tisdag 3 augusti 2010

Handlingsprogram - En ny gymnasieskola


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-08-10


En ny gymnasieskola
__________________________________________________

Bergagymnasiet är en förhållandevis stor skola ännu, men den krymper. Dels beror detta på mindre elevkullar, men också att fler ungdomar väljer att gå gymnasiet i andra kommuner.

Friheten för ungdomarna att välja vilken utbildning som helst i hela Skåne är oerhört viktig och en välkommen förändring från tidigare, när alla var hänvisade till hemkommunen. Däremot ställer det betydligt högre krav på Bergagymnasiet att öka sin attraktionskraft. Vi kan inte tävla med ett lika sjudande centrum med spännande caféer och affärer som till exempel Lund, men däremot med andra kvaliteter.

Finns det ett mervärde i att ha en egen gymnasieskola i Eslöv? Det tycker vi i Folkpartiet. Det är viktigt att ge ungdomar möjligheten att gå i skolan på hemmaplan. Skolan ger kommunen status och möjligheter och är en stor lokal arbetsgivare.


Stärk attraktionskraften
Bergagymnasiet agerar idag på en fri marknad. Gymnasieskolans ”kunder” kommer att kritiskt jämföra flera gymnasieskolor och program innan de väljer. Detta innebär att vi måste aktivt arbeta för att stärka skolans attraktionskraft. Alternativet är annars att Bergagymnasiet sakta tynar bort.
Bergagymnasiet har utmärkta lärare och vi måste se till att en kontinuerlig vidareutbildning sker. Dessutom bör skolan arbeta för att ha en viss andel lektorstjänster.

I arbetslivet är datorer och IT ett naturligt och centralt inslag. I skolans värld är det fortfarande en ovanlighet med IT-stöd i undervisningen. Folkpartiet vill först och främst utrusta skolans lärare med egna datorer. Det måste också finnas trådlöst nätverk i skolans byggnader och projektorer att tillgå. I nästa steg behöver även eleverna utrustas med datorer.

Bergagymnasiet behöver en uppfräschning av lokalerna och en satsning på skolmaten. Idag serveras maten dessutom på plasttallrikar och plastglas vilket tar ner matupplevelsen ytterligare. Riktigt porslin och vällagad mat som är kryddad för vuxna människor är det minsta man begära. På sena eftermiddagar bör skolan ha råd att bjuda eleverna på en frukt i samband med lektionen.

Studieresor är ett lärorikt och välkommet inslag i gymnasiet. Även i gymnasieskolan måste sådana aktiviteter vara i princip kostnadsfria för eleven. Därför vill Folkpartiet öronmärka pengar för detta ändamål.


Gymnasiereformen
Hösten 2011 ska en helt ny gymnasieskola sjösättas. De viktigaste skälen är att alltför många elever hoppar av eller avslutar sina studier utan godkända betyg och att gymnasieskolan inte förbereder eleverna tillräckligt väl för vare sig fortsatta studier eller yrkeslivet.

Gymnasiereformen kommer ställa betydligt högre krav på godkända betyg än nuvarande gymnasieskola. Idag räcker det med godkända betyg i svenska, engelska och matematik. I den nya gymnasieskolan krävs även nio andra godkända betyg för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Även yrkesprogrammen kräver ytterligare fem godkända betyg jämfört idag. Även en ny betygsskala, A-F införs.

Genomströmningen av elever på Bergagymnasiet är redan idag låg och denna situation kommer att förvärras påtagligt genom den nya gymnasiereformen såvida vi inte genast sätter in kraftiga åtgärder på grundskolan.

Det kommer också introduceras en lärlingsutbildning som i huvudsak ska vara förlagd till en eller flera arbetsplatser.

Istället för dagens individuella program kommer fem introduktionsprogram inrättas:
- preparandutbildning,
- programinriktat individuellt val,
- yrkesintroduktion,
- individuellt alternativ samt
- språkintroduktion.

För Bergagymnasiets del innebär detta att yrkesprogrammen ska spendera betydligt mer tid åt sina yrkesämnen än allmän teori.


Bergagymnasiets inriktning
Vi tycker att Bergagymnasiet kan vara smalare och mer specialiserat. Vi behöver inte erbjuda samtliga program på hemmaplan. Erbjudandet av gymnasieplatser i Skåne präglas av stor mångfald och valfrihet vilket i grunden är positivt, men det får effekter för skolans styrning. Det är mindre och mindre politiska överväganden som påverkar skolans inriktning, utan detta dikteras av elevernas eget val.

Skolk
Gymnasiet är en frivillig skolform, men när man går där så anser vi att man ska vara närvarande på lektionerna. Därför ska skolket skrivas in i terminsbetygen (det samlade betygsdokumentet). Dessutom ska hemmet få rapport om skolket samma dag så länge eleven är omyndig. I slutbetyget ska däremot denna information inte finnas med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar