tisdag 27 oktober 2009

Vem bryr sig om fullfonderingsmodellen?

Knappast ingen, såvida man inte är ekonom, kommunal- eller landstingspolitiker. Bland politikerna finns också ett påtagligt ointresse och förståelse. Däremot är det viktigt att förstå hur detta påverkar kommunens ekonomi.

Vad det handlar om är de pensionsåtaganden en kommun har för pensioner intjänade före 1998 av kommunalt anställda. I och med lagen om kommunal redovisning så infördes ett balanskrav, dvs att intäkter och utgifter ska på en treårsperiod gå jämt upp. Anledningen var att många kommuner var ekonomiskt sett mycket dåligt skötta med enorma underskott. Pensionsskulden var en sån sak som många kommuner sköt till framtida generationer att hantera. Eftersom pensionsskulden var (är) så enorm, så fanns det helt enkelt ingen möjlighet att redovisa pensionerna på det sätt som god redovisningssed föreskriver. Därför gjordes en kompromiss, den sk. "blandade modellen", vilket innebär att pensionsåtagande intjänade innan 1998 inte behöver belasta resultatet, men de efter gör det. I förarbetena till lagen står att detta är en övergångsbestämmelse (och eftersom pensionärer oundvikligen avlider efterhand så blir det färre och färre som omfattas av undantaget).

Tony Hansson förklarar sin syn på det hela med anledning av Alliansens vilja att diskutera frågan om de "dolda" underskotten. Tyvärr drar han en del felaktiga slutsatser vilket föranleder mig att skriva det här inlägget.

1. Skulden försvinner inte bara för att man blundar
Faktum är ju att den upparbetade skulden är verklig och ska betalas. Tony framför argumentationen att detta skulle påverka kommunens redovisade resultat negativt. Det har han fullständigt rätt i, eftersom Eslövs upparbetade skuld på 647 miljoner kr skulle påverka vår soliditet negativt. Däremot skulle siffrorna då stämma med vilken ekonomisk ställning kommunen faktiskt har. Detta brukar kallas för god redovisningssed.

2. Man behöver inte alls sälja ut det kommunala ägandet för att införa den sk. fullfonderingsmodellen. 
Vad man gör är att man hanterar kostnaderna när de uppkommer istället för "nån annan gång"

3. De värdeförändringar som Tony tar upp stämmer säkert
Jag har inte kollat - men det är ju i så fall den FAKTISKA skuldökning som vi har och som oundvikligen ska betalas.

4. Det är inte alls olagligt att redovisa så som vi föreslår. 
Många kommuner och landsting gör det, och ännu fler är på väg att införa fullfonderingsmodellen. Det finns till och med en dom i länsrätten som säger detta. Domen motiverades med att "en ambitiösare redovisning än vad lagen kräver strider inte mot lagstiftarens intentioner"

Med bakgrund av detta så är det svårförklarligt varför Tony rev ner applåder i budgetdebatten när han framförde sina synpunkter i pensionsfrågan. Man får anta att de som applåderade inte heller hade begripit frågan.

Tony frågar sig om Alliansen har förstått konsekvenserna av att redovisa faktiska siffror enligt god redovisningssed. Jag får nu fråga mig om Tony har förstått konsekvenserna av att inte göra det.

Scb |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar