fredag 7 maj 2010

Skollokalerna

På kommunstyrelsen i tisdags, på ärende 5, skolbyggnader hade Folkpartiet en avvikande uppfattning än majoritetens beslut. Förslaget handlar om mycket stora principiella beslut som vi ansåg inte var tillräckligt beredda.

Som förtroendevalda anser vi att man har en skyldighet att sätta sig in i de ärenden man ska besluta om. För att möjliggöra detta har vi våra duktiga tjänstemän. Deras uppgift är att utreda, bereda och komma med förslag. Det är deras uppgift att klargöra vad olika alternativ får för konsekvenser. Det ska alltså finnas tjänstemannaförslag som möjliggör för oss förtroendevalda att fatta beslut och begripa vad besluten innebär.

Ärendet om skolbyggnader uppfyller inte ens ett minimum av beredning.

Det är mer än ett år sedan Norrevångsskolan brann ner. Och för mer än ett år sedan tillsattes den första lokalgruppen som skulle komma med förslag i lokalfrågan. Nu lägger Cecilia Lind (S) fram detta som ett akutärende som inte ens ger de förtroendevalda möjlighet att ta ansvar för beslutet. För oss i Folkpartiet är detta oacceptabelt och odemokratiskt.

Inför kommunstyrelsens möte kontaktade vi Barn och Familjeförvaltningen för att få ut underlag till dagens ärenden. Svaret vi får är att det inte finns några skriftliga handlingar överhuvudtaget. Inga konsekvensanalyser, ingen belysning av vad beslutet skulle innebära för barnen och personalen.

I handlingarna redovisas inte heller hur stor investeringen blir - men på sittande möte får vi informationen att investeringarna är i storleksordningen 60 miljoner kr. Detta med tanke på att det spenderades över 30 miljoner kronor i tilläggsbudget vid förra kommunstyrelsen och även detta ärende var oerhört dåligt berett. Det är allvarligt att man på bara två månader tar beslut om över 90 miljoner kronor utan chans för de mindre partierna att få insyn och möjlighet att påverka. Socialdemokraterna har gjort upp detta tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet utan övriga partiers inblandning.

För oss i Folkpartiet är det självklart att Norrevångsskolan ska återuppbyggas. Vi har också tidigare beslutat att ge BoF i uppdrag att projektera den. Vi kan inte se något skäl att ändra på det beslutet. Om det går att banta skolan utan att det negativt inverkar på verksamheten så är det kanske OK. Men att utan ett underlag banta 1100 kvm till 6-700 kvm utan någon konsekvensanalys är inte ett rationellt sätt att styra kommunen på. Alla partier pratar om att satsa på skolan, men hur ofta levererar man?

Sen har vi väldigt svårt att förstå varför en politisk grupp gått in och lagt synpunkter på vilka elever som ska vara var. Det måste väl ändå vara en uppgift för förvaltningscheferna? Det gäller att hålla isär politikerrollen och tjänstemannarollen, något som regelmässigt tummas på i Eslövs kommun. Om vi fortsätter att köra över våra chefer på detta sätt så kommer vi få mycket svårt att behålla kompetensen. Chefskarusellen i Eslövs kommun kommer att fortsätta.

Slutligen är vi oroade för vilka konsekvenser det får att flytta in Loftebys verksamhet in i Ambovillan. Lokalen är idag inte lämplig för Loftebys verksamhet. Här går barn med stora koncentrations- och inlärningssvårigheter. Det är inte lämpligt att bedriva sådan verksamhet i lokaler som har många genomgångsrum. Det krävs alltså en större ombyggnad. Och det krävs att utemiljön förbättras. Vi saknar här förvaltningens skriftliga synpunkter på detta, samt kostnadsberäkningar.

Vi yrkade följande:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Uppdra åt Barn & Familj och Service & Teknik att återkomma med förslag på en ny byggnad på Norrevångskolans område, inklusive kostnadsberäkningar
- Remittera lokalgruppens förslag till Barn & Familj för framtagande av en konsekvensanalys samt till Service & Teknik för beräkning av totalkostnaderna för de olika förslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar