onsdag 19 maj 2010

Handlingsprogram - Eslöv bygger för framtiden


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-05-27 (se kalendern)


Eslöv bygger för framtiden
__________________________________________________

Öresundsregionen är i stark tillväxt och i Sydvästskåne råder bostadsbrist i samtliga kommuner. För Eslöv innebär den starka tillväxten i Öresundsregionen, som kommer att pågå under överskådlig tid, en historisk chans för en positiv utveckling på en mängd områden som kan jämföras med när Eslöv blev en järnvägsort i slutet av 1800-talet. 


Eslöv är en stad med allt vad det innebär av stadskärna, service, skolor mm och dessutom utmärkta tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn vilket på ett helt annat sätt än idag måste marknadsföras.

Inom Folkpartiet anser vi att vi i Eslöv måste bli betydligt mer offensiva i vår bostadspolitik för att vi ska kunna konkurrera med exempelvis Kävlinge och Staffanstorp.

Vår vision är att Eslöv ska vara en attraktiv och aktiv stad i en expansiv storstadsregion. I Eslöv ska invånare och besökare mötas av en grön miljö, en livfull handel, ett trivsamt kulturliv, ett varierat näringsliv och ett tryggt boende. Eslöv ska genom offensiv marknadsföring förstärka sin profil som attraktiv stad och som grannkommun till det pulserande storstadslivet samt med målet om en befolkning på 40 000 invånare 2025.

Bostadspolitik
Olika skeden i livet skapar olika behov av boende. Ungdomar efterfrågar mindre hyreslägenheter i centrum, barnfamiljerna söker ofta villor eller marklägenheter i barnvänlig miljö. När barnen är utflugna funderar många på sitt boende och söker ofta en attraktiv lägenhet. Seniorer söker bostäder med hög tillgänglighet och närhet till service.

Folkpartiet vill:


 • Utreda möjligheten att skapa fler bostäder på befintliga vindar i stadskärnan
 • Att vid centrala byggprojekt få med lägenheter på 30-35 kvm som hyresrätter
 • Sträva efter en blandad bebyggelse i Eslöv med en mix av bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter
 • Prioritera fribyggartomter i kommunens övriga tätorter
 • Avsätta en lämplig tomt för ett seniorboende i Eslöv

Utveckling av centrum
Stora Torg är en resurs som kan utnyttjas bättre. Folkpartiet vill göra Stora Torg mer attraktivt även under vinterhalvåret genom att till exempel anordna en isbana på en del av torget. Vi behöver också skapa mer liv och rörelse genom att förbättra förutsättningarna för torghandeln. Även trafikmiljön måste förbättras, det kan inte vara rimligt att så mycket trafik passerar torget som egentligen ska någon annanstans.

Folkpartiet vill:


 • Göra Stora torg till en mötesplats som myllrar av liv
 • Utlysa en idétävling om hur man kan omvandla Föreningstorget till något vettigt
 • Utveckla Medborgarhuset till ett ännu mer attraktivt kultur- och kongresscenter
 • God tillgång på gratis P-platser i centrum och förbättrad skyltning

Utveckling av östra Eslöv
Eslöv behöver bli rundare genom att möjliggöra för bostäder och affärer på östra sidan av järnvägen. På Bergaområdet bör vi uppmuntra ombildning av en del av lägenheterna till bostadsrätter. 

Folkpartiet vill:


 • Utveckla staden åt öster. Där så är möjligt bör kommunen erbjuda industrier attraktiv mark längre från stationen för att möjliggöra en utbyggnad av bostäder direkt öster om stationen
 • Ombilda en del av bostäderna på Bergaområdet till bostadsrätter
Utveckling av de södra kommundelarna
Lunds kommun beräknas öka med ca 2000 invånare per år. Projekteringen av de nya forskningsanläggningarna Max lV och ESS i norra Lund gör våra orter Gårdstånga, Flyinge men också Örtofta väldigt intressant som bostadsort för många av de som ska börja arbeta vid dessa anläggningar och överhuvudtaget i Lund.

Folkpartiet vill:


 • Planera för cykelväg mellan Gårdstånga och ESS
 • Ta fram detaljplaner för villabebyggelse i Gårdstånga, Flyinge och Örtofta/Väggarp 
 • Utred förutsättningarna för Lightrail mellan Flyinge, Gårdstånga och norra Lund 
Utveckling av kollektivtrafiken
Tillgången till bra kollektivtrafik värderas högt av medborgarna och denna resurs kommer bli allt viktigare i framtiden.

Folkpartiet vill:


 • Flytta fjärrbussarna till öster om stationen
 • Utveckla våra pågatågsstationer i Örtofta och Stehag till trivsamma mötesplatser och bygga ut pendlarparkeringarna vid dessa stationer
 • Pågatåg mellan Eslöv-Marieholm-Helsingborg är mycket angeläget och kommunen ska vara beredda på att skjuta till pengar för att detta kan bli verklighet så snart som möjligt
Utveckling av parker och grönområden
Trollsjöparken är unikt som parkområde och har stor betydelse för stadens invånare. Under senare år har satsningar gjorts på att rensa upp i parken bl a för att öka tryggheten. Oroande är emellertid att parkens trädbestånd i huvudsak är från samma tidsperiod dvs när parken skapades för 100 år sedan.

En del ödsliga grönområden bör utredas för framtida bebyggelse istället.

Folkpartiet vill:


 • Genomföra en trädinventering och en förnyelseplan för att säkerställa parkens lummiga grönska för kommande generationer
 • I alla planer för ny-, om – och tillbyggnader ska grönt inkluderas och goda växtbetingelser skapas för grönt i boendemiljön även i stadsmiljön. Det gröna ska finnas i vår vardag
Trygghet och säkerhet
Genom aktiv stadsplanering skapar vi också förutsättningar för en trygg miljö. Detta handlar både om minskad kriminalitet, bra bostäder och arbetsplatser samt om vår trafikmiljö.

Folkpartiet vill:


 • Sträva efter blandad bebyggelse, detta innebär att när nya bostadsområden planeras så försöker man mixa bostäder, kontor, affärer och caféer, vilket ger en trevligare och levande miljö där människor rör sig under större delen av dygnet
 • God belysning och goda siktstråk i våra parker, grönområden och motionsspår
 • God belysning och låg vegetation vid uppställningsplatser för bilar

| SkD | SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar