lördag 8 maj 2010

Handlingsprogram - Jämställdhet är en verklig valfrihetsfråga


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-05-27 (se kalendern)Jämställdhet är en verklig valfrihetsfråga
__________________________________________________

Alla människor har lika värde, oberoende av kön, ålder, härkomst, religion sexuell läggning eller funktionshinder. Det är viktigt att detta hålls aktuellt i kommunens verksamhet så att alla former av diskriminering motarbetas vid alla tillfällen. En jämn fördelning mellan kvinnor och män, yngre och äldre, i de beslutande församlingarna är en viktig förutsättning för verklig jämställdhet i samhället.

Kvinnor och män, pojkar och flickor skall ha samma rättigheter och skyldigheter genom livets alla skiften. Detta är en av hörnstenarna i den liberala idétraditionen.

Jämställdhet i kommunen
Folkpartiet skall i samtliga nämnder och styrelser bevaka att det underrepresenterade könets situation särskilt uppmärksammas och att jämställdheten iakttas i t.ex. skolan, fritidsverksamheten och i äldre- och handikappomsorgen. I budgetarbetet skall mål och inriktning för jämställdhetsarbetet i varje förvaltning anges och följas upp av kommunfullmäktige. Jämställdhetsarbetet skall redovisas och utvärderas årligen i förvaltningarnas verksamhetsberättelser.

Folkpartiet vill förbättra kunskapen om mäns och kvinnors olika villkor genom utbildning om jämställdhet.

Det ska löna sig för kvinnor att utbilda sig. Lärare och socionomer med högskoleutbildning tjänar ofta sämre än industriarbetare utan krav på högskoleutbildning. Folkpartiet vill prioritera akademiker i kommunen i lönerörelsen.

Jämställdhet i arbetslivet
Det finns strukturer i samhället som håller ner kvinnor och ger män fördelar framför allt inom arbetslivet. Det är den strukturella diskrimineringen som lägger grunden för det ojämställda Sverige och det är dessa strukturer vi måste riva. Det vi ska göra i Eslöv är att ta ytterligare ett steg bort från det offentliga monopolet. Vi vill också införa ett arbetsvärderingsinstrument för kommunala tjänster för att kartlägga och analysera löner ur jämställdhetssynpunkt. I Eslöv ska det inte förekomma några osakliga löneskillnader på grund av kön.

Lika lön för lika arbete
Det är oacceptabelt att kvinnor inte får lika lön för likvärdigt arbete. Kvinnor jobbar ofta inom branscher där kommuner och landsting har monopol. Med fler arbetsgivare får underbetald personal lättare att ställa krav på högre löner och bättre arbetsvillkor, eller själva prova på eget företagande.

Inom alla områden bör man fokusera på behovet av att jämställdhet råder. Det innebär att rättvisa skall råda mellan man och kvinna – lika lön för lika arbete.

Inför obligatoriska jämställdhetsplaner redan i förskolan
Forskningen visar att flickor och pojkar i förskolan behandlas olika. Personalen arbetar ofta omedvetet utifrån en traditionell syn på pojkar och flickor och bidrar till att bevara dessa strukturer. Ska vi kunna erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling måste vi aktivt arbeta med dessa attityder. 

Därför tror vi på obligatoriska jämställdhetsplaner redan i förskolan. Därigenom måste varje förskola tänka igenom hur verksamheten lever upp till läroplanens krav på allas rätt att utvecklas efter sin förmåga. 

Jämställdhet skall vara ett naturligt begrepp i all verksamhet vare sig det gäller arbetslivet, skolor eller fritidsverksamhet. Därför är det viktigt att jämställdhetsarbetet börjar redan hos de små banen i förskolan och sedan fortsätter att uppmärksammas i skolan, för att på sikt ge ett mer jämställt samhälle.

Acceptera aldrig sexuella trakasserier av elever
Ingen ska behöva acceptera att bli kallad hora i skolan eller bli mobbad för att man är homosexuell. Idag ser inte lagstiftningen inte lika hårt på sexuella trakasserier mot elever som mot vuxna. 

Det är därför viktigt att skolan i Eslöv aktivt arbetar med dessa frågor så att inget barn eller elev inom förskola eller skola utsätts för sexuella trakasserier.

Frihet från våld
Slagna, hotade och våldtagna kvinnor måste få ett starkare skydd. Sverige ska vara en rättsstat - även för kvinnor.  Våld mot kvinnor är verkligen en jämställdhetsfråga. Oberoende av kön och sexuell läggning ska man kunna röra sig fritt på Eslövs gator och torg utan risk för att bli utsatt för våld. Detta kräver mer insatser från polisen, men även kameraövervakning och väktare på särskilt otrygga platser. Dessutom måste belysningen nattetid förbättras.

Man ska kunna välja sin partner, livsstil och kunna uttrycka sina åsikter utan rädsla för våld.

Det finns idag i Sverige och Eslöv kvinnor som lever under ständigt hot, återkommande misshandel och med sin rörelsefrihet inskränkt. Dessa kvinnors mänskliga rättigheter åsidosätts gång på gång.

För att komma till rätta med detta krävs en mängd särskilda insatser riktade mot kvinnor. Men låt oss börja med att förstärka kvinnojouren. Vi måste ge socialtjänsten i uppdrag att lägga fram en plan för hur vi når dessa kvinnor och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar