måndag 16 augusti 2010

Handlingsprogram - En förskola för alla


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 
Remissutgåva, antas på nästa medlemsmöte

En förskola för alla
__________________________________________________


Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och lägger grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas. Alla har rätt till förskola.

Förskolan är en av Eslövs mest uppskattade verksamheter. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna ger föräldrar möjlighet till ett aktivt val.
Med en förskola i världsklass bidrar vi till att framtida generationers eslövsbor präglas av nyfikenhet och lust att lära, trygghet och respekt för olikheter. För Folkpartiet är en bra förskola en investering för framtiden.

Förskolans värdegrund ska präglas av mångfald, alla människors lika rätt och värde, demokratiska värderingar och inflytande. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och känna att de har möjlighet att påverka förskolans verksamhet. Ett inkluderande arbetssätt ska vara ledstjärnan i förskoleverksamheten.

Rättigheter i förskolan

Rätt till barnomsorg
Förskolan har två viktiga roller; dels är det en service till förvärvsarbetande föräldrar och ska ge barnen en god och stimulerande omsorg. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är en rättighet för barnen. I Sverige ska arbetslinjen gälla, ingen ska tvingas tacka nej till ett arbete pga att kommunen inte kan ge barnomsorg på obekväma tider. Därför ska det införas en skyldighet för kommunen att anordna barnomsorg på obekväma tider (kvällar, nätter, helger).

Rätt till pedagogisk verksamhet
Samtidigt bör barnen ha rätt att ta del av den pedagogiska verksamheten oavsett om föräldrarna är sjukskrivna, föräldralediga eller arbetslösa. Därför ska alla barn, oavsett livssituation ha rätt till 25h/vecka i förskolan. Förskolans roll att utjämna skillnader i förutsättningar mellan barn måste komma alla barn till del. Barn har också rätt till att träffa andra barn, träna på relationer och bygga sociala kontaktnät.

Rätt till särskilt stöd
Barn som behöver särskilt stöd ska få detta på sin egen förskola i så stor utsträckning som detta är möjligt.

Rätt till information
Alla föräldrar ska få information om förskolans mål och hur det egna barnet utvecklas.

Förskolans uppgifter
Genom en medveten pedagogisk blandning av lek och lärande ges barnen möjlighet att utvecklas till starka, trygga och nyfikna individer.

En av förskolans centrala uppgifter är att aktivt stödja barnens språkutveckling. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att senare lyckas i skola och arbetsliv.

Matematik är ett ämne som många upplever som svårt. Genom att redan i förskolan introducera matematik på ett lekfullt sätt ges det goda förutsättningar för barnen att klara matematiken i skolan.

Sociala färdigheter och förmågan att samarbeta med andra är också viktigt och något man har nytta av resten av livet.

Både ute- och innemiljö ska stimulera till rörelse, aktivitet och kreativitet. För att barn ska våga utforska och ta till sig kunskap krävs en lugn och trygg miljö som är anpassad för små barn.

Pedagogens roll
Barnskötare och förskollärare i förskolan är lika viktiga, men har olika roller. Barnskötarens roll fokuserar på god omsorg och att hjälpa pedagogen med att omsätta den pedagogiska planen i praktiken. Förskolläraren ska vara pedagogisk ledare i förskolan. Det pedagogiska ledarskapet och den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten är central för att förskolan ska utvecklas tillsammans med barnen, föräldrarna och samhället i övrigt. Pedagogerna behöver behöver avsätta mer tid för planering och för att hålla sig uppdaterad med beprövad erfarenhet och forskning. Förskollärarens viktiga roll ska också synas i lönekuvertet.

Vi vill att varje barn ska ha en individuell utvecklingsplan utformad av en utbildad pedagog, likaså ska pedagogen ansvara för uppföljningen för varje barn.

Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig för såväl barnskötare som förskollärare.

Barnomsorgspeng
Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företgande. Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer: kommunal eller enskild. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.
Mångfalden inom barnomsorgen syftar till att ge föräldrar valfrihet och skapa möjligheter för praktiska lösningar. Basen i barnomsorgen i Eslövs kommun ska dock även fortsättningsvis vara förskolan.

Förskoleklass
Förskoleklassen, som fungerar som en bro mellan förskola och skola, bör göras obligatorisk och utgöra det första året i en tioårig grundskola.

Jämställdhet
I förskolan läggs grunden för kunskaper och värderingar, trygghet och tillit. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Miljön ska vara utformad så att den undviker ett begränsat könsrollstänkande. Könsroller cementeras tidigt i livet och påverkar både barn och vuxna negativt. Det är till exempel betydligt fler pojkar än flickor som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. För att kunna arbeta strukturerat med jämställdhetsfrågor i förskolan bör varje förskola ha kontakt med en genuspedagog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar