torsdag 6 maj 2010

Handlingsprogram - En attraktiv miljö för alla


Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-05-27 (se kalendern)En attraktiv miljö för alla
__________________________________________________

Folkpartiet vill genom sin miljöpolitik öka kommunens attraktionskraft och potential för uthållig utveckling av samhällsekonomin. Eslöv är sedan många år en av Sveriges eko-kommuner och nu är det hög tid att dra full nytta av det. Folkpartiet vill även att Eslöv – i likhet med Malmö och Lund – blir ett Fairtrade City.

Miljön omfattar såväl boendemiljö, rekreationsområden och landskapet runt omkring. Den europeiska landskapskonventionen som Sverige undertecknade år 2001 erkänner miljön som en väsentlig del av människans livskvalitet, identitet och kultur. Det är vars och ens rättighet att kunna glädjas åt en attraktiv miljö och motverka förstörande ingrepp i denna.

Det övergripande syftet med Folkpartiet Liberalernas miljöpolitik är att säkra en god livskvalitet, dvs bättre hälsa och välbefinnande för var och en, ung såväl som gammal. Tillgång till en attraktiv boende- och arbetsmiljö samt möjlighet att glädjas åt naturmiljöernas skönhet, dofter och ljud är väsentlig för god livskvalitet och välbefinnande. Att öka varje människas möjlighet till naturupplevelser är därför en central uppgift för Folkpartiets miljöpolitik. Känsliga områden behöver skyddas som naturreservat, och i Eslöv måste vi vara rädda om de få gammelskogar av ädellövträd som finns kvar.

Artrikedomen i naturen vittnar om ekosystemets hälsotillstånd och naturens återhämtnings förmåga. Ekosystemen tillhandahåller oss ovärderliga tjänster, bland annat i form av cirkulation av luft, vatten och energi, samt kretslopp av näringsämnen. Folkpartiets naturvårdspolitik handlar om att skydda och bevara mångfalden i naturen, inte minst för framtida generationers skull.

Dagens skolbarn kommer en dag att från oss ärva ansvaret för miljön. Politikens uppgift är att säkerställa att dagens unga får med sig tillräcklig kunskap och verktyg för att kunna ta över detta ansvar.

Folkpartiet i Eslöv vill

…öka det lokala inflytandet över ingrepp i landskapet
Förutom att vara en arena för ekonomiska intressen spelar landskapet en väsentlig roll för allmänheten på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet. Ingrepp måste därför göras varsamt och baseras på en samsyn och förståelse av landskapets olika värden och en harmonisk relation till naturmiljön.

…skynda på ratificeringen av EU:s landskapskonvention 
Sverige har 2001 undertecknat EU:s landskapskonvention som fastslår att de människor som bor eller verkar i landskapet ska vara delaktiga i beslut och processer som kan leda till förändringar i landskapet. De flesta andra länderna inom EU har under årens lopp ratificerat den och så måste ske även Sverige. Projekt som uppenbarligen riskerar att strida mot konventionen ska läggas på is i väntan på ratificeringen.

…att den som förorenar ska betala för sanering och återställande
Miljöproblem ska inte dumpas över till andra platser eller tider. Producenten av varor, energi och tjänster ska själv betala för sin miljöpåverkan utan statliga eller kommunala subventioner. Ansvaret ska ligga hos producenten tills full sanering och återställning är fullgjord. Om inte konsumenterna är beredda att betala det rätta priset måste produktionen ställas om. Konsu menternas betalningsvilja är det som avgör vilken produktion som överlever.

…göra det enklare att välja miljövänlig konsumtion
Vare sig det handlar om varor, mat, resor eller tjänster har konsumenterna möjlighet att styra produktionen i riktning mot ekologiskt hållbara alternativ. I Eslöv vill Folkpartiet ha bättre och tydligare produkt- och samhällsinformation som hjälper människor att oftare välja sådant som är bra för miljön.

…ge skolan utökade resurser att lära ut miljökunskap i teori och praktik
Skolan bygger vårt framtida samhälle. De som idag är elever kommer att ha inflytande över morgondagens samhälle och dess värderingar – det samhälle där vi kommer att vara pensionärer – samtidigt som de ärver det landskap och den miljö som vi skapar idag. Många ungdomar känner sig idag missmodiga över detta arv, och de har rätt att från skolan få tillräcklig kunskap och bra verktyg som behövs för att kunna hantera miljöproblemen.

…att varje skola och annan kommunal verksamhet bedriver aktivt miljöarbete 
Varje verksamhet bör upprätta sin egen miljöstrategi och handlingsplan för att minska och kompensera sitt ekologiska avtryck, samt aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö för såväl elever som personal. Att förbättra kvaliteten på skolmaten, servera mer klimatsmart, närproducerat och fairtrade är viktiga delar av detta.

…öka möjligheter till naturupplevelser 
Rekreation, naturupplevelser och fysiska aktiviteter främjar folkhälsa och välbefinnande. Att både unga och äldre ska kunna dra fördel av tätortsnära rekreations områden är väsentligt för ökad livskvalitet. I Eslöv vill Folkpartiet förverkliga ett ”Eslöv Central Park” och andra rekreations- och naturområden i och nära tätorten samt underlätta tillträde för barn och funktionshindrade.

…öka kunskap om miljövänlig och klimatneutral energiproduktion 
Den samlade kompetensen i regionen bör utnyttjas för att möjliggöra fler innovationer och ökad tillämpning av miljö- och människovänlig energiproduktion. Samarbete behövs över kommungränserna.


Folkpartiet i Eslöv kommer att verka för följande konkreta åtgärder:

 1. att EU:s landskapskonvention snarast ratificeras och att följande projekt läggs på is tills detta har skett: 
  • det planerade Örtoftaverket
  • kaolinbrytningen i Billinge
  • etablering av nya vindkraftverk
  • planer på provborrningar för naturgas
 2. att en långsiktig miljöstrategi tas fram för hela kommunen i samarbete med grannkommunerna, som ska innehålla tydliga riktlinjer för hur negativ miljöpåverkan ska minimeras/kompenseras
 3. att biogasverket i Ellinge får utökade resurser för att tillvarata biogasen och kompostera
 4. att ett kunskaps- och forskningscentrum upprättas i regionen för klimatneutral energiproduktion och miljövänliga innovationer
 5. utveckla attraktivt boende i och kring Kävlingeåns dalgång med bevarande av naturvärden och tillgång till rekreation och naturupplevelser
 6. att Eslöv blir ett Fairtrade City
 7. att viktiga landskapsåtgärder genomförs:
  • fler tätortsnära naturområden skapas
  • ängs- och hagmarker får ökat skydd och känsliga områden skyddas som reservat
  • i enlighet med EU:s vattendirektiv säkra en god ekologisk status och bra ytvattenkvalitet för sjöar och vattendrag i kommunen. Skydd av landskapet kring vattendrag ska stödjas, t. ex. initiativ som föreningen Ekomuseum Rönneå
 8. att nya bostäder och industrier planeras och placeras på rätt sätt med tanke på miljövänliga kommunikationer och god boendemiljö.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar