fredag 19 mars 2010

Handlingsprogram - Ge alla barn en chans
Folkpartiet Eslöv lanserar sina handlingsprogram på nätet. Vi vill ha en dialog med Eslövsborna, det finns många kloka synpunkter och viktiga erfarenheter som vi missar annars. Läs igenom, kritisera och kom med konstruktiva förslag! 


Remissutgåva, antas på medlemsmötet 2010-04-05 (se kalendern)

Ge alla barn en chans
__________________________________________________
Barnen är Eslövs framtid. Samhället får aldrig svika barnen, särskilt inte de som far illa eller hamnar efter i skolan. Liberal socialpolitik utgår från individens möjligheter och behov. Valfrihet, respekt, förnyade chanser och rättssäkerhet är nyckelord för oss liberaler.

Det övergripande målet är att utjämna skillnader i förutsättningar eller uppväxtvillkor så att alla barn får samma chans att förverkliga sina livsmål. Idag räcker inte skolans och socialtjänstens resurser till för att hjälpa alla barn som behöver det.

Föräldrarna är barnens viktigaste resurs. Satsningen på föräldrautbildning och stöd till föräldrar ska stärkas. Förskolan och skolan ska motivera föräldrar att ta en aktiv roll i sitt barns utveckling. Föräldrar ska kunna känna att de har ett reellt inflytande på sitt barns utbildning. 

När ett barn inte klarar målen, eller inte mår bra så säger skolans personal ofta; ”vi såg vart det var på väg redan tidigt”. Folkpartiet vill säkerställa att rätt stöd sätts in omedelbart när behovet uppstår.

Förskolan och skolan har en avgörande roll i det förebyggande arbetet. Skolans personal är de som oftast och tidigast identifierar vilka barn som befinner sig i riskzonen. En fungerande skolgång är den främsta skyddsfaktorn för en ung människa med problematiska hemförhållanden. Lärarna har stor betydelse för barnens framtid.

Barns rättigheter
Enligt barnombudsmannen är skillnaderna mellan kommunerna mycket stora, både när det gäller insatser och regelverk. 

Barns möjlighet till stöd och hjälp ska inte vara beroende av kommunens ekonomi utan en rättighet. Tydliga riktlinjer behöver tas fram där barnens rättigheter framgår med FN´s barnkonvention som grund.

De övergripande rättigheterna ska vara;
Rätt till socialt stöd både under och utanför skoltid
Rätt till en kränknings- och mobbningsfri miljö
Rätt till specialpedagogik
Rätt till personlig assistent för fysiska, psykiska och sociala handikapp
Rätt till en kontaktpedagog i såväl förskola som skola. 
Rätt till en kontaktperson så att det blir en samordning och kontinuitet i insatserna

Barnombudsman och rätt till utredning
Eslöv ska instifta en lokal barnombudsman som säkerställer att barns rättigheter tillgodoses. Barnombudsmannen företräder barnets rättigheter och kan ålägga kommunen att sätta in insatser. Barnombudsmannen ska också kontinuerligt granska skolans och socialtjänstens handläggning.

Alla barn ska ha rätt till en utredning för att fastställa om man har behov av särskilt stöd. Denna ska ske utan dröjsmål och på begäran av skolan, eleven, barnombudsmannen eller vårdnadshavaren. 
Inom 1 vecka ska utredning påbörjas
Inom 1 månad ska akuta insatser ha påbörjats
Inom 3 månader ska det långsiktiga behovet vara kartlagt

Barnens rättigheter i förskolan
Vi måste skilja på rättigheter för barnet respektive service till föräldrar. Barnomsorg är till för förvärvsarbetande föräldrar. Den pedagogiska verksamheten är en rättighet för barnet. Därför ska alla barn, oavsett om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga med annat barn, ha rätt att delta i den pedagogiska verksamheten. För Eslöv innebär detta att barn ska ha rätt till 25 timmar per vecka i förskolan. Barn har rätt till att träffa andra barn, träna på relationer och bygga sociala kontaktnät. 

Barnens rättigheter i skolan
Skolan är den av samhällets institutioner som möter alla barn och spelar därmed en nyckelroll i barns utveckling. Ett av skolans motto ska vara ”Vi ger aldrig upp barn som har det svårt” 

Skolan har en viktig roll att spela även när det gäller barns hälsa och sociala färdigheter. Däremot kan inte lärarna själva både vara kurator, skolsköterska, stödperson och pedagog. I Eslöv finns det alldeles för lite resurser för elevhälsovård och elevstödjande personal. Detta vill vi ändra på.

Varje skola ska tillgång till kurator och skolsköterska. Kuratorn och skolsköterskan ska vara ute bland eleverna. Det är viktigt att ha öppna dörrar och ett välkomnande arbetssätt. Skolan behöver tydliga och stärkta möjligheter för insatser vid tex självskadebeteende eller social problematik.

Barn ska ha rätt till extra undervisning eller läxläsningsstöd utanför ordinarie lektionstid. Detta kan erbjudas på skolan, fritidshem eller fritidsgårdar.

Alla barn har rätt till en individualiserad undervisning där alla elever ska erbjudas undervisning på sin egen nivå. Även särskilt duktiga elever ska uppmuntras och ges förutsättningar utefter sin egen förmåga.

Barn har rätt att vara delaktiga och kunna påverka sin skola.

Barn har rätt att bli uppmuntrade i sin egen kreativitet och att den tillvaratas.

Socialtjänstens skyldigheter
Socialtjänstens arbete ska grunda sig på hög kompetens och vetenskapliga metoder.  

Att följa upp och utvärdera insatserna som socialtjänsten beslutar om är en viktig uppgift som måste utvecklas vidare. Det är grundläggande, men i dag inte alls självklart att effekterna av socialtjänstens insatser följs upp. 

Socialtjänsten och skolan bör samordna sina insatser på ett bättre sätt. 

Fältassistenterna är mycket viktiga för arbetet att identifiera, möta och fånga upp unga i riskzonen. Fältarbetet på internet bör utvecklas där många unga finns och utsätter sig för risker. 

Initiativ där ungdomar stöttar ungdomar bör premieras. Exempel på en sådan satsning kan vara att ungdomar ges utbildning och vägledning av fältassistenterna och sedan får följa med ut på helgkvällar. Föräldra- och vuxenvandringar ska fortsatt stödjas av kommunen. 

Barn som är omhändertagna av socialtjänsten är oerhört utsatta och har rätt till regelbunden uppföljning och kontakt med sin socialsekreterare. 

Familjehemmen är samhällets superhjältar i det tysta. Socialtjänstens stöd till familjehemmen måste stärkas och en rekryteringskampanj för att finna fler familjehem ska genomföras. 

2 kommentarer:

  1. Bra tankar... keep going.

    Christer Sörliden

    SvaraRadera
  2. Mårten Schultz skriver om att det behövs en Lex Bjärsta, dvs en anmälningsskyldighet för skolans personal som får kunskap om att det förekommer kränkningar i skolan. Det vore väl en god idé att vi inför ett lokalt system i detta syfte.

    http://www.aftonbladet.se/debatt/article6869785.ab

    SvaraRadera