söndag 22 mars 2009

Teknisk valsamverkan

Den 30 mars ska kommunfullmäktige ta ställning till organisationsförändringen av kommunstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vad är Folkpartiets ståndpunkt i denna fråga?

Ja, Eslöv har en mycket intressant kommunpolitik för närvarande. Socialdemokraternas interna bråk mellan Ann Laurentz (S) och kommunalrådet Cecilia Lind (S) har förlamat den välbehövliga beslutsprocessen inom gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (GoV). Den borgerliga alliansen valde att stå bakom en upplösning av kommunstyrelsen (KS) och GoV. Detta hade flera orsaker, men främst beror det på att vi höll med om att den uppkomna situationen inte gynnade Eslöv och behövde en lösning. Dessutom går vi in i en svår tid med vikande skatteunderlag som gör att vi behöver vidta åtgärder för att inte skuldsätta hela kommunen upp över öronen. Slutligen har oppositionsrådet Mikael Kourtzman (M) vägrat avgå trots att han inte hade förtroende inom vare sig moderaterna eller övriga alliansen.

Folkpartiet hade ett alternativt förslag till hur man kunde förändra strukturen i KS och GoV. Anledningen till vårt förslag är att det nu liggande förslaget minskar insynen och ökar toppstyrningen ytterligare inom dessa viktiga områden. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt alternativ och fick därför acceptera socialdemokraternas förslag.


Vad innebär det nya kompromissförslaget?

Det nu liggande kompromissförslaget är att GoV flyttas in som ett utskott under KS (med 5 ledamöter), samt att antalet ledamöter i KS utökas till 16 ledamöter istället för 13 som idag. Cecilia Lind sammankallade alla partier för överläggningar där en muntlig överenskommelse slöts att röd sida (S+V+Mp) får 7 platser, alliansen (M+C+Fp+Kd) får 7 platser samt Sd får 2 platser i den nya kommunstyrelsen. Bakgrunden till denna uppgörelse är att platsfördelningen idag, med 13 ledamöter är 6+6+1 och syftet med förslaget var inte att rubba styrkeförhållandena, utan att hitta en lösning för att uppfylla kommunallagens krav 4 kap. §10a, punkt 2:

10 a § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller
2. vid förändringar i nämndorganisationen.

Vad ingen tänkte på under partiöverläggningen är att Sverigedemokraterna har numera enbart 5 platser i kommunfullmäktige. Vid valet hade Sd 6 personer på sin lista, varav alla kom in. Senare har en person flyttat från kommunen och då inga ersättare finns så har KF i Eslöv 48 ledamöter fram till valet 2010. Men detta betyder också att rätten till platser i nämnder och styrelser förändras med denna förlorade plats.

På vilket sätt förändras rätten till platser i nämnder och styrelser pga detta?

Vid valet 2006 såg mandatfördelningen ut så här i KF:

Vid tillsättandet av nämnder och styrelser så gick S+V+Mp ihop i en grupp (Röd), och M+C+Fp+Kd (Blå) skapade en annan grupp. På så vis kom platsfördelningarna att bli följande:

(klicka för större bild)
Dvs i KS (med 13 ledamöter) hade röd och blå 6 platser vardera och Sd 1 plats.
Enligt dessa platsfördelningar så hade Röd sida fått majoritet i en 16-styrelse med röstsiffrorna 8+6+2 (Röd+Blå+Sd). Som sagt, syftet var inte att rubba majoritetsförhållandena, så socialdemokraterna lovade att ge bort en plats till alliansen för att behålla samma förhållanden som i en 13-nämnd.

Men när en Sverigedemokrat flyttar från kommunen så försvinner stödet för 2 platser i KS för dem. Med 5 Sd så blir fördelningen följande:

(klicka för större bild)
Det innebär att en 16-nämnd ger fördelningen 8+7+1 vid ett proportionellt valsätt. Detta innebär förstås att Socialdemokraterna nu ger bort sitt mandat till Sverigedemokraterna istället, för att uppfylla den överenskomna 7+7+2 fördelningen.


Men är det inte mandatfördelningen i kommunfullmäktige som avgör, snarare än antalet ledamöter?

Nej, så fungerar det inte på kommunal nivå. I riksdagen finns det s.k. kvittningsregler som innebär att om en ledamot är frånvarande från ett parti/block så kvittas röster i de andra partien/blocken för att bibehålla mandatfördelningen. Detta används inte i kommunfullmäktige, utan det är närvarande ledamöter som räknas. I lagen om proportionellt valsätt (SFS 1992:339) framgår också detta.

Däremot väljs ju normalt sett styrelser och nämnder direkt efter valet, då alla ledamöter finns på plats. Det är ovanligt att välja om dessa under pågående mandatperiod.


Vad har socialdemokraterna för anledning att ge bort en plats till Sverigedemokraterna?

Ingen, såvitt vi kan bedöma. När vi upptäckte detta tog vi genast kontakt med alliansen och socialdemokraterna och informerade om läget. Vi ansåg att det inte finns anledning att att ge Sverigedemokraterna fler platser än vad de är berättigade till och självklart förutsatte vi att de andra partierna skulle instämma i detta. Vårt förslag var att vi skulle istället välja en 15-nämnd (samt att socialdemokraterna vidhöll sitt löfte att ge en plats till alliansen) Då hade mandatfördelningen blivit 7+7+1 och rättvisan blivit återställd.


Hur ställde sig övriga partier till denna information?

Övriga partier framförde sin åsikt att den tidigare överenskommelsen ska gälla, trots att denna träffades innan någon tänkt på denna aspekt och därmed träffats på felaktiga grunder.


Hur kommer Folkpartiet agera i kommunfullmäktige den 30 mars?

Eftersom det i nuläget inte är politiskt möjligt att nå en ny kompromiss med 15 ledamöter i KS kommer Folkpartiet rösta för liggande förslag i KF den 30 mars. Den stora vinnaren på kompromissen är Sverigedemokraterna, som på detta vis får en plats till skänks av socialdemokraterna, men i övrigt så bibehålls styrkeförhållandena mellan alliansen och vänsterblocket.
------------------------------
För Folkpartiet Eslöv,
Lesley Holmberg, gruppledare
Daniel Rhodin, ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar