt. Det är föräldrarna, inte skolan, som har huvudansvaret för barnens uppfostran. Föräldrar bör tydligare involveras i skolarbetet och ta ett ökat ansvar för att motarbeta ordningsproblem i skolan. För att stärka föräldrars engagemang för barnens skolresultat vill Folkpartiet införa föräldrakontrakt i skolan. Dessa kan bland annat innehålla en föräkran från föäldrarnas sida att ta ansvar för sina barns skolgång och en försäkran från skolans sida att informera föräldrarna om elevens skolgång.

En ökad jämställdhet
Flickor och pojkar behandlas olika och har olika förväntningar på sig i skolan. Detta reflekteras givetvis i utbildningsresultaten. Pojkarna har ett lägre genomsnittligt meritvärde än flickorna, och når mer sällan grundläggande behörighet till gymnasiet. Det krävs fortbildning av skolans personal så att dessa traditionella könsroller kan brytas. Det behövs en genuspedagog i kommunen för att stötta i denna utveckling mot en mer jämställd skola.

Satsa på IT i skolan
IT-miljön och kunskapen om hur datorer kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten är alldeles för dålig i Eslöv. IT behöver få en naturlig roll i skolan, på alla stadier. Det gäller basfärdigheter i hanternadet av datorer, men också att datorn integreras i undervisningen som ett redskap så att dess pedagodiska möjligheter tas tillvara.

Elevhälsa
Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Dessutom ska det finnas tillgång till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser.
Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten. Samarbete mellan skola och socialtjänst måste därför förbättras. Även samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin måste förbättras utifrån ett samarbete där eleven står i centrum.

Skolmaten
Kvaliteten på skolmaten måste förbättras. Den nya skollagen kräver att maten ska vara näringsriktig, men lika viktigt är förstås att eleverna anser att maten är god.

Lärarna och rektorn
Alliansregeringen genomför nu en total reform av svensk lärarutbildning. Antagningskraven blir högre och av dagens lärarexamen blir det fyra olika examina, förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Vid sidan om den nya lärarutbildningen är Lärarlyftet en av de största och vikigaste satsningarna som genomförts i svensk skola. Folkpartiet vill permanenta Lärarlyftet.

Folkpartiet vill införa en lärarlegitimation som kvalitetssäkrar läraryrket, höjer dess attraktionskraft och ställer tydliga krav på vad lärarna ska kunna.

Karriär och utvecklingsmöjligheter är viktiga beståndsdelar i ett attraktivt yrke. Tyvärr har lärarnas möjliga karriärsteg ofta inneburit en övergång från undervisning till administrativa uppgifter. Därför återinför lektorerna i den svenska skolan och Eslöv bör sätta upp mål för att ha ett antal lektorer i våra skolor.

Framgångsrika skolor kännetecknas av rektorer som ägnar huvuddelen av sin tid att vara en pedagogisk ledare. Det är inte minst viktigt för att hjälpa lärare att utveckla deras pedagogiska förmåga. Mängden arbete som rektorer spenderar till rent administrativa uppgifter ska minska och ett tydligt fokus ska vara att göra rektors roll till pedagogisk ledare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar